การหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วน

Posted on : 20-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

(Avoid Sand Scratches)
รอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนผิวงาน ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นผิว, เกิดที่สีพื้นหรือเกิดที่สีทับหน้า ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของช่างพ่นสีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ช่างสีควรจะศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสี และการเตรียมพื้น, การพ่นสีพื้น, การพ่นสีทับหน้า ควรทำลำดับขั้นดังนี้
1. พื้นผิวโลหะต้องเรียบ (Start with smooth metal)
การเริ่มต้นงานพ่นสีที่ดีพื้นผิวโลหะจะต้องเรียบ จำเป็นสำหรับงานพ่นสีอย่างมาก ซึ่งผิวงานโลหะสามารถทำให้เรียบได้โดยการขัดกระดาษทรายที่ละเอียด เบอร์ 400 แต่ถ้างานครั้งแรกขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 24 หรือ เบอร์ 50, 80 จะทำให้เกิดรอยขูดข่วนบนผิวงานได้และถ้าใช้กระดาษทรายเบอร์ 220 หรือ 280 หรือ 320, 360 ขัดผิวโลหะต่อจากการใช้กระดาษทรายหยาบแล้วจะเป็นการเก็บผิวงานเรียบขึ้น จะตัดยอดแหลมของรอยขีดข่วนได้
รอยขีดข่วน
รูปลักษณะรอยขีดข่วนเมื่อใช้กระดาษทรายหยาบ เบอร์ 24, 50, 80 ซึ่งจะมียอดแหลม
รอยขีดข่วน1
รูปการตัดยอดรอยขีดข่วนเมื่อขัดกระดาษทราย เบอร์ 220, 280, 320, 360
2. พ่นสีพื้นลงไปบนผิวงาน 2-3 ชั้น (Spray two or three coat of Surfaces)
เมื่อพื้นผิวงานเรียบ ให้ทำการพ่นสีพื้นลงไปบนงานนั้น 1 ชั้น เมื่อสีพื้นแห้ง ให้พ่นสีพื้นลงไปอีก ชั้นที่ 2 และที่ 3 แต่ปล่อยให้สีแห้งประมาณ 5-15 นาที ถ้าสังเกตเห็นว่าผิวงานที่พ่นไปแล้วไม่เรียบ ต่ำๆ สาง ๆ ลักษณะเป็นคลื่น ซึ่งจากการที่ทินเนอร์ระเหยออกไปจากสีสียุบตัว ให้เติมพื้นผิวงานนั้นโดยการโป๊วสีแห้งเร็วอย่างใส (glazing putty) เติมรอยขูดข่วนหรือรอยตื้นๆ หรือไม่เรียบได้ดี ซึ่งสีโป๊วอย่างใดจะไม่มีการยุบตัวเมื่อสีแห้ง ซึ่งจะทำให้ผิวงานนั้นเรียบ
ผิวหน้าโลหะ1

รูปผิวหน้าโลหะเมื่อพ่นสีพื้น และเมื่อสีแห้งแล้วผิวหน้าจะไม่เรียบ
3. ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด (Use Fine Paper For Sanding Primer Surface)
หลังจากที่สีพื้นแห้งโดยตลอดแล้ว สิ่งต่อไปคือต้องขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 200 หรือ 240 เพื่อเก็บรอยและเก็บเรียบด้วยกระดาษทราย เบอร์ 320 หรือ 360 และเก็บเรียบครั้งสุดท้ายด้วยกระดาษทราย เบอร์ 400 ซึ่งจะทำให้ผิวงานเรียบ
ข้อควรระวัง
การเกิดรอยขีดข่วนบนสีทับหน้า (Scratches in the Finish Coat)
เมื่อพ่นสีพื้นและแห้งแล้ว ขณะขัดกระดาษทรายละเอียด ปรากฎว่าไม่มีรอยขูดข่วนแต่เมื่อพ่นสีทับหน้าลงไปและสีทับหน้าแห้งแล้วปรากฎมีรอยขูดข่วนบนผิวงานนั้น ลักษณะนี้แสดงว่าสีพื้นไม่แห้งสนิท  ดังนั้นก่อนพ่นสีทับหน้าทุกครั้งควรปล่อยให้สีพื้นแห้งสนิทก่อน เพื่อป้แงกันรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
การเกิดรอยขูดข่วนบนสีทับหน้าแห้งช้า (Sand Scratches in Alkyd Enamel)
สำหรับการเกิดรอยขูดข่วนบนสีทับหน้าแห้งช้า เกิดจากการใช้กระดาษทรายผิดเบอร์ การใช้ทินเนอร์คุณภาพไม่ดี ช่วงเวลาในการแห้ง และสีเดิมไม่ดี จะทำให้เกิดเป็นรอยขูดข่วนได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะทำให้สีสะท้อนแสงไม่ดี แต่ถ้าไม่มีรอยขูดข่วน สีจะสะท้อนแสดงเรียบเป็นเงามัน

การเรียงตัวของสี
รูป A แสดงการเรียงตัวของสีไม่ดีมีรอยขีดข่วนการสะท้อนแสงไม่ดี
รูป B การเรียบตัวของสีเรียงการสะท้อนแสงดี

ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.