มุมดแวลในรถยนต์

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

มุมดแวล (dwell angle) คือมุมของลูกเบี้ยวจานจ่ายในตำแหน่งที่หน้าทองขาวปิด และหน้าทองขาวเริ่มเปิดเมื่อถึงยอดของลูกเบี้ยวอีกยอดหนึ่ง ในเครื่องยนต์ 4 สูบ ถ้าการปรับตั้งระยะห่างของหน้าทองขาวถูกต้องตามมาตรฐาน มุมดแวลจะอยู่ในค่าประมาณ 52±6 องศา ดังรูปที่ 5.12 (ก) และ เมื่อหน้าทองขาวเปิดจนกระทั่งยอดลูกเบี้ยวหมุนเลยไปและหน้าทองขาวเริ่มปิด จะเป็นมุมที่หน้าทองขาวเปิดมีค่าประมาณ 38±6 องศา ดังรูปที่ 5.12 (ข)


รูปที่ 5.12
ซึ่งเมื่อรวมมุมที่หน้าทองขาวปิดและมุมที่หน้าทองขาวเปิดจะได้ 90 องศา (52+38 = 90 องศา) โดยหน้าทองขาวจะเปิดและปิดทุกๆ 1/4 รอบของลูกเบี้ยว
มุมดแวลของเครื่องยนต์ 4 สูบ = 52 องศา
มุมดแวลของเครื่องยนต์ 6 สูบ = 41 องศา

มุมดแวลจะสัมพันธ์กันระหว่างระยะห่างของหน้าทองขาวกับจังหวะเวลาที่หน้าทองขาวเริ่มเปิด และมีความสำคัญในการที่จะปรับแต่งเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดี
1. เมื่อหน้าทองขาวห่างมากเกินไป (point gap too wide) ถ้าหน้าทองขาวห่างมากเกินไป หน้าทองขาวจะมีระยะเวลาในการปิดสั้นมาก (หน้าทองขาวจะเปิดเร็วปิดช้า) เป็นผลให้มุมดแวลมีค่านิยมเกิน ไปดังรูปที่ 5.3 (ก)
2. เมื่อหน้าทองขาวห่างน้อยเกินไป (point gap too small) ถ้าหน้าทองขาวห่างน้อยเกินไป หน้าทองขาวจะปิดนานเกินไป (หน้าทองขาวจะเปิดช้าปิดเร็ว) เป็นผลให้มุมดแวลมีค่ามากเกินไปดังรูปที่ 5.13 (ข)
หมายเหตุ  มุมดแวลที่มีค่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะเป็นสาเหตุที่ทำให้จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาดไป
3. มุมดแวลน้อยเกินไป (dwell angle too small) จะทำให้ระยะเวลาที่หน้าทองขาวปิดสั้น ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดมีเวลาน้อยลง ขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็ว รอบน้อย กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิจะมีความเพียงพอที่จะทำให้เกิดประกายไฟที่หัวเทียนได้ แต่เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้น กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิจะมีไม่เพียงพอและทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า ในวงจรทุติยภูมิลดลง จังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็จะผิดพลาด


รูปที่ 5.13
4. มุมดแวลมากเกินไป (dwell angle too large) ระยะห่างหน้าทองขาวจะแคบลง จะเกิดประกายไฟได้ง่ายเมื่อหน้าทองขาวเริ่มเปิด ขณะเกิดประกายไฟ กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิจะไหลผ่านหน้าทองขาวได้ ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าวงจรปฐมภูมิไม่ถูกตัดวงจรอย่างทันทีทันใด แรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรทุติยภูมิจะเกิดขึ้นน้อย จังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็จะผิดพลาดเช่นกัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.