ฟิวส์ในวงจรรถยนต์

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ฟิวส์ (fuse) มีหน้าที่ตัดไฟในวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจรในวงจรนั้นๆ หรือเกิดการใช้กระแสไฟมากเกินไปในวงจร วงจรไฟทุกๆ วงจรในรถยนต์จะต้องมีฟิวส์ต่อไว้ วงจรใดที่ไม่มีฟิวส์เมื่อเกิดการลัดวงจร ก็จะทำให้วงจรนั้นเกิดการเสียหายและยังทำให้วงจรไฟอื่นๆ เกิดการเสียหายตามไปด้วยเพราะว่าสายไฟจำนวนมากในรถยนต์จะพันรวมกันไว้ วงจรไฟต่างๆ ต้องใช้ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสไฟที่เหมาะสม ไม่ใช้ ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสที่ตํ่าเกินไปและสูงเกินไป ถ้าใช้ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสตํ่าเกินไป ตัวฟิวส์ก็จะขาดอยู่บ่อยๆ และถ้าใช้ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสสูงเกินไป ตัวฟิวส์ก็ไม่ขาดตัดวงจรซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับวงจรนั้นๆ ได้ ตารางที่ 2.3 แสดงการใช้ขนาดของฟิวส์ในวงจรไฟต่างๆ
ตารางที่ 2.3 การใช้ขนาดของฟิวส์ในวงจรไฟต่างๆ


ฟิวส์ที่ใช้ในรถยนต์มี 3 แบบคือ ฟิวส์แบบสาย (fusible link) ฟิวส์แบบหลอด และฟิวส์แบบเสียบ ฟิวส์แบบสายจะมีลักษณะเป็นสายไฟทำด้วยโลหะผสมตะกั่วติดตั้งจากขั้วแบตเตอรี่ไปยังอัลเทอร์เนเตอร์ สวิตช์จุดระเบิด และชุดสายไฟที่ไปยังไฟหน้า ซึ่งถ้าเกิดการลัดวงจรในจุดนี้ ฟิวส์แบบสายจะทำหน้าที่ตัดไฟโดยการละลายขาดออกจากกัน ลักษณะของฟิวส์แบบหลอดและกล่องฟิวส์แสดงดังรูปที่ 2.20 ลักษณะ ของฟิวส์แบบเสียบและกล่องฟิวส์แสดงดังรูปที่ 2.21 ลักษณะของฟิวส์สายและการติดตั้งแสดงดังรูปที่ 2.22


รูปที่ 2.20


รูปที่ 2.21


รูปที่ 2.22

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.