ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:ฝาหม้อนํ้า

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบหล่อเย็นของรถยนต์รุ่นใหม่มีความดันในระบบสูงกว่าความดันบรรยากาศในขณะเครื่องยนต์ทำงาน ตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมความดันในระบบคือ ฝาหม้อนํ้า (radiator pressure cap) ดังแสดงในรูปที่ 8.17 และรูปที่ 8.18

การใช้ฝาหม้อนํ้ามีข้อดี 2 ประการคือ ทำให้นํ้าหล่อเย็นในระบบมีจุดเดือดสูงขึ้นกว่าปกติ และช่วยป้องกันการรั่วไหลของนํ้าหล่อเย็นออกจากระบบเนื่องจากการระเหยเป็นไอและทำให้สามารถใช้ถังนํ้าหล่อเย็นสำรองได้

ฝาหม้อน้ำ

ตามปกติที่ความดันบรรยากาศ นํ้าจะเดือดที่อุณหภูมิ 100°c (212°F) แต่ถ้าความดันเพิ่มขึ้น อุณหภูมิจุดเดือดของนํ้าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าความดันเพิ่มขึ้น 103 kPa (15 psi) เหนือความดันบรรยากาศ อุณหภูมิจุดเดือดของนํ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 127°c

260°F) หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้าความดันเพิ่มขึ้นทุก ๆ 7 kPa (1 psi) จะทำให้จุดเดือดของนํ้าเพิ่มขึ้นทุกๆ 1.8°c (3.25°F)

ระบบหล่อเย็นภายใต้ความดัน นํ้าหล่อเย็นสามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า- 100°C (212°F) ได้โดยไม่มีอันตรายจากการเดือด อุณหภูมิของนํ้ายิ่งสูง ยิ่งทำให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างนํ้ากับอากาศมากขึ้น ซึ่งทำให้ความร้อนถ่ายเทจากหม้อนํ้าสู่อากาศที่พัดผ่านเร็วขึ้น ระบบหล่อเย็นภายใต้ความดันสามารถดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้เร็วขึ้น สิ่งนี้ทำให้ระบบหล่อเย็นภายใต้ความดันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความดันสูงเกินไป ฝาหม้อนํ้าจึงมีวาล์วระบายความดัน (pressure-relief valve) (ดูรูปที่ 8.18) เมื่อความดันสูงเกินไป วาล์วจะถูกดันให้เคลื่อนที่สูงขึ้น ความดันส่วนเกินสามารถเล็ดรอดผ่านท่อนํ้าล้นไปยังถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง ดังแสดงในรูปที่ 8.19

ฝาหม้อน้ำ

ฝาหม้อนํ้ามีวาล์วสุญญากาศ (vacuum-relief valve) ด้วยเช่นกัน (ดูรูปที่ 8.18) วาล์วนี้ช่วยป้องกันการเกิดสุญญากาศภายในระบบซึ่งอาจทำให้หม้อนํ้ายุบตัวได้ ปริมาตรของนํ้าหล่อเย็นจะลดลงเนื่องจากการหดตัวเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานและเย็นลง วาล์วสุญญากาศ จะเปิดออกเพื่อให้อากาศจากภายนอกหรือนํ้าจากถังนํ้าหล่อเย็นสำรองไหลเข้าสู่ระบบหล่อเย็น (ดูรูปที่ 8.19)

การถอดและใส่ฝาหม้อนํ้าควรปฎิบัติดังนี้ เมื่อต้องการใส่ฝาหม้อนํ้า หูล็อกบนฝาหม้อนํ้าจะต้องสวมพอดีใต้หน้าแปลนช่องเติมนํ้า (ดูรูปที่ 8.18) ในขณะที่หมุนฝาหม้อนํ้า ผิวหน้าล็อกของหน้าแปลนช่วยทำให้ฝาหม้อนํ้าแน่นเข้าที่ ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดลงบนวาล์วระบายความดัน

การถอดฝาหม้อนํ้าออกจากหม้อนํ้าในขณะเครื่องยนต์เย็น ให้กดฝาหม้อนํ้าลงแนวดิ่ง แล้วหมุนอย่างช้า ๆ จนกระทั่งหูล็อกชนกับร่องหยุดนิรภัย ทำให้ความดันบางส่วนระบายออกไป แล้วหมุนฝาหม้อนํ้าต่อไปจนกระทั่งหลุดออกจากหน้าแปลน

ฝาหม้อนํ้าบางชนิดมีปุ่มหรือคานที่ส่วนบน เมื่อกดปุ่มหรือโยกคาน ความดันจะระบายออกจากระบบ

ข้อควรระวัง ในขณะเครื่องยนต์ร้อนอย่าหมุนฝาหม้อนํ้าออกเป็นอันขาด เพราะนํ้าสามารถเดือดและพุ่งออกมาในขณะที่ความดันระบายออก ซึ่งอาจทำอันตรายต่อร่างกายได้ โดยทั่วไปถ้าต้องการเติมนํ้าลงในหม้อนํ้า ให้เติมนํ้าลงในถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.