ปืนพ่นสี

Posted on : 19-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

 (Spray Gun)
ปืนพ่นสี (spray Gun) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและถูกสร้างขึ้นอย่างปราณีต เพื่อให้ใช้กับงานพ่นสีรถยนต์, รถบรรทุก, รถโดยสาร, รถลาก, เครื่องอุตสาหกรรม, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องใช้ประจำบ้านและเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้อากาศอัดมาตีของเหลว (สี) ให้เป็นฝอย เพื่อพ่นลงไปบนพื้นงาน อากาศอัดเเละสีจะเข้าไปในปืนตามช่องแยกจากนั้นจะมาผสมกันที่ภายนอก แลวพ่นออกมาตามลักษณะรูปร่างที่ต้องการ ปืนพ่นสีจึงมีการสร้างและทดสอบอย่างระมัดระวัง เมื่อทางโรงงานผลิตปืนพ่นสี และประกอบเสร็จเรียบร้อย จะต้องมีการทดสอบการทำงานทั่วไป มีการปรับแต่งเพื่อดูการทำงานเป็นฝอยและขนาดรูปร่าง มีความกว้างที่ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
ถ้าการใช้ปืนพ่นสีอย่างขาดความระมัดระวัง และไม่ดูแลรักษาดีเท่าที่ควร จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้ปืนพ่นสีเป็นอย่างมาก การดูแลรักษา (Proper Care) ปืนพ่นสีหลังจากใช้งานแล้วจะเสียเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ช่างสีควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธีในทันทีทันใดที่เลิกใช้ รวมทั้งการหยอดน้ำมันหล่อลื่นบางจุด จะเป็นการทำให้อายุการใช้งานของปืนพ่นสียืนนานยิ่งขึ้น และควรเก็บปืนพ่นสีไว้เป็นระเบียบโดยการแขวนเพื่อความสะดวกแก่การนำไปใช้งานต่อไป
ข้อควรระวัง อย่าทำปืนตกพื้นเพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนหนึ่งส่วนใดของปืนเกิดชำรุด และอย่านำปืนพ่นสีแช่ลงในอ่างทินเนอร์เพราะอาจทำให้ยางภายในเกิดยืดและชำรุด
ส่วนประกอบของปืนพ่นสี
ปืนพ่นสีที่ใช้ในงานพ่นสีโดยทั่วๆ ไปจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
1. ตัวปรับขนาดรูปร่างสี (Air Adjustment) ตามอักษร A
2. ตัวปรับและควบคุมปริมาณสี (Fluid Adjustment) ตามอักษร B
3. เข็มควบคุมสี (Fluid Needle) ตามอักษร H
4. หัวจ่ายสี (Fluid Tip) ตามอักษร K
5. หัวลม (Air Cap) ตามอักษร J
6. ไกปืน (Trigger) ตามอักษร L
7. ก้านวาวล์ลม (Air Valve Stem) ตามอักษร M
ปืนพ่นสี
รูปแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของปืนพ่นสี
1. ตัวปรับขนาดรูปร่างสี (Air Adjustment) ดังอักษร A จากรูป ซึ่งมีลักษณะหัวปรับกลมเป็นเกลียวใช้สำหรับหมุนเข้าออกทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของอากาศอัด และควบคุมการแตกตัวของสีให้เป็นฝอยละเอียดได้รูปร่างขนาดที่ถูกต้อง
2. ตัวปรับและควบคุมปริมาณสี (Fluid Adjustment) ดังอักษร B จากรูป ลักษณะเป็นเกลียวสกรูหมุนเข้าออกใช้สำหรับปรับแต่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของสีให้ถูกต้องไม่ให้สีมีปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ในการพ่นสีลงบนพื้นงาน
3. เข็มควบคุมสี (Fluid Needle) ดังอักษร H จากรูปลักษณะเป็นเข็มที่ทำงานร่วมกับหัวจ่ายสี (Fluid Tip) โดยมีสปริงกดให้เข็มควบคุมสีติดกับหัวจ่ายสีตลอดเวลา และเข็ จะเปิดจากหัวจ่ายสี เมื่อช่างสีเหนี่ยวไกปืน สีก็จะไหลออกมา ขนาดของเข็มมีหลายขนาดซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับหัวจ่ายสีด้วย เช่น หัวจ่ายสีเข็มจะมีขนาดเดียวกัน
4. หัวจ่ายสี (Fluid Tip) ตามอักษร K จากรูป เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ถัดจากหัวลม (Air Cap) เข้าไป หัวจ่ายสีเป็นเบาะสำหรับรองรับเข็มควบคุมสี ซึ่งจะมีรูสำหรับให้สีไหลออกมาเมื่อเหนี่ยวไกปืนและเข็มเปิด สีที่ออกมาจะเข้าพบกับกระแสอากาศอัดที่หัวลมทำให้สีแตกตัวเป็นฝอยละเอียด และหัวจ่ายสีมีหลายขนาดถูกกำหนดขึ้นโดยรูตรงกลาง ซึ่งกำหนดเป็นตัวเลขจุดทศนิยมของหน่วยนิ้ว เช่น .086 หมายความว่า เป็นขนาดของรูที่หัวจ่ายสีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง .086 นี้ว เป็นต้น
5. หัวลม (Air Cap) ตามอักษร J จากรูป หัวลมเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ชั้นสุดท้ายของปืนพ่นสี ที่หัวลมจะมีรูให้อากาศอัดจ่ายออกจะมีรูเดียวหรือหลายรูก็ได้ เป็นจุดที่สี และอากาศอัดถูกจ่ายออกมาลักษณะเป็นฝอยละเอียดมีรูปร่างเป็นวงรีรูปไข่จะแตกต่างกันย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของหัวลม หัวลมจะยึดตดกับปืนพ่นสีด้วยเกลียว และจะบอกขนาดของหัวลม เป็นนัมเบอร์ไว้
6. ไกปืน (Trigger)ตามอักษร L ไกปืนทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของปืนพ่นสี ซึ่งควบคุมโดยผู้ที่ทำการพ่นสี มีช่วงการทำงาน 2 ระยะ คือระยะแรกเหนี่ยวไกเข้า จะเปิดวาวล์ลมและเหนี่ยวไกลึกเข้าไปอีกระยะที่ 2 จะเปิดวาวล์สี (รวมทั้งสีและลม) การเปิดสีมากน้อยเพียงใด ควบคุมที่ตัวปรับปริมาณของสี (Fluid Adjustment) ไม่ใช่ควบคุมที่ไก การเหนี่ยวไกทุกครั้ง ผู้พ่นสีควรเหนี่ยวไกให้สุดระยะที่ตั้งไว้
7. ก้านวาวล์ลม (Air Valve Stem) ตามอักษร M ทำหน้าที่เป็นตัวเปิดลมจากเครื่องอัดอากาศ ผ่านวาวล์ลม, ผ่านช่องทางตัวปรับขนาดรูปร่างของสี (ตัวปรับลม) ออกไปยังหัวลม เพื่อตีสีให้เป็นฝอยละเอียด ซึ่งวาวล์ลมจะทำงานร่วมกับไกปืน
หัวลมจะแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้
1. หัวลมแบบผสมภายนอก (External Mixture)
2. หัวลมแบบผสมภายใน (internal Mixture)
1. หัวลมแบบผสมภายนอก (External Mixture) เป็นแบบชนิดที่มีรูของสีและรูอากาศอัดมาพบกันและผสมกันภายนอกหัวลม จะมีรูเดียวหรือหลายรูก็ได้ อากาศอัดจะตีสีเกิดการแตกตัวเป็นฝอยละเอียดสามารถพ่นสีลงบนพื้นงานได้ตามความประสงค์ หัวลมแบบนี้เป็นแบบที่ใช้กันมากกับปืนชนิดดูดหรืออัด ซึ่งเหมาะที่จะใช้พ่นของเหลวทุกชนิด เช่นสีแห้งเร็ว (Lacques) เป็นต้น
หัวลมแบบผสมภายนอก
รูปแสดงหัวลมแบบผสมภายนอก
2. หัวลมแบบผสมภายใน (internal Mixture) เป็นแบบที่มีช่อง (slot) ของสี และอากาศอัดมาพบกันและผสมกันภายในช่องก่อน แล้วจึงเกิดการแตกตัวเป็นฝอยละเอียดพ่นออกข้างนอกหัวลม หัวลมชนิดนี้เหมาะจะใช้กับเครื่องอัดอากาศที่มีกำลังความกดดันต่ำ
หัวลมแบบผสมภายใน
รูปแสดงแบบหัวลมผสมภายใน
หัวลมหลายรูให้ประโยชน์ดังนี้
1. สามารถตีสีที่ข้นให้เป็นฝอยละเอียดได้ดี เช่น สีแลกเกอร์หรือสีสังเคราะห์
2. สามารถใช้ความกดดันอากาศอัดสูง ตีสีข้นให้เป็นฝอยละเอียด โดยไม่ต้องพะวงว่ารูปร่างขนาดสีจะไม่กลมกลืนกัน
3. รูปร่างขนาดของสี (spray Pattern) สม่ำเสมอ เนื่องจากการตีของอากาศอัดเท่ากันทั้งปริมาณและความดัน
4. สำหรับสีที่สามารถใช้กับความกดดันอากาศต่ำได้นั้น การใช้หัวลมหลายรู จะทำให้การพ่นสีได้ดีกว่า
แบบของปืนพ่นสี
ปืนพ่นสีที่ใช้ในงานพ่นสีรถยนต์ และงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบตัวปืนแยกออกจากกระป๋องสี
2. แบบตัวปืนติดกับกระป๋องสี
1. แบบตัวปืนแยกออกจากกระป๋องสี เป็นแบบที่ใช้กับงานพ่นสีที่ต้องดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว เช่น งานการผลิต (Production Finishing) คือ การพ่นสีครั้งแรกลงบนชิ้นงานโลหะเปลือยที่ผลิตออกมา หรือบางครั้งอาจจะใช้ช่างพ่นสีพ่น หรือบางโรงงานอาจใช้เครื่องพ่นสีอัตโนมัติ เป็นต้น แบบปืนแยกออกจากกระป๋องสีนี้ จะใช้พ่นสีได้เร็วกว่าแบบตัวปืนติดกับกระป๋องสี เพราะว่าช่างสีไม่เสียเวลาผสมสีบ่อยครั้ง ซึ่งการผสมสีเพียงครั้งหรือ 2 ครั้งก็ทำให้งานที่ช่างสีพ่นเสร็จไปอย่างรวดเร็วสามารถพ่นงานได้ตำแหน่งแน่นนอน และในบริเวณงานที่จำกัด ปืนแบบแยกออกจากกระป๋องสีสามารถพ่นได้ดี การเคลื่อนตัวสะดวกสบาย มีน้ำหนักเบา (ไม่มีน้ำหนักกระป๋องสี) ปราศจากการหยดของสี
ปืนแบนแยกออกจากกระป๋องสี
รูปปืนแบนแยกออกจากกระป๋องสี
2. แบบตัวปืนติดกับกระป๋องสี เป็นแบบที่ช่างสีนิยมกันมากเหมาะสำหรับการพ่นสีใหม่ทับลงบนสีเดิม (การซ่อมสี) เช่น การพ่นสีรถยนต์ เครื่องใช้ประจำบ้าน เครื่องใช้สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์สามารถใช้พ่นกับสีได้หลายชนิด เคลื่อนที่สะดวก การบำรุงรักษาง่ายกว่า การเก็บรักษาสิ้นเปลืองเนื้อที่น้อย
ความกดดันอากาศอัดผ่านปืนพ่นสีได้อย่างไร
ปืนพ่นสีทั้งแบบที่ตัวปืนติดกับกระป๋องสี และแบบที่ตัวปืนแยกออกจากกระป๋องสี อากาศอัดที่ผ่านปืนนั้น จะมีทั้งอากาศอัดผ่านปืนได้ตลอด (Bleeder) และอากาศอัดผ่านไม่ตลอด (Unbleeder) ซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้
ก. ปืนชนิดที่อากาศอัดผ่านตลอด (Bleeder) หมายถึงปืนพ่นสีที่ออกแบบมาโดยไม่ต้องมีวาวล์ปรับอากาศ อากาศอัดจะไหลผ่านตลอดเวลาขณะใช้งาน การออกแบบให้อากาศอัดผ่านตลอดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศอัดในท่อลมมีความกดดันมาก ซึ่งอาจทำให้ท่อแตกได้ ปืนพ่นสีชนิดนี้จึงเหมาะใช้กับเครื่องอัดอากาศที่มีความกดดันต่ำที่ไม่มีสวิทช์ หรือที่ตัดอากาศในตัวเองหรือแบบอัตโนมัติ ดังนั้นไกปืนจึงมีระยะเหนี่ยวระยะเดียว เมื่อกดไกปืนจะเปิดและควบคุมการไหลของสีที่พ่นออกมาเพียงอย่างเดียว
ข. ปืนชนิดอากาศอัดผ่านไม่ตลอด (Unbleeder) หมายถึงปืนพ่นสีที่ออกแบบ โดยมีวาวล์ปรับอากาศปิดตลอดเวลา ถ้าไม่มีการเหนี่ยวไกปืนอากาศอัดจะไม่ผ่าน การเหนี่ยวไกปืน มี 2 ระยะ คือเหนี่ยวไกปืนเข้าไประยะแรกจะเปิดวาวล์อากาศผ่านออก และเมื่อเหนี่ยวไกเข้าไป ระยะที่ 2 จะเปิดวาวล์สีทำให้สีและอากาศไหลออกมาตีเป็นฝอยละเอียดปกติปืนนี้จะใช้กับเครื่องอัดอากาศความกดดันสูง และมีที่ปรับความดันของอากาศ เป็นการควบคุมความกดดันให้ถูกต้อง ตามสภาพการใช้งาน
การป้อนสีมายังปืนพ่นสี
การป้อนสีมายังปืนพ่นสี ซึ่งทำให้เกิดเป็นฝอยละเอียดได้รูปร่างขนาดเหมาะสม มีวิธีการป้อนสีอยู่ 3 ระบบคือ
1. ปืนพ่นสีระบบใช้ความกดดันอากาศอัดอัดสี (Pressure Feed Gun)
2. ปืนพ่นสีระบบดูดสี (Suction Feed Gun)
3. ปืนพ่นสีระบบใช้แรงดึงดูดของโลก (Gravity Gun)
1. ปืนพ่นสีระบบใช้ความกดดันอากาศอัดอัดสี (Pressure Feed Gun) เป็นปืนซึ่งหัวลมไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดสูญญากาศ (Vacuum) ที่ด้านหน้าหัวลม สีที่พ่นออกมาจากปืนจะถูกป้อนมายังปืนโดยความกดดันของอากาศอัด จากกระป๋องสีหรือเครื่องอัดสี ปืนชนิด นี้เหมาะสมที่จะใช้กับการพ่นสีที่ต้องการความเร็วสูง ต้องการพ่นสีเป็นจำนวนมาก และเป็นสีชนิดเดียวกัน ถึงแม้สีจะข้นมากก็สามารถพ่นออกได้ ยิ่งในงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นงานจำนวนมาก ปืนนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง จะสังเกตปืนชนิดนี้ได้ โดยมองด้านขวางกับหัวลม จะมองไม่เห็นหัวจ่ายสี (Fluid Tip) ยื่นโผล่ขึ้นมา มันจะเรียบเท่ากับหัวลม
ปืนพ่นสี1
รูปปืนพ่นสีระบบใช้ความกดดันอากาศอัดอัดสีจะมองไม่เห็นหัวจ่ายสีโผล่ออกมา
2. ปืนพ่นสีใช้ระบบดูดสี (Suction Feed Gun) เป็นปืนที่ถูกออกแบบหัวลม (Air cap) เป็นรูกลวง (center hole) เมื่อมีอากาศอัดวิ่งผ่านหัวลมจะเกิดสูญญากาศทางส่วนหน้าของหัวจ่ายสี (Fluid Tip) ความกดดันของอากาศในกระป๋องสี จะกดดันผิวหน้าสีให้สีไหลป้อน มายังปืนสามารถพ่นและตัวสีให้เป็นฝอยละเอียคพ่นลงบนชิ้นงานได้ ปืนชนิดนี้มักจะจำกัดขนาดของกระป๋องบรรจุสี ซึ่งบรรจุสีได้ประมาณ 1 คว๊อท หรือประมาณ 1 ลิตร จะสังเกตได้โดยมองด้านขวางกับหัวลม จะเห็นหัวจ่ายสียื่นโผล่ขึ้นมาจากหัวลมเล็กน้อย ปืนแบบนี้เหมาะกับการพ่นสีที่เล็กๆ หรือใช้สีน้อยหรือเปลี่ยนสีบ่อยๆ การทำงานจะช้าและใช้สีชนิดใส
ปืนพ่นสี2
รูปแสดงปืนพ่นสีใช้ระบบดูดสี ซึ่งจะมีหัวจ่ายสียื่นโผล่ขึ้นมาจากหัวลมเล็กน้อย
3. ปืนพ่นสีระบบแรงดึงดูดของโลก (Gravity Gun) ปืนพ่นสีชนิดนี้จะอาศัย หลักการของแรงดึงดูดของโลกต่อมวลวัตถุกล่าวคือ วัสดุ หรือสีจะถูกบรรจุในกระป๋องสี และติดตั้งสูงกว่าปืนพ่นสี ดังนั้นสีจะไหลลงสู่ปืน และพ่นออกตีกับอากาศอัดเป็นฝอยละเอียด และพ่นลงบนงานได้ ปืนชนิดนี้เหมาะสำหรับงานซ่อมตกแต่งสีรถยนต์, เฟอร์นิเจอร์ และงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ใช้สีมาก
ปืนพ่นสีอัตโนมัติ
ปืนอัตโนมัติเป็นปืนซึ่งควบคุมโดยอากาศอัดสำหรับปิดเปิดสี ในช่วงเวลาพ่นลงบนชิ้นงานซึ่งการพ่นสีจะสัมพันธ์กับงานที่เคลื่อนที่ผ่านบนรางหรือสายพานเมื่อถึงจุดที่สัมพันธ์ปืนก็จะพ่นลงกับงานตามความต้องการและก็หยุดพ่นเมื่องานนั้นผ่านไป ซึ่งปืนชนิดนี้จะมีหัวจ่ายสี และหัวลมเช่นเดียวกับปืนแบบธรรมดาโดยเลือกหัวจ่ายสี และหัวลมตามขนาดของสีและงานที่จะพ่น
เครื่องพ่นแบบต่างๆ กับปืนอัตโนมัติ
ก. เครื่องพ่นตามแนวตั้ง เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง (vertical) โดยเครื่องพ่นจะพาปืนพ่นอัตโนมัติพ่นลงบนชิ้นงานตามความต้องการได้ในจังหวะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ซึ่งจะสัมพันธ์กัน
ปืนพ่นสี3
รูปเครื่องพ่นตามแนวตั้ง
ข. เครื่องพ่นตามแนวนอน การเคลื่อนที่ของเครื่องพ่นตามแนวนอน ซึ่งจะพาปืนพ่นสีอัตโนมัติพ่นสีลงบนงานที่เคลื่อนที่ผ่านปืนพ่นสีตามรางหรือตามสายพานมีความสัมพันธ์กับจังหวะของการปิดเปิดสีที่พ่นออกจากปืนพ่นได้ถูกต้องเครื่องพ่นจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ไปตามแนวนอนเคลื่อนกับไปกลับมา
เครื่องพ่นตามแนวนอน
รูปเครื่องพ่นตามแนวนอน
ค. เครื่องพ่นแบบโซ่ เครื่องพ่นชนิดนี้ได้ชื่อจากการใช้โซ่เป็นเครื่องพาชิ้นงานที่จะพ่นโดยที่โซ่มีส่วนยกงานที่จะพ่นวิ่งผ่านปืนพ่นสีอัตโนมัติ ซึ่งบางชนิดปืนพ่นสีอาจจะเคลื่อนตามงานที่พ่นโยพ่นทั้งภายในและภายนอกพร้อมๆ กัน
เครื่องพ่นแบบโซ่
รูปเครื่องพ่นแบบโซ่
ง. เครื่องพ่นแบบแถว คือการใช้ปืนอัตโนมัติติดตั้งเรียงกันเป็นแถวอยู่กับที่ โดยที่งานเคลื่อนที่ผ่านปืนพ่นสี เวลาปืนพ่นสีสีจะต้องซ้อนและกลมกลืนกันสนิท
เครื่องพ่นแบบแถว
รูปเครื่องพ่นแบบแถว
จ. เครื่องพ่นแบบหมุน คือ การพ่นสีโดยงานอยู่บนโต๊ะหมุนและมีปืนอัตโนมัติติดตั้งอยู่ งานที่จะพ่นจะหมุนไปด้านหน้ารอบๆ ปืนพ่นสีนั้นๆ
เครื่องพ่นแบบหมุน
รูปเครื่องพ่นแบบหมุน
กระป๋องใส่สี (Paint Container) ในชุดอุปกรณ์การพ่นสี กับปืนพ่นสี จต้องมีที่ใส่สีรวมอยู่ด้วยเรียกว่ากระป๋องใส่สี (Paint Container) มีขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่จุสีได้ 2 OZ จนถึงหลายๆ แกลลอน พอจะแบ่งกระป๋องใส่สีได้ดังนี้
1. กระป๋องบรรจุสี่ที่ใช้กับปืนแบบดูด (suction Cup) เป็นกระป๋องใส่สีแบบกระป๋องสีตดกับตัวปืนโดยตรง ที่ฝากระป๋องจะมีรูระบายอากาศไว้เพื่อให้ความกดดันของอากาศ ภายนอกเข้าไป คนสีในกระป๋องทำให้สีไหลขึ้นไปตามท่อทางเดินของปืนและสามารถพ่นสีออกได้ และหมั่นตรวจอย่าให้เกิดการอุดตันที่รูระบายอากาศ กระป๋องสีแบบนี้จะมีขนาดตั้งแต่ขนาด 2 OZ เป็นขนาดเล็กที่สุดจนถึงขนาด 1 (คว๊อท)

กระป๋องใส่สี
รูปกระป๋องบรรจุสีใช้กับปืนแบบดูด
2. กระป๋องบรรจุสีกับปืนแบบความกดดันอากาศอัด (Pressure Cup) เป็นแบบที่ใช้กำลังดันของอากาศอัด อัดเข้าไปดันสีในกระป๋องโดยตรง และที่ฝากระป๋องจึงไม่มีรูระบายอากาศ และจะมีตัวควบคุมปรับความดันลม (Regulater) เพื่อควบคุมกำลังดันของสีด้วย ถ้าเป็นแบบธรรมดาราคาถูกจะไม่มีอุปกรณ์สำหรับควบคุมปรับความดันลมของอากาศอัดเข้าไปยังสี กระป๋องใส่สีใช้กับปืนแบบความดันอัดอาจจะยึดติดกับปืนพ่นสีโดยตรง หรือกระป๋องใส่สีแยกจากปืนพ่นสีกระป๋องใส่สีที่นิยมใช้มากทั่วไปคือขนาค 2 (คว๊อท) ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางมาก และปืนแบบความดันอัดนี้เหมาะสามารถพ่นสีอย่างใสจนถึงอย่างข้นได้
3. แบบถังบรรจุสีขนาดใหญ่ (pressure feed Tank) เป็นถังบรรจุที่มีขนาดตั้งแต่ 2 แกลลอนถึง 120 แกลลอนจะมีอากาศอัดอัดตรงเข้ากดดันสีโดยผ่านทางตัวควบคุมการปรับความดันลมที่ฝาถัง และที่ถังบรรจุสีจะมีเกจบอกความดันไว้ ว่าภายในถังมีความดันที่กดสีเท่าไร ซึ่งความดันของสีจะไหลไปตามท่อสู่ปืนพ่นสี การที่สีจะออก
มากน้อยอยู่ที่ความดันที่ดันสี
4. ปั้มสูบส่ง (Head Pump) ปั้มสูบส่งจะมีตั้งแต่ขนาด 5 แกลลอน – 55 แกลลอน ซึ่งจะใช้มากกับงานการผลิต ปั้มจะออกแบบใช้ส่งสีด้วยปริมาณที่แน่นอนมีหลายแบบ เช่น แบบ qear type และ แบบลูกสูบ (piston Type) การขับปั้มอาจจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรือมอเตอร์ที่ใช้อากาศอัดก็ได้
การส่งสีของปั้มสูบส่ง
1. ส่งสีจากถังบรรจุสีโดยตรง
2. สามารถส่งสีในระยะทางไกล และสูงได้
3. สามารถจ่ายสีให้แก่ปืนพ่นสีหลายๆ ตัว ในเวลาเดียวกัน
4. สามารถใช้กับงานขนาดใหญ่อย่างเหมาะสม
5. เหมาะสมกับงานการผลิต
ข้อดีของปั้มสูบส่ง
1. ส่งสีด้วยปริมาณที่สูง
2. การทำงานง่ายและรวดเร็ว
3. สามารถใช้กับปืนพ่นสีได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน
4. ปั้มมีอัตราส่วนต่างๆ กัน สามารถเลือกได้เหมาะสมกับงานได้
5. สามารถส่งสีจำนวน 1 คว๊อท/นาที โดยใช้อากาศอัดจำนวนน้อยมากประมาณ .5 CFM สำหรับปั้มที่มีอัตราทด ½ :1
6. สามารถส่งสีได้สูงถึง 200 ฟุต
7. ใช้ประกอบกับถังบรรจุสี 5, 10, 55 แกลลอนได้
8. เป็นระบบที่ส่งสีได้เร็วมากที่สุด
การพิจารณาเลือกอัตราส่วนของปั้ม
ที่ปั้มจะมีอัตราส่วน (Ratio) เขียนบอกไว้เพื่อให้เลือกใช้กับงานพ่นสีต่างๆ เช่น 2 : 1 และ 4 : 1 ขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดของอากาศอัดกับลูกสูบปั้ม เมื่อกำหนดอัตราส่วนขึ้นก็สามารถทราบกำลังดันของสีได้ในเวลาที่ปั้มทำงาน โดยเราต้องการทราบว่าอากาศอัดเป็นกำลังเท่าไร เช่น
2: 1 หมายความว่า ถ้าความดันของอากาศอัด 1 ปอนด์/ตารางนิ้วจะทำให้มีกำลังดันของสีถึง 2 ปอนด์/ตารางนิ้ว และใช้กับสีที่ใส เช่น ถ้าความดันของอากาศอัด 20 ปอนด์/ตารางนิ้ว จะทำให้มีกำลังดันของสีถึง 40 ปอนด์/ตารางนิ้ว ส่วน 4 : 1 เหมาะกับงานสีที่ข้น
การทำงานและการบำรุงรักษาปืนพ่นสีอย่างถูกวิธี (Proper Care and Operation of spray gun)
1. อย่านำปืนพ่นสีจุ่มในทินเนอร์ เพราะทินเนอร์จะทำลายสารหล่อลื่นที่หยอดไว้ ถ้ามีความจำเป็นี่จะจุ่มให้จุ่มเฉพาะหัวปืนพ่นสีเท่านั้น โดยคำนึงถึงตำแหน่งแพคคิง (Packing) จะต้องไม่ถูกทินเนอร์อย่าใช้วัสดุแข็ง เช่น แปรงลวด มีดปลายแหลม, หรือของแข็ง ขูดหรือแยงหัวลม เพราะจะทำให้เสียหาย
2. ปืนพ่นสีเมื่อนำออกจากกระป๋องบรรจุสี จะต้องล้างสะอาดปราศจากสี อย่าวางปืนพ่นสีลงบนพื้น ให้แขวนไว้ในตู้เก็บ
3. หล่อลื่นก้านวาวล์ลม ทุกวันที่มีการใช้งานโดยใช้น้ำมันหล่อลื่นใสๆ
4. ให้แพคคิงต่างๆ และเข็มควบคุมสี (Fluid Needle) อยู่ในสภาพอิ่มน้ำมันหล่อลื่น และการกวาดน๊อตเพื่อกดแพคคิงให้แน่นด้วยนิ้วมือเท่านั้น

5. ไม่ควรใช้สารพวกด่างทำความสะอาดโลหะอลูมิเนียม เพราะมันจะทำลาย ซึ่งให้เกิดการผุเร็วในภายหลัง
6. ปืนพ่นสีและกระป๋องบรรจุสี ภายหลังสิ้นสุดการใช้งานพ่นสี ต้องทำความสะอาดทันทีทันใด โดยดำเนินการดังนี้
ก. เทสีที่เหลือค้างในกระป๋องเก็บไว้ต่างหาก หรือเททิ้ง
ข. เทตัวทำละลายสีชนิดนั้น (ทินเนอร์ และรีดิวเซอร์) ลงไปในกระป๋องบรรจุสีพอสมควร ปิดฝา และเขย่า แล่วพ่นออกซ้ำๆ กัน 2-3 ครั้ง และเช็ดส่วนภายในให้สะอาดและแห้ง
7. ถ้ามีการเปลี่ยนหัวจ่ายสี (Fluid Tip) ต้องแน่ใจว่า การประกอบเข้าที่ต้องแน่น
8. รูระบายอากาศที่ฝากระป๋องบรรจุสีต้องสะอาด ปราศจากวัสดุต่างๆ
9. การหล่อลื่นก่อนการเก็บปืนพ่นสีควรกระทำอย่างน้อย 2 จุด
ก. ก้านวาวล์ลม (Air Valve Stem)
ข. แพคคิงที่เข็มควบคุมสี (Fluid Needle packing)
การปรับแต่งปืนพ่นสี (Adjustment)
ปืนพ่นสีทุกชนิด จะมีการปรับแต่งได้ และเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจโดยความระมัดระวัง การพ่นสีได้ดีมาจากการปรับปืนพ่นสีได้ถูกต้องเหมาะสม ย่อมขึ้นกับการจ่ายสีอย่างถูกต้อง อากาศอัดที่ออกมารวมกับสีเพื่อทำให้แตกตัวเป็นฝอยละเอียดจะต้องมีความดันที่ถูกต้อง ตามสีที่ต้องการพร้อมกับปริมาณที่พอเหมาะสมกับความกว้างของที่พ่น(spray width)
ปืนพ่นสีมีสกรูสำหรับการปรับแต่ง เพื่อควบคุมปริมาณของสี (Fluid Adjustment) สกรู B. ที่จะอัดออกมาปกติธรรมดาจะปรับสกรูให้เปิดกว้างสุด ถ้าเป็นปืนระบบใช้ความดันอากาศอัด การควบคุมปริมาณของสีควบคุมโดยความดันของอากาศอัดที่ส่งสีมาที่ปืนพ่นสี
การควบคุมรูปร่างของสี (spray patten) จากกลมจนเป็นรูปขนาดเรียวต่างๆ จะควบคุมโดยปรับตัวควบคุมขนาดรูปร่างของสีโดยตรงสกรู A
ในการปรับแต่งปืนพ่นสีให้หลีกเลี่ยงการใช้ความดันของอากาศอัดสูง เพราะจะทำให้สีบางตรงกลาง และในทางตรงข้าม ถ้าความดันของอากาศอัดต่ำเกินไปจะทำให้ไม่เพียงพอแก่การแตกตัวของสี ผลที่ตามมาจะทำให้ผิวของงานหยาบ
การปรับปืนพ่นสีมีหลักการควรคำนึงดังนี้
1. ก่อนการปรับแต่งบีนพ่นสี ปืนต้องสะอาด
2. ไม่มีการรั่วตามข้อต่อต่างๆ
3. สีที่ผสมในกระป๋องบรรจุสี จะต้องมีอัตราส่วนที่ถูกต้อง
4. ความดันลมที่ใช้จะต้องถูกต้องตามชนิดของสีที่จะพ่น
5. สกรูที่ใช้ปรับมีอยู่ 2 จุดเท่านั้นคือ สกรู A และสกรู B
สกรู A (Air Adjustment) เป็นตัวปรับขนาดรูปร่างของสีทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของอากาศอัด และควบคุมการแตกตัวของสีให้เป็นฝอยละเอียดได้รูปร่างขนาดที่ถูกต้อง
สกรู B (Fluid Adjustment) เป็นตัวควบคุมปริมาณของสีให้ถูกต้อง ไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
ปัญหาเกี่ยวกับปืนพ่นสีและรูปร่างของสีที่ถูกต้อง (Correct Distorted Pattern)
1. การพ่นสีขาดเป็นตอนๆ (Cause of spitting) เมื่อใช้ปืนพ่นสีพ่นโลหะงานสีที่พ่นออกเกิดการขาดเป็นตอนๆ ลักษณะนี้เกิดจากแพคคิงของเข็มควบคุมสี (Fluid needle) แห้งจนทำให้อากาศภายนอกรั่วเข้าไปที่เข็มควบคุมสีได้ สีที่พ่นก็จะขาดตอน การแก้ไขทำได้โดยคลายน๊อตกวาดแพคคิงออกประมาณ 2-3 รอบ ให้หยอดน้ำมันหล่อลื่นชนิดใส 2-3 หยด แล้วจึงขันน๊อตให้แน่นด้วยนิ้วมือ ถ้าแพคคิงชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ และข้อต่อต่างๆ จะต้องขันให้แน่นด้วย
2. ลักษณะรูปร่างของสีที่พ่นออกเป็นวงพระจันทร์ (Crescent Shaped Pat¬tern) ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีละอองสีอุดดันที่รูของหัวลม (Air Cap) การแก้ไขถอคหัวลมออกทำการล้างเอาละอองสีออกจากรู (Port) ให้สะอาดการล้าง ใช้ทินเนอร์ และแปรงทาสี ห้ามใช้แปรงลวด

หัวลมและหัวจ่ายสี

รูปลักษณะหัวลมและหัวจ่ายสี
3. ลักษณะรูปร่างของสีหนักตรงกลาง (Heavy in the middle) ลักษณะรูปร่างหนักตรงกลาง หรือมีรอย แผ่กระจายกระเซนออก แสดงว่าปริมาณความดันของอากาศอัดที่ทรานฟอเมอร์ (Air Transformer) ค่าให้เพิ่มที่ตัวควบคุมความคัน (Regulator)
4. รูปร่างของสีเข้ม 2 ส่วน (A split spray) ลักษณะรูปร่างของสีที่พ่นออกมาเข้ม 2 ส่วน และตรงกลางบาง แสดงว่าความดันอากาศอัดที่ใช้สูงเกินไปให้ลดความดันอากาศอัดที่ทรานฟอร์เมอร์ลง
ถ้าลคความดันอากาศอัดที่ทรานฟอร์เมอร์ลงแล้ว แต่ลักษณะรูปร่างของสียังเข้ม 2 ส่วนเหมือนเดิมตามที่กล่าวแล้ว แสดงว่าการปรับตัวควบคุมปริมาณของสี (Fluid Adjustment) ไม่ถูกต้องให้ปรับหมุนไปทางซ้าย และหมุนไปทางขวา ให้ความกว้างของรูปร่างมากขึ้น จากนั้นให้ลดการปรับที่ตัวปรับขนาดรูปร่างของสี (Air Adjustment)
น้อยลง เพื่อลดส่วนการกระจายให้ถูกต้อง
5. ลักษณะรูปร่างของสีหนักด้านใดด้านหนึ่ง (heavy and wider) ลักษณะรูปร่างของสีหนักด้านใดด้านหนึ่ง ทางด้านบนหรือด้านล่าง ลักษณะเช่นนี้แสดงว่ามีสีแห้งที่หัวจ่ายสี (Fluid Tip) การแก้ไขถอดหัวลมออกล้างทำความสะอาด ด้วยทินเนอร์ที่หัวลมและหัวจ่ายสี ในทำนองเดียวกัน ถ้าหัวลมไม่แน่นก็จะทำให้เกิดรูปร่างของสีเช่นนี้ได้
6. ลักษณะรูปร่างของสีถูกต้อง (Correet pattern) ลักษณะรูปร่างของสีถูกต้อง จะมีรูปร่างเป็นวงรี (Elongated Ellipse) สีที่พ่นมีความเปียกสม่ำเสมอ ตลอดรูปวงรี ไม่หนักด้านใดด้านหนึ่ง รูปเช่นนี้เกิดจากการปรับปืนพ่นสีอย่างถูกต้อง และการถือปืนพ่นสีห่าง พอเหมาะและตั้งฉากกับงานดีด้วย
เทคนิคในการพ่นสี (spray Technique)
ในงานที่ประกอบสำเร็จรูปแล้ว จะต้องศึกษาวางแนวในการเคลื่อนปืนพ่นสีไปในลักษณะที่ถูกต้อง จึงจะทำให้การพ่นสีคุมงานได้หมด โดยเฉพาะการจ่ายสีจากหัวจ่ายสี จะกำหนดตามความเร็วของปืน ที่จะเคลื่อนไปบนผิวงานถ้าปืนเคลื่อนช้า ก็ควรลดปริมาณการจ่ายของสีลง เพื่อป้องกันสีเกาะบนงานมากเกินไป ความเร็วในการเคลื่อนปืน ควรจะให้ผู้พ่นมีความสบายโดยไม่ทำให้สีย้อยหรือไหล
1. การจับปืน (Holding The gun)
การจับปืนพ่นสีก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ปืนพ่นสี คือจะต้องจับให้ปืนพ่นสีตั้งฉากและขนานกับผิวงานที่จะพ่นตลอดเวลาในการพ่นสี ถ้าจับปืนไม่ถูกต้องจะทำให้สีที่พ่นเกาะจับงานไม่เท่ากัน
ปืนพ่นสี4
การจับปืนพ่นสี
2. การเหนี่ยวไก (Triggering) ไกปืนเป็นตัวคุมการทำงานของปืนพ่นสี ซึ่งถูกควบคุมโดยผู้พ่น ผู้พ่นสีควรศึกษาวิธีเหนี่ยวไกกับการเคลื่อนปืนแต่ละครั้ง ซึ่งดำเนินการดังนี้
2.1 เคลื่อนปืนพ่นสีก่อนแล้วจึ่งเหนี่ยวไก ยิ่งกดไกลึกเท่าใดสีก็ยิ่งออกมากขึ้นเท่านั้น และต้องปล่อยไกปืนพ่นสีก่อนหยุดการเคลื่อนปืนพ่นสี มิฉะนั้นจะทำให้สีพ่นออกมากช่วงสุดท้าย
2.2 ไกปืนพ่นสีมีช่วงทำงานอยู่ 2 ระยะ ระยะแรกในการเหนี่ยวไกเข้าจะเป็นการเปิดวาวล์ลม ซึ่งจะมีเฉพาะลมพ่นออกเท่านั้น ส่วนระยะที่ 2 ในการเหนียวไกลงไปจะเป็นการเปิดวาวล์สี ซึ่งจะมีทั้งสีและลมพ่นออกมา การเปิดสีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการปรับควบคุมที่ตัวควบคุมการจ่ายสี (Fluid Adjustment) ไม่ใช่ควบคุมที่ไกปืน และการเหนี่ยวไกทุกครั้งควรสุดระยะไกที่ตั้งไว้
ทุกครั้งที่เคลื่อนปืนพ่นสี จะต้องเหนี่ยวไก การเหนี่ยวไกจะต้องเหนี่ยวไกก่อนที่หัวลมปืนพ่นสีจะไปถึงชิ้นงานเล็กน้อย และการปล่อยไกปืนพ่นสีจะปล่อยเมื่อเคลื่อนปืนพ่นสีออกจากขอบชิ้นงานเพียงเล็กน้อยเช่นกัน การเหนียวไก เป็นหัวใจของการพ่นสี ซึ่งจะต้องเหนี่ยวไกและปล่อยไก ตรงจุดที่ต้องการให้สีครอบคลุมงานให้ทั่วถึง โดยมีละอองของสีน้อยที่สุด (over Spray)
3. ทดสอบฝอยสีก่อนทำการพ่น โดยทดลองพ่นกับแผงทดลองการพ่น หรือตรวจดูรูปร่างขนาดของสีว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าฝอยของสีหยาบหรือหนาเกินไปให้เพิ่มความดันอากาศอีกประมาณ 5 ปอนด์ /ต.ร.นิ้ว ถ้าฝอยสีละเอียดหรือสีแห้งเกินไปควรลดความดันอากาศ อัดลงประมาณ 3 ปอนด์/ต.ร.นิ้ว หรือปรับตัวควบคุมการจ่ายสีมากขึ้น และพร้อมกันนี้ให้ตรวจความรู้สึก (Feeling) ของปืนพ่นสีที่ท่านด้วย
4. การเคลื่อนปืนพ่นสี (The Stroke) การเคลื่อนปืนพ่นสี หมายถึง การเคลื่อนปืนที่จะพ่นสีให้ตั้งฉากและขนานกับผิวงานที่จะพ่น โดยมีระยะห่างจากหัวลมปืนพ่นสี (Air Cap) ห่างกับงานประมาณ 6-8 นิ้ว สำหรับสีแห้งเร็ว และความสัมพันธ์ของระยะห่างของปืนพ่นสี กับความเร็วในการเคลื่อนปืนพ่นสี ผู้ที่ทำการพ่นจะต้องกำหนดเอง มีหลักอยู่ว่า “เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สบายในการพ่นสี โดยมีฟิล์มสีที่เปียก (wet Coating Material) เกาะติดกับงาน”
ถ้าถือปืนใกล้กับงานมากปริมาณของสีที่เกาะบนงานจะเพิ่มขึ้น ถ้าทำดังนั้นจะต้องเคลื่อนปืนให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันสีย้อย ถ้าถือปืนห่างจากงานมากขึ้น จะทำให้เกิดละอองสีมาก
4.1 การเคลื่อนปืนพ่นสี ถ้าผู้พ่นสีถนัดมือขวา (Right hand Spray Gun) ให้ผู้พ่นสีเริ่มต้นพ่นจากซ้ายไปขวา

พ่นสี

รูปการพ่นงานถนัด มือขวา เริ่มพ่นจากซ้ายไปขวา

พ่นสีรถยนต์

รูปการเคลื่อนปืนพ่นสีรถยนต์ที่ถนัดมือขวา โดยเริ่มต้นพ่นจากจุด 1,2,3 ไปถึง 10 ตามลำดับ
4.2 ถ้าผู้พ่นถนัดซ้าย (Left hand Spray Gun) ในการเคลื่อนปืนพ่นสี    จะต้องเริ่มต้นจากขวาไปซ้าย

พ่นสีรถยนต์1

รูปการเคลื่อนปืนพ่นสีรถยนต์ที่ถนัดมือซ้ายโดยเริ่มต้นจากจุด 1,2,3 ไปตามลำดับ

พ่นสีรถยนต์2

รูปการดำเนินการพ่นสีรถยนต์ทั้ง 2 วิธีรวมกัน
4.3 การเคลื่อนปืนพ่นสี ควรเป็นแนวตรงและเคลื่อนที่ไปมา ขนานกับชิ้นงานตลอดเวลาไม่ควรส่ายหรือตวัดปืนพ่นให้เป็นส่วนโก้ง เพราะจะทำสีเกาะงานไม่เท่ากัน ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการเคลื่อนปืนพ่นสี

การเคลื่อนปืนพ่นสี

รูปการเคลื่อนปืนให้แนวขนานกับชิ้นงานและไม่ควรสายปืนให้เป็นเส้นโค้ง
4.4 การเคลื่อนปืนแต่ละครั้งควรให้รูปร่างของส (Spray pattern) ทับกันครึ่งต่อครึ่ง ทุกครั้งไปคือ (50%) เรียก (Overlaps)

ปืนพ่นสี5

รูปการเคลื่อนปืนและพ่นแต่ละครั้งควรให้รูปร่างขนาดสีทับกันครึ่งต่อครึ่ง(50%)
การพ่นงานแบบต่างๆ
1. การพ่นงานที่เป็นชิ้นแบนๆ (flat Surface) ต้องพ่นสีให้ครอบคลุมถึงงานให้ทั่วถึง โดยพ่นตามขอบให้ฟิมล์สีเกาะงานให้มิด และพ่นตามขวาง รวมกับพ่นตามยาว ประโยชน์จะช่วยลดละอองของสี

การพ่นสี

รูปการพ่นงานแบบให้พ่นขวางและพ่นตามยาว
2. การพ่นงานที่ยาว (Long work Spray)
สำหรับชิ้นงานที่ยาวอาจจะมีการพ่นตามแนวขวางก็ได้ แต่ผู้พ่นสีนิยมการพ่นแบบแนวยาวเพราะการพ่นสะดวกกว่า ถ้างานที่พ่นยาวมากก็ควรแบ่งการพ่นออกเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงควรมีความยาวในการพ่นสีอยู่ระหว่าง 18″-36″ ระยะการพ่นทับกัน 50% และควรพ่นช่วงที่กำหนดไว้ให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงพ่นช่วงต่อไป ให้มีการพ่นทับกันแต่ละช่วงมีความยาวประมาณ 4″ ในการพ่นแบบนี้เพื่อให้ฟิล์มสีครอบคลุมงานได้ทั้งหมด

การพ่นสี1

รูปการพ่นสีงานที่ยาวจะแ่บ่งช่วงพ่นออกเป็นช่วงๆ
3. การพ่นงานที่เป็นระดับ (Level Surface) หรืองานราบระดับเสมอกัน ในการพ่นควรพ่นจากด้านที่ใกล้ตัวผู้พ่น และพ่นไกลออกไปเรื่อยๆ ซึ่งจำเป็นมากในการลดละอองสีเพราะละอองสีตกไปข้างหน้าพยายามถือปืนตั้งฉากกับงาน แต่ตามธรรมดาจะเอียงปืนเล็กน้อย เพื่อให้การพ่นที่ดี ถ้าต้องการพ่นที่ดีและถูกต้องจริงๆ ควรเอียงงานขึ้นเพื่อให้ปืนพ่นสีตั้งฉากกับชิ้นงานตลอดเวลา

การพ่นสี2

การพ่นงานที่ราบระดับเสมอกันควรพ่นใกล้ตัวผู้พ่นออกไปเพื่อลดละอองสี
ข้อควรระวัง ในการพ่นแบบนี้ควรระวังสายท่อลม, เหงื่อ หรือชายเสื้อจะถูกกับงาน ที่พ่นใหม่ๆ ซึ่งอาจจะทำให้งานเสียได้
4. การพ่นงานตามขอบและมุม (Edges & Corners Spray) การพ่นงานตามขอบและมุม ควรจับปืนให้เอียงเป็นมุม 45° กับขอบงานที่จะพ่น โดยมีช่วงจุดที่จะพ่นที่ขอบมุมเท่านั้น และทำการพ่นเสร็จเรียบร้อย ฟิมล์สีจะต้องติดขอบมุมทั้ง 2 ด้าน

การพ่นสี3

รูปการพ่นงานตามขอบและมุม
5. การพ่นงานตามขอบมุมด้านใน (inside Corners Spray) การพ่นงานตามขอบมุมด้านใน ควรจะพ่นที่ริมผนังด้านในของงานแต่ละครั้งทั้ง 2 ด้าน จะทำให้สีไปเกาะจับกับงานสม่ำเสมอและให้เคลื่อนปืนจากบนลงล่าง ห้ามพ่นที่มุมด้านในโดยตรง เพราะจะทำให้สีเกาะ กับงานไม่สม่ำเสมอ
6. การพ่นงานขอบบางๆ (slender Work Spray) การพ่นงานขอบบางๆ อาจจะเป็นงานกลมหรืองานเหลี่ยม ให้ปรับขนาดรูปร่างของสีให้เหมาะสมกับงานอย่าปรับกว้างเกินไปจะทำให้เกิดละอองสีมากโดยไม่จำเป็น และให้พ่นงานทีละด้าน แต่ถ้างานเป็นเหลี่ยมบาง ให้พ่นครั้งละ 2 ด้าน เพื่อให้สีเกาะงานได้ทั่วถึง

การพ่นสี4

รูปแสดงการพ่นงานขอบบางๆ ควรปรับรูปร่างของสีให้เหมาะสมกับงานตามรูปขวามือ
7. การพ่นงานโปร่ง (Open Work Spray) งานโปร่งที่จะพ่นสีอย่าถือหลักการจับปืนที่ตั้งฉากและขนานกับงาน ให้พยายามพ่นสีโดยคำนึงว่าพ่นอย่างไร ขนาดรูปร่างของสีจึงจะครอบคลุมงานได้มากที่สุด ในการพ่นแต่ละครั้ง อาจพ่นเอียงทำมุมเข้าเป็นงานถ้าเป็นงานโปร่งเป็น ซี่ตรงๆ เช่น ขอบหน้าต่างใช้กระดาษแข็งบังทางด้านหลังของงาน เพื่อให้สีที่พ่นผ่านไปกระทบกระดาษย้อนกลับมางานได้อีก
8. การพ่นงานกลมๆ (Round Work Spray) การพ่นงานกลมหรืองานกลมที่เป็นทรงกระบอก ทำเป็นงานขนาดเล็กๆ ให้พ่นตามแนวดิ่ง 3-4 เที่ยวให้คลอบคลุมงานให้ทั่วถึง แต่ถ้าเป็นถังกลมขนาดใหญ่ ให้พ่นตามแนวนอน โดยแบ่งการพ่นเป็นช่วงๆ

การพ่นสี5

รูปการพ่นงานกลมทรงกระบอก
การพ่นสี
การพ่นสี เป็นกรรมวิธี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้สีเกาะติดชิ้นงาน ซึ่งกรรมวิธี หมายถึง การใช้กำลังงาน หรือพลังงานที่ให้เครื่องมือกลทำงาน เช่น การใช้แปรงลูกกลิ้ง หรือการจุ่มชิ้นงานในถังสี (Dip Tank) เพื่อให้สีเกาะติดชิ้นงาน สำหรับกรรมวิธีการพ่น หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอัดอากาศ, ปืนพ่นสี, กาพ่นสี, ท่อต่อ, และทรานฟอเมอร์ กำลังงานหรือพลังงานที่ใช้ในการพ่นสีคือ อากาศอัดซึ่งจะทำให้ปืนพ่นสีสามารถพ่นสีลงบนชิ้นงานได้ ในการพ่นสีต้องคำนึงถึงการฝึก, ฝีมือ และความสำเร็จในการพ่นย่อมขึ้นอยู่กับ
1. อุปกรณ์การพ่นสี ต้องถูกต้องกับชนิดของสี และเป็นอุปกรณ์อย่างดี
2. ความเข้าใจในขบวนการของกรรมวิธีพ่นสี
3. เทกนิคในการใช้ปืนพ่นสีตามมาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้น
หลักในการเลือกอุปกรณ์พ่นสีมีอยู่ 2 อย่างคือ
1. Production Finishing
2. Refinishing
1. Production Finishing หมายถึงการพ่นสีครั้งแรกลงบนชิ้นงานผลิต ต้องดำเนินไปอย่างรวดเร็ว บางครั้งจะใช้คนพ่นหรือเครื่องอัตโนมัติก็ได้
2. Refinishing หมายถึง การพ่นสีใหม่ลงไปบนสีเดิม เช่น การพ่นรถยนต์นั่ง รถยนค์บรรทุก เครื่องใช้ประจำบ้าน, เครื่องใช้สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นการพ่นสีใหม่ลงบนสีเดิม เพื่อให้เกิดความทนทานและสวยงาม ในการเลือกอุปกรณ์ควรใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สะดวก สามารถพ่นสีได้หลายชนิด และการบำรุงรักษาง่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี
1. เครื่องอัดอากาศ
2. เครื่องปรับความดันอากาศอัด
3. เครื่องกรองอากาศอัด
4. ท่อลมยาง
5. ไม้คนสี
6. ตะแกรงกรองสี
7. เครื่องจับตะแกรงกรองสี
8. กระป๋องผสมสี
9. ผ้ากรองอากาศ
10. ปืนพ่นสี
11. กาพ่นสี
12. เครื่องผสมสี
ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.