ปัจจัยที่มีผลต่อแรงต้านการหมุนของล้อ

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อแรงต้านการหมุนของล้อพอสรุปได้ดังนี้
1. ยางธรรมดามีแรงต้านการหมุนของล้อสูงกว่ายางเรเดียล ดูรูปที่ 2.6
2. ยางที่มีชั้นผ้าใบมากขึ้นหรือมีดอกยางหนาขึ้นจะมีแรงต้านการหมุนของล้อมากขึ้น เนื่องจากเกิดการเสียดทานสูงภายในเนื้อของยางและเกิดความร้อนสูง
3. ยางรถยนต์ที่ทำจากยางธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะมีแรงต้านการหมุนของล้อต่ำกว่ายางที่ทำจากยางสังเคราะห์
4. ผิวถนนแห้ง เรียบ และแข็งจะให้แรงต้านการหมุนของล้อตํ่ากว่าถนนขรุขระ

5. ถ้าความดันลมของยางรถยนต์เพิ่มขึ้น แรงต้านการหมุนของล้อจะลดลง
6. ถ้าอัตราเร็วของรถยนต์เพิ่มขึ้น แรงต้านการหมุนของล้อก็จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการยุบตัวของยางมีความถี่มากขึ้น (ในที่นี้จะถือว่าคงที่เพื่อความสะดวกในการคำนวณ)
7. ถ้าขนาดของล้อและยางโตมากขึ้น (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) แรงต้านการหมุนของล้อก็จะลดลง (พิจารณาบนถนนแข็ง)
8. การเพิ่มแรงขับเคลื่อนจะทำให้แรงต้านการหมุนของล้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการยุบตัวของชั้นผ้าใบเพิ่มขึ้นและงานที่ต้องการมากขึ้น


รูปที่ 2.6 การเปรียบเทียบแรงต้านการหมุนของล้อสำหรับยางเรเดียลและยางธรรมดา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.