การนำอากาศออกจากระบบโดยปั๊มสูญญากาศ

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การนำเอาอากาศออกจากระบบโดยใช้ปั๊มสูญญากาศ
จำเป็นต้องนำเอาอากาศและความชื้นออกจากระบบ ภายหลังจากการซ่อมและบริการ เพราะอากาศและความชื้นเป็นอันตรายต่อระบบทำความเย็น ดังนั้นภายหลังจากการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนในระบบ ต้องทำสูญญากาศก่อนเติมสารทำความเย็น
การทำสูญญากาศ ณ ที่ระดับน้ำทะเล ปั๊มสูญญากาศที่ดีจะสามารถดูดความชื้น และอากาศออกได้ 29 นิ้วปรอทและทุกๆ ความสูงเกิน 9,000 ฟุต การทำสูญญากาศจะต้องสูงขึ้นอีก 1 นิ้วปรอท
ดังนํ้นหากเราทำให้ความดันในระบบเครื่องปรับอากาศลดลง จุดเดือดของไอน้ำ ก็จะลดตามไปด้วย ทำให้น้ำกลายเป็นไอระเหยออกจากระบบทำให้ระบบเป็นสูญญากาศ
ตารางข้างล่างเป็นตารางเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของสูญญากาศที่มีผลต่อการเดือดของสารทำความเย็น
สูญญากาศในระบบ    อุณหภูมิ °ฟ
27.99                                     100
28.89                                        80
29.40                                        60
29.71                                        40
29.82                                        20
29.88                                          0
เครื่องมือ
ประแจปากตาย 1 ชุด ลิ้นบริการ (เซอร์วิสวาวล์) ผ้าคลุมบังโคลนรถ ชุดแม¬นิโฟลด์เกจ และแวคคั้มเกจ แวกคัมปั๊ม และที่เติมสารทำความเย็น


ภาพที่ 3-1 การต่อชุดแมนิโฟลด์เกจสำหรับการทำสูญญากาศ
วิธีการ
การเตรียมงานขั้นต้น
1. ต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับระบบ
2. ขันข้อต่อลิ้นเซอร์วิสด้านความดันสูงและต่ำให้แน่น

3. ปิดลิ้นแมนิโฟลด์เกจด้านความดันสูงและต่ำ
4. เปิดฝาครอบรูระบายความชื้นและอากาศที่ดูดออกมาจากระบบ ถ้าหากลืมเปิดจะทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาสะสมอยู่ในเครื่องทำสูญญากาศ ทำให้เครื่องทำสูญญากาศเสีย
5. ต่อท่อสายยางอันกลางของชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับทางเข้าของปั๊มสูญญากาศ
การทำสูญญากาศ
1. เปิดสวิชเครื่องปั๊มสูญญากาศ (เครื่องแวคหรือแวคคั้มปั๊ม)
2. เปิดลิ้นทางด้านความดันต่ำและสังเกตุดูเข็มวัดทางด้านความดันต่ำ และเข็มวัดทางด้านคอมเปานด์เกจ ควรจะชี้ลงมาทางด้านสูญญากาศ (vaccuum)
3. หลังจากนั้นประมาณ 5 นาที เข็มคอมเปานด์เกจจะชี้ลงต่ำเรื่อยๆ จนใกล้ 20 นิ้วปรอทและเกจวัดความดันด้านความดันสูงจะชี้เคลื่อนมาใกล้ 0
4. ถ้าหากเข็มด้านความสูงตกมาไม่ถึง 0 แสดงว่าในระบบมีสิ่งผิดปกติอาจเกิดการอุดตันที่ใดที่หนึ่งในระบบ
5. เมื่อพบว่าเกิดการตันขึ้นในระบบ ให้หยุดทำสูญญากาศทันทีและจัดการแก้ไขสิ่งกีดขวางในระบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเริ่มทำสูญญากาศต่อไป
6. หลังจากทำสูญญากาศไปประมาณ 15 นาที สังเกตคอมเปานด์เกจ ควรเพิ่มเป็น 24-26 นิ้วปรอท ถ้าหากไม่มีการรั่ว
7. ถ้าหากเข็มความเปานด์เกจชี้ไม่ถึง 24-26 นิ้วปรอทให้ปิดลิ้นทางด้านความดันต่ำ
8. หากเข็มคอมเปานด์เกจชี้สูงขึ้นก็แสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้น ให้จัดการซ่อมก่อนที่จะทำสูญญากาศต่อไป
9. หากไม่มีการรั่วให้ทำสูญญากาศต่อไป
การทำสูญญากาศที่สมบูรณ์
1. ทำสูญญากาศนานประมาณ 30 นาที หรือนานกว่านั้นก็ได้หรือจนกระทั่งเข็มลดต่ำลงถึง 0 นิ้วปรอท
2. เมื่อเสร็จจากการทำสูญญากาศแล้วให้ปิดลิ้นด้านความดันสูงและความดันต่ำ
3. ปิดเครื่องทำสูญญากาศถอดสายยางออกและปิดฝาครอบที่หัวจุ๊บยางที่ลิ้นบริการ
การตรวจสอบภายในระบบภายหลังทำสูญญากาศแล้ว
1. จดค่าคอมเปานด์เกจ ค่าที่อ่านได้ควรอยู่ประมาณ 29 นิ้วปรอท
2. ค่าคอมเปานด์เกจจะไม่ชี้ขึ้นสูงกว่า 1 นิ้วอีกภายใน 5 นาที

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.