ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้า

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้ามีข้อดีมากกว่าปั๊มนํ้ามันทางกลบางประการ กล่าวคือปั๊มนํ้ามันทำงานทันทีที่หมุนสวิตช์กุญแจ ปั๊มสามารถป้อนนํ้ามันให้กับเครื่องยนต์ได้มากกว่าความต้องการสูงสุดของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ไม่เคยขาดนํ้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงนิยมใช้กันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหัวฉีดและเครื่องยนต์สมรรถนะสูง

โดยทั่วไปปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้ามี 2 แบบคือ แบบติดตั้งในท่อ (in line) และแบบติดตั้งที่ถัง (fuel-tank-mounted) ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบที่ติดตั้งในท่อจะทำงานโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือโซลีนอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า แบบโซลีนอยด์จะมีหีบโลหะอ่อนตัวได้ซึ่งทำงานโดยแรงกระทำจากโซลีนอยด์ โซลีนอยด์ต่อกับแบตเตอรี่เมื่อสวิตช์กุญแจเปิด และโซลีนอยด์ก็ดึงอาร์มาเจอร์ให้เคลื่อนที่ลงซึ่งจะไปดึงหีบอีกทีหนึ่ง สุญญากาศที่เกิดขึ้นในหีบจะเป็นตัวดูดนํ้ามันเชื้อเพลิงให้ไหลมาจากถัง ดังแสดงในรูปที่ 11.11

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้า

เมื่ออาร์มาเจอร์ถึงตำแหน่งตํ่าสุด หน้าสัมผัสจะเปิดออก ทำให้โซลีนอยด์ถูกตัดออกจากแบตเตอรี่ สปริงดันกลับจะดันอาร์มาเจอร์ให้เคลื่อนที่ขึ้นและหีบก็จะเคลื่อนที่ขึ้นด้วย ความดันในหีบจะดันนํ้ามันให้ไหลเข้าสู่ท่อนํ้ามันไปยังคาร์บูเรเตอร์ ในขณะที่อาร์มาเจอร์เคลื่อนที่ถึงตำแหน่งสูงสุด หน้าสัมผัสจะต่อถึงกันและจะทำงานซํ้าอีกครั้งหนึ่ง และทำงานต่อไปจนกว่าจะหยุดใช้งาน ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงไฟฟ้าแบบติดตั้งที่ถังมีมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งขับใบพัด (ดูรูปที่ 11.12 และรูปที่ 11.13) เมื่อใบพัดหมุน มันจะส่งนํ้ามันผ่านท่อช่องออกสู่ท่อนํ้ามัน ข้อดีของปั๊มแบบติดตั้งที่ถัง มีข้อดีคือ มีความดันตลอดท่อนํ้ามันจากถังนํ้ามันถึงคาร์บูเรเตอร์หรือระบบหัวฉีด การเกิดเวเปอร์ล็อก (vapor lock) จึงมีโอกาสน้อยลง

มอเตอร์ในปั๊มนํ้ามัน (ดูรูปที่ 11.12 และรูปที่ 11.13) ต่อกับแบตเตอรี่ผ่านหน้าสัมผัส ในรีเลย์มอเตอร์สตาร์ต ดังนั้นปั๊มนํ้ามันจะทำงานทันทีเมื่อเริ่มสตาร์ตเครื่องยนต์ หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้ว วงจรไฟฟ้ายังคงผ่านสวิตช์ความดันนํ้ามันหล่อลื่นหรือระบบไฟชาร์จ การจัดวงจรเช่นนี้ทำให้ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงหยุดทำงานเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานหรือความดันนํ้ามันหล่อลื่นตก

รถยนต์บางคันมีสวิตช์ความเฉื่อย (inertia switch) ในระบบวงจรไฟฟ้าของปั๊มนํ้ามัน เชื้อเพลิง ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกควํ่า สวิตช์ความเฉื่อยจะแยกจากกันเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ให้ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงทำงานต่อไป จึงลดโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.