มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เกจวัดบนแผงหน้าปัด
เครื่องมือที่เรียงอยู่บนแผงหน้าปัดด้านหน้าของรถยนต์จะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการรายงานผลการทำงานของเครื่องยนต์และรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันที อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจวัดสภาพการทำงานของเครื่องยนต์และรถยนต์ที่หน้าปัด เรียกว่า เกจ (gauge) หรือมิเตอร์ (meter) เกจวัดบนแผงหน้าปัดที่ทำหน้าที่รายงานผลการทำงานของ เครื่องยนต์และรถยนต์นั้นประกอบด้วยมิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์ (speedometer) มิเตอร์วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (tachometer) โวลต์มิเตอร์ (voltmeter) เกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น (oil pressure gauge) เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง (fuel gauge) เกจวัดอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็น (water temperature gauge) และอื่นๆ ดังรูปที่ 10.1


รูปที่ 10.1 เกจวัดที่อยู่บนแผงหน้าปัดในรถยนต์
มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์
มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของเกจวัดที่แผงหน้าปัดรถยนต์ที่มีส่วนสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ มิเตอร์วัดความเร็วเป็นอุปกรณ์ซึ่งจะบอกให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถควบคุมรถยนต์ให้เป็นไปตามสภาพของอากาศ ถนน การจราจร และกฎข้อบังคับ ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ดีจะต้องพิจารณาการขับขี่รถยนต์จากมิเตอร์วัดความเร็วเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งจะไม่เฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะรวมถึงความ ปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยดังรูปที่ 10.2


รูปที่ 10.2 ส่วนประกอบของมิเตอร์วัดความเร็วและมิเตอร์วัดระยะทาง
มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์จะได้รับการขับจากเฟืองซึ่งติดตั้งอยู่ที่ด้านท้ายของเกียร์ส่งกำลัง การหมุนของเฟืองวัดความเร็วจะส่งกำลังงานไปยังมิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์โดยสายสลิงที่ยืดหยุ่นได้ มิเตอร์วัดความเร็วจะมีหน่วยวัดความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือไมล์ต่อชั่วโมง ภายในมิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์ จะมีมิเตอร์บันทึกระยะทาง (odometer) ตั้งแต่เริ่มใช้งานจากตัวเลขหลัก 00000.0 จนถึงตัวเลข 99999.9 ตัว เลขก็จะปรับเป็น 0 ใหม่
มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์ส่วนมากจะมีมิเตอร์บันทึกระยะทางทั้งหมดของรถยนต์ที่วิ่ง (total odometer) กับมิเตอร์บันทึกระยะทางวิ่งเฉพาะที่จะทำการตรวจสอบระยะทางวิ่งสั้นๆ (trip odometer)

การทำงานของมิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์แบบกลไก
มิเตอร์วัดความเร็วแบบกลไกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างมากในรถยนต์ มีส่วนประกอบคือ แม่เหล็กถาวร (ตำแหน่ง A) (ดูรูปที่ 10.3 ประกอบ) จะหมุนตามความเร็วของสายสลิงที่ต่อมาจากเฟืองวัดความเร็ว ภายในถ้วยความเร็วที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (ตำแหน่ง C) ถ้วยความเร็วนี้จะมีเพลาเข็มมิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์ติดอยู่ จานสนามแม่เหล็ก (ตำแหน่ง B) ทำให้สนามแม่เหล็กครบวงจร เมื่อแม่เหล็กหมุนจะทำให้เกิดกระแสหมุนวน (eddy current) ขึ้นทำให้ถ้วยความเร็วบิดตัว เข็มวัดความเร็วที่มีปลายกดอยู่บนแม่เหล็กเกิดการลอยตัวและหมุนได้อย่างคล่องตัวก็จะชี้ตำแหน่งความเร็วของรถยนต์ ซึ่งเข็มจะชี้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการหมุนของแม่เหล็ก ลานสปริงที่เข็มวัด (ตำแหน่ง D) จะทำหน้าที่ปรับการชี้ของเข็มวัดความเร็วรถยนต์ให้ถูกต้องกับความเร็วที่แท้จริงของความเร็วรถยนต์ และจะดึงเข็มวัดให้กลับอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อรถยนต์จอดอยู่กับที่ดังรูปที่ 10.3


รูปที่ 10.3 ส่วนประกอบต่างๆ ของมิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์
การทำงานของมิเตอร์บันทึกระยะทางของรถยนต์
มิเตอร์บันทึกระยะทางจะมีชุดเฟืองเพื่อหมุนปลอกตัวเลขซึ่งประกอบด้วยเพลาแม่เหล็กที่ขับชุดเฟือง ซึ่งจะต่อโดยส่งผ่านเฟืองตัวหนอนตามลำดับหมายเลข 1, 2, 3, 4 ดังรูปที่ 10.4 บนปลอกตัวเลขจะมีเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9 จำนวน 5 หลัก ดังนั้นระยะทางจะถูกบันทึกได้สูงสุดถึง 99,999 กิโลเมตรหรือไมล์ เมื่อตัวเลขหลักหน่วยหมุนจาก 0 ถึง 9 ครบ 1 รอบ เลขหลักสิบจะเลื่อนขึ้น 1 หลัก สำหรับเลขหลักอื่นๆ จะทำงานเช่นเดียวกัน เมื่อตัวเลขขึ้นครบทั้งหมดเป็น 99,999.9 ตัวเลขบนปลอกก็จะหมุนปรับเป็น 0 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง


รูปที่ 10.4 ส่วนประกอบของมิเตอร์บันทึกระยะทางของรถยนต์
มิเตอร์บันทึกระยะทางระยะสั้นซึ่งอยู่ด้านล่างจะทำงานเช่นเดียวกัน โดยรับกำลังงานจากเฟืองสะพานของมิเตอร์ชุดแรก แต่จะมีตัวเลขเพียง 4 หลัก และจะมีปุ่มปรับเพื่อหมุนให้ตัวเลขบนปลอกเริ่มต้นใหม่ที่ 0000 มิเตอร์บันทึกระยะทางแบบนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบระยะทางของการเดินทางดังรูปที่ 10.5


รูปที่ 10.5 ส่วนประกอบของมิเตอร์บันทึกระยะทางของการเดินทาง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.