การทำงานของมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบ

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

มอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบจะมีการทำงานเหมือนกับมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดาโดยมีขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้นตอนคือ
1. สวิตส์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง St เฟืองขับเริ่มเลื่อนเข้าขบเฟืองล้อช่วยแรง
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง St กระแสไฟฟ้าจะไหลจากสวิตช์จุดระเบิดเข้าขั้ว 50 ไปยังขดลวดชุดดึงไปยังขั้ว C เข้าขดลวดฟิลด์คอยล์ ผ่านแปรงถ่านบวกเข้าขดลวดอาร์มาเจอร์ ผ่านแปรงถ่าน ลบลงกราวด์ครบวงจร ทุ่นอาร์มาเจอร์เริ่มหมุนช้า (เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีจำนวนน้อย) ขณะเดียวกัน กระแสไฟฟ้าที่ไปยังขดลวดชุดดึงก็จะไปยังขดลวดชุดยึดกราวด์ที่ตัวโครงโซลีนอยด์
เมื่อขดลวดชุดดึงมีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรก็จะเกิดสนามแม่เหล็กและอำนาจแม่เหล็กขึ้นซึ่งดึงพลังเยอร์ให้เคลื่อนที่มาทางซ้ายดันชุดเฟืองขับเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรง โดยชุดเฟืองขับจะเคลื่อนเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงในลักษณะหมุนเข้าด้วยร่องสไปลน์ที่ปลายแกนอาร์มาเจอร์ ทำให้ชุดเฟืองขับเลื่อนเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงได้ด้วยความนุ่มนวลดังรูปที่ 4.29


รูปที่ 4.29 โซลีนอยด์ทำงานเฟืองขับเริ่มเลื่อนขบเฟืองล้อช่วยแรง
2. สวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง St เฟืองขับขบกับเฟืองล้อช่วยแรงและหมุนเต็มที่

เมื่อพลังเยอร์ถูกดึงมาทางซ้ายจนสุดก็จะทำให้เฟืองขบถูกดันเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงเต็มที่สะพานไฟที่พลังเยอร์ก็จะต่อขั้ว 30 เข้ากับขั้ว C กระแสไฟฟ้าจำนวนมากจากสายเมนแบตเตอรี่ก็จะไหลเข้ามอเตอร์สตาร์ต ทำให้มอเตอร์สตาร์ตหมุนด้วยแรงบิดที่สูงขึ้นส่งกำลังผ่านเฟืองทดไปยังเฟืองคลัตช์ ซึ่งเฟืองคลัตช์ก็จะส่งกำลังผ่านชุดกลไกคลัตช์ไปยังเฟืองขับในอัตราทดรอบประมาณ 1/4 รอบ เครื่องยนต์ สตาร์ตติดได้ง่ายขึ้นโดยที่ตัวมอเตอร์สตาร์ตไม่กินกระแสไฟฟ้ามาก ขณะเดียวกันที่ขดลวดชุดดึงก็จะถูกลัดวงจร แต่ขดลวดชุดยึดยังมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่จึงยึดพลังเยอร์ไว้ได้ทำให้เฟืองขับที่ขับเฟืองล้อช่วยแรงอยู่ไม่ถูกดีดตัวกลับดังรูปที่ 4.30


รูปที่ 4.30 เฟืองขับขบกับเฟืองล้อช่วยแรงและหมุนเต็มที่
3. สวิตส์จุดระเบิดตัดจากตำแหน่ง St
เมื่อสวิตช์จุดระเบิดตัดจากตำแหน่ง St จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลไปยังขั้ว 50 ของโซลีนอยด์ แต่สะพานไฟที่ปลายพลังเยอร์ยังไม่แยกจากขั้ว 30 และขั้ว C ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้ว C ไปยังขดลวดชุดดึงและขดลวดชุดยึดลงกราวด์ ซึ่งในช่วงนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวดชุดดึงและขดลวดชุดยึดไหลสวนทางกัน ทำให้เกิดการหักล้างกันของอำนาจแม่เหล็ก ขดลวดชุดดึงและขดลวดชุดยึดจึงหมดอำนาจ แม่เหล็ก พลังเยอร์ก็ถูกดันกลับด้วยแรงสปริงและทำให้ชุดเฟืองขับกลับเข้าที่เดิม เป็นการตัดการทำงานของมอเตอร์สตาร์ตดังรูปที่ 4.31


รูปที่ 4.31 เฟืองขับเลื่อนกลับเข้าที่เมื่อโซลีนอยด์ตัดการทำงาน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.