การตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเบรก

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเบรกทำได้ดังนี้ (ดูรูปที่ 10.48)
-ใช้โอห์มมิเตอร์วัดการขาดวงจรของเซนเซอร์เมื่อยกลูกลอยขึ้น เข็มของโอห์มมิเตอร์จะไม่ขึ้น แสดงว่าเซนเซอร์เป็นปกติ

-ใช้โอห์มมิเตอร์วัดการต่อเนื่องของวงจรของเซนเซอร์เมื่อปล่อยลูกลอยลงตํ่าสุด เข็มของโอห์มมิเตอร์จะขึ้นแสดงว่าเซนเซอร์เป็นปกติ ถ้าการวัดทั้งสองไม่เป็นไปตามนี้ให้เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่


รูปที่ 10.48 การตรวจสอบเซนเซอร์เตือนระดับนํ้ามันเบรก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.