การถอดประกอบมอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การถอดประกอบมอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารีมีรายละเอียดดังนี้
1. การถอดมอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี
การถอดมอเตอร์แบบนี้จะมีกรรมวิธีในการถอดเช่นเดียวกับการถอดมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดา ให้เปิดไปดูการถอดมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดา รูปที่ 4.63 แสดงโครงสร้างของมอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี


รูปที่ 4.63 ภาพแยกส่วนประกอบต่างๆ ของมอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี
การตรวจสอบชุดเฟืองแพลนนิทารี
การตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของมอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารีจะเหมือนกับมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดาแต่จะมีจุดที่ต้องตรวจวัดเพิ่มขึ้นคือ เพลารองรับชุดเฟืองแพลนนิทารี และแบริ่งตัวกลางเพลารองรับดังรูปที่ 4.64 และรูปที่ 4.65


รูปที่ 4.64 การใช้ไมดครมิเตอร์วัดความโตของเพลารองรับชุดเฟืองแพลนนิทารี


รูปที่ 4.65 การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความโตภายในของแบริ่งตัว
กลางเพลารองรับ

การประกอบมอเตอร์สตาร์ตรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี
การประกอบมอเตอร์แบบนี้จะมีกรรมวิธีในการประกอบเช่นเดียวกับการประกอบมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดา แต่จะมีจุดที่ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นคือ
1. การประกอบเฟืองวงแหวนและเพลารองรับเฟืองแพลนนิทารี จะต้องทาจาระบีที่ชุดเฟืองวงแหวนกับหน้าสัมผัสของชุดรองรับแรงกระแทกของเฟืองแพลนนิทารีดังรูปที่ 4.66


รูปที่ 4.66 แสดงจุดที่ต้องทาจาระบี
2. จัดให้ร่องของชุดเฟืองวงแหวนกับเดือยของชุดรองรับแรงกระแทกของเฟืองแพลนนิทารีดังรูปที่4.67


รูปที่ 4.67 การประกอบร่องของชุดเฟืองวงแหวนกับเดือยของชุดรองรับแรงกระแทกของเฟืองแพลนนิทารี
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของมอเตอร์สตาร์ตแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การแก้ข้อปัญหาขัดข้องของมอเตอร์สตาร์ต

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2-electrecal-equipment%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599-refrigerator%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179