มุมดแวลในรถยนต์

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

มุมดแวล (dwell angle) คือมุมของลูกเบี้ยวจานจ่ายในตำแหน่งที่หน้าทองขาวปิด และหน้าทองขาวเริ่มเปิดเมื่อถึงยอดของลูกเบี้ยวอีกยอดหนึ่ง ในเครื่องยนต์ 4 สูบ ถ้าการปรับตั้งระยะห่างของหน้าทองขาวถูกต้องตามมาตรฐาน มุมดแวลจะอยู่ในค่าประมาณ 52±6 องศา ดังรูปที่ 5.12 (ก) และ เมื่อหน้าทองขาวเปิดจนกระทั่งยอดลูกเบี้ยวหมุนเลยไปและหน้าทองขาวเริ่มปิด จะเป็นมุมที่หน้าทองขาวเปิดมีค่าประมาณ 38±6 องศา ดังรูปที่ 5.12 (ข)


รูปที่ 5.12
ซึ่งเมื่อรวมมุมที่หน้าทองขาวปิดและมุมที่หน้าทองขาวเปิดจะได้ 90 องศา (52+38 = 90 องศา) โดยหน้าทองขาวจะเปิดและปิดทุกๆ 1/4 รอบของลูกเบี้ยว
มุมดแวลของเครื่องยนต์ 4 สูบ = 52 องศา
มุมดแวลของเครื่องยนต์ 6 สูบ = 41 องศา

มุมดแวลจะสัมพันธ์กันระหว่างระยะห่างของหน้าทองขาวกับจังหวะเวลาที่หน้าทองขาวเริ่มเปิด และมีความสำคัญในการที่จะปรับแต่งเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี
1. เมื่อหน้าทองขาวห่างมากเกินไป (point gap too wide) ถ้าหน้าทองขาวห่างมากเกินไป หน้าทองขาวจะมีระยะเวลาในการปิดสั้นมาก (หน้าทองขาวจะเปิดเร็วปิดช้า) เป็นผลให้มุมดแวลมีค่านิยมเกิน ไปดังรูปที่ 5.3 (ก)
2. เมื่อหน้าทองขาวห่างน้อยเกินไป (point gap too small) ถ้าหน้าทองขาวห่างน้อยเกินไป หน้าทองขาวจะปิดนานเกินไป (หน้าทองขาวจะเปิดช้าปิดเร็ว) เป็นผลให้มุมดแวลมีค่ามากเกินไปดังรูปที่ 5.13 (ข)
หมายเหตุ  มุมดแวลที่มีค่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะเป็นสาเหตุที่ทำให้จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาดไป
3. มุมดแวลน้อยเกินไป (dwell angle too small) จะทำให้ระยะเวลาที่หน้าทองขาวปิดสั้น ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดมีเวลาน้อยลง ขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็ว รอบน้อย กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิจะมีความเพียงพอที่จะทำให้เกิดประกายไฟที่หัวเทียนได้ แต่เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้น กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิจะมีไม่เพียงพอและทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า ในวงจรทุติยภูมิลดลง จังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็จะผิดพลาด


รูปที่ 5.13
4. มุมดแวลมากเกินไป (dwell angle too large) ระยะห่างหน้าทองขาวจะแคบลง จะเกิดประกายไฟได้ง่ายเมื่อหน้าทองขาวเริ่มเปิด ขณะเกิดประกายไฟ กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิจะไหลผ่านหน้าทองขาวได้ ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิไม่ถูกตัดวงจรอย่างทันทีทันใด แรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรทุติยภูมิจะเกิดขึ้นน้อย จังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็จะผิดพลาดเช่นกัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179