การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมีรายละเอียดดังนี้
ตรวจสอบเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
การตรวจสอบเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงทำได้ดังนี้ (ดูรูปที่ 10.45)
-ปลดขั้วสายไฟที่ต่อระหว่างเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงกับเซนเซอร์วัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON เข็มวัดของเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะต้องตกลงที่ E แสดงว่าเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นปกติ
-ต่อหลอดไฟทดสอบเข้าเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON หลอดไฟทดสอบจะต้องติด และเข็มวัดของเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเคลื่อนที่ขึ้นไปในตำแหน่ง F แสดงว่าเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นปกติ


รูปที่ 10.45 การตรวจสอบเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
การตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าทำได้โดย (ดูรูปที่ 10.46)
-ต่อหลอดไฟทดสอบอนุกรมกับวงจรของเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงต่ำหลอดไฟทดสอบจะต้องติดสว่าง
-จุ่มเซนเซอร์ลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง หลอดไฟทดสอบจะต้องดับลง ถ้าหลอดไฟทดสอบไม่ดับ แสดงว่าเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าเสีย


รูปที่ 10.46 การตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า
ตรวจสอบลูกลอยของเซนเซอร์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
การตรวจสอบลูกลอยของเซนเซอร์วัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงทำโดยตรวจวัดค่าความต้านทานของลูกลอยในตำแหน่ง E และตำแหน่ง F ให้ได้ค่าความต้านทานตามที่โรงงานกำหนด ถ้าไม่ได้ตามที่โรงงาน กำหนดให้เปลี่ยนลูกลอยใหม่ดังรูปที่ 10.47

รูปที่ 10.47 การตรวจสอบลูกลอยของเซนเซอร์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.