การตรวจและวินิจฉัยข้อขัดข้องของระบบการปรับอากาศรถยนต์

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์


การตรวจหาข้อขัดข้องและการวินิจฉัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถของช่าง ช่างสามารถตรวจหาข้อขัดข้องได้ง่ายขึ้นโดยใช้วิธีการสังเกตจากการอ่านค่าความดันจากเกจวัดความดันในระบบ (Gauge Pressure)
ความดันระบบทำความเย็นโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ
ก. ความดันด้านความดันต่ำ Low side pressure
ข. ความดันด้านสูง High side pressure
ก่อนอื่นขอแนะนำเสียก่อนว่าความดันด้านต่ำแลด้านสูงเริ่มต้นจากไหนถึงไหน
ความดันด้านต่ำ Low Side Pressure เริ่มต้นจากท่อทางออกของขดคอยล์เย็นหรือขดอีแวปปอเรเตอร์มาสิ้นสุดที่ท่อทางดูด Suction Line ที่คอมเพรสเซอร์
ความดันด้านสูง High Side Pressure เริ่มต้นจากท่อทางจ่ายจากคอมเพรสเซอร์ไปสิ้นสุดที่คอยล์เย็นหรือขดอีแวปปอเรเตอร์
เมื่อทราบการแบ่งด้านความดันในระบบแล้ว ทำให้ง่ายต่อ การตรวจวินิจฉัยข้อบกพร่องได้เร็วขึ้น

ในการตรวจหาข้อขัดข้องในระบบทำความเย็นช่างเทคนิคนิยมใช้เกจวัดความดัน (Gauge Pressure) เป็นอุปกรณ์ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง
การอ่านค่าความดันด้าน Low Side นี้ทำให้เราทราบความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ การระเหยของสารทำความเย็นในขดอีแวปปอเรเตอร์
ตัวอย่างเช่น
ความดันด้านต่ำอ่านได้ 21 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิที่ขดคอยล์เย็นหรือที่ขดอีแวปปอเรเตอร์ควรจะเป็น 20°ฟ แต่อุณหภูมิที่ขออีแวปปอเรเตอร์ยอมให้สูงได้กว่าปกติไม่เกิน 3 องศาฟาเรนไฮท์
ในทางตรงกันข้าม
การอ่านค่าความดันด้านสูง (High Pressure) ก็สามารถทราบอุณหภูมิของการกลั่นตัวของสารทำความเย็นในคอนเด็นเซอร์ ซึ่งการอ่านค่าความดันจากเกจทำให้ทราบอุณหภูมิของการกลั่นตัวที่คอนเด็นเซอร์ อุณหภูมิที่อ่านได้ยอมให้ผิดพลาดต่ำกว่าไม่เกินกว่า 3° ฟ
การอ่านค่าความดันและอุณหภูมิจริงสามารถเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐานได้
ดังนั้นการที่ใช้เกจวัดความดันด้าน Low และ High ถ้าพบว่ามีความดันสูงเกินกว่าปกติหรือต่ำกว่าปกติทำให้ทราบได้ว่าเกิดการผิดปกติขึ้นในระบบอันอาจสืบเนื่องมาจากการควบคุมการทำงานในระบบบกพร่อง เกิดการอุดตันทางเดินของสารทำความเย็นภายใน ระบบหรือชิ้นส่วนบางอย่างภายในระบบอาจชำรุดเสียหายหรือการติดตั้งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ อาจผิดปกติหรือบกพร่อง
ตารางแสดงถึงความดันและอุณหภูมิซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา ตารางนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.