มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนและคอนเดนเซอร์

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

รถยนตที่ขับเคลื่อนล้อหลังส่วนใหญ่จะใช้พัดลมระบายความร้อนที่ติดตั้งกับปั๊มน้ำ ซึ่งนอกจากจะระบายความร้อนเครื่องยนต์แล้วยังจะต้องระบายความร้อนระบบเครื่องปรับอากาศอีกด้วย แต่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า ในการออกแบบวางเครื่องยนต์จะวางเครื่องยนต์ขวางกับตัวรถยนต์ ฉะนั้นพัดลมระบายความร้อนจึงไม่สามารถที่จะติดตั้งที่ปั๊มนํ้าได้
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์และระบบเครื่องปรับอากาศจึงต้องใช้มอเตอร์พัดลมไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีมอเตอร์พัดลมไฟฟ้า 2 ตัวคือ มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าของระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์และของ ระบบเครื่องปรับอากาศ
มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าทั้ง 2 ตัวจะมีการทำงานพร้อมๆ กันและมีความเร็ว 2 ความเร็วตามอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นและสวิตช์เครื่องปรับอากาศ
การทำงานของมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนและคอนเดนเซอร์คือ เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิดในตำแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดในรีเลย์หลักลงกราวด์ รีเลย์จะเกิดอำนาจแม่เหล็กและกระแส ไฟฟ้าอีกทางหนึ่งจะไหลไปยังขดลวดของรีเลย์มอเตอร์พัดลมหม้อนํ้าและขดลวดของรีเลย์ พัดลมเครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 ผ่านสวิตช์ความดันสูงและสวิตช์อุณหภูมิลงกราวด์ ทำให้รีเลย์ทั้งสองเกิดอำนาจแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าจะไหลจากรีเลย์หลักผ่านมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ รีเลย์พัดลมเครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 รีเลย์พัดลมเครื่องปรับอากาศตัวที่ 3 และมอเตอร์พัดลมหม้อนํ้าลงกราวด์ กระแสไฟฟ้าผ่านมอเตอร์ทั้งสองแบบอนุกรม มอเตอร์ทั้งสองจึงหมุนด้วยความเร็วตํ่าดังรูปที่ 9.30

เมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือความดันของนํ้ายาเครื่องปรับอากาศสูงขึ้น จะทำให้สวิตช์อุณหภูมิหรือสวิตช์ความดันสูงตัดวงจร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสวิตช์ตัวไหนจะทำงานก่อนหรือทำงานทั้ง 2 ตัว ก็จะทำให้รีเลย์มอเตอร์พัดลมหม้อนํ้าและรีเลย์พัดลมเครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 หยุดทำงาน กระแสไฟฟ้าจากรีเลย์หลักจึงไหลผ่านหน้าสัมผัสของรีเลยมอเตอร์พัดลมหม้อนํ้าไปยังมอเตอร์พัดลมหม้อนํ้าลงกราวด์ จึงทำให้มอเตอร์พัดลมหม้อนํ้าหมุน และกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจากรีเลย์หลักจะไหลผ่านมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ โดยผ่านหน้าสัมผัสและขดลวดรีเลย์พัดลมเครื่องปรับอากาศตัวที่ 2 และ 3 ตามลำดับลงกราวด์ ที่คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมอเตอร์ทั้งสองเป็นแบบขนาน จึงทำให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วสูงดังรูปที่ 9.31


รูปที่ 9.30 วงจรการทำงานของมอเตอร์พัดลมหม้อนํ้าและมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ในตำแหน่งหมุนความเร็วต่ำ


รูปที่ 9.31 วงจรการทำงานของมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำและมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ในตำแหน่งหมุนความเร็วสูง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.