การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมีรายละเอียดดังนี้
ตรวจสอบเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
การตรวจสอบเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงทำได้ดังนี้ (ดูรูปที่ 10.45)
-ปลดขั้วสายไฟที่ต่อระหว่างเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงกับเซนเซอร์วัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON เข็มวัดของเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะต้องตกลงที่ E แสดงว่าเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นปกติ
-ต่อหลอดไฟทดสอบเข้าเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON หลอดไฟทดสอบจะต้องติด และเข็มวัดของเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเคลื่อนที่ขึ้นไปในตำแหน่ง F แสดงว่าเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นปกติ


รูปที่ 10.45 การตรวจสอบเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
การตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าทำได้โดย (ดูรูปที่ 10.46)
-ต่อหลอดไฟทดสอบอนุกรมกับวงจรของเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงต่ำหลอดไฟทดสอบจะต้องติดสว่าง
-จุ่มเซนเซอร์ลงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง หลอดไฟทดสอบจะต้องดับลง ถ้าหลอดไฟทดสอบไม่ดับ แสดงว่าเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าเสีย


รูปที่ 10.46 การตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า
ตรวจสอบลูกลอยของเซนเซอร์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
การตรวจสอบลูกลอยของเซนเซอร์วัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงทำโดยตรวจวัดค่าความต้านทานของลูกลอยในตำแหน่ง E และตำแหน่ง F ให้ได้ค่าความต้านทานตามที่โรงงานกำหนด ถ้าไม่ได้ตามที่โรงงาน กำหนดให้เปลี่ยนลูกลอยใหม่ดังรูปที่ 10.47

รูปที่ 10.47 การตรวจสอบลูกลอยของเซนเซอร์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2-electrecal-equipment%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599-refrigerator%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179