ระบบจุดระเบิดในเครื่องยนต์

Posted on : 10-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ชนิดของระบบจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิดเป็นระบบที่ให้ประกายไฟในการจุดระเบิดเผาไหม้นํ้ามันเชื้อเพลิง ประกายไฟต้องร้อนเพียงพอต่อการเริ่มเผาไหม้ส่วนผสม

เมื่อประกายไฟอ่อน (ความร้อนไม่เพียงพอ) หรือเกิดประกายไฟไม่ถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสม ความดันที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีค่าไม่สูงสุด ดังนั้นการเกิดประกายไฟที่หัวเทียน จะต้องมีความเข้มข้นและตรงต่อเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กำลังสูงสุด ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง ลดปริมาณก๊าซพิษในไอเสีย และไม่เกิดการเผาไหม้ผิดปกติ

โดยทั่วไปแล้วระบบจุดระเบิดมี 2 แบบคือ แบบทองขาวและแบบอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าโครงสร้างและการทำงานของทั้ง 2 แบบแตกต่างกัน แต่ก็มีหน้าที่อย่างเดียวกัน หน้าที่ก็คือ ผลิตไฟฟ้าแรงดันสูงและจ่ายไปตามหัวเทียนต่าง ๆ ด้วยไทมิ่งที่เหมาะสม

หน้าที่ของระบบจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิด (ดูรูปที่ 17.1 และรูปที่ 17.2) ทำให้เกิดประกายไฟสำหรับจุดระเบิด ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ประกายไฟจะเกิดขึ้นเมื่อใกล้สิ้นสุดจังหวะอัด ส่วนผสมจะเผาไหม้และเกิดความดันสูงกระทำกับลูกสูบ ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง

ระบบจุดระเบิดมีกลไกซึ่งเปลี่ยนแปลงไทมิ่งของการจุดระเบิดให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์เดินเบา ประกายไฟจะเกิดตรงตำแหน่งก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึง TDC เพียงเล็กน้อยเท่านั้นของจังหวะอัด แต่เมื่ออัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น ประกายไฟจะเกิดขึ้นล่วงหน้า เพื่อให้ส่วนผสมมีเวลานานเพียงพอต่อการเริ่มการเผาไหม้ ซึ่งจะได้ความดันสูงสุดเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ถึง TDC และเริ่มเคลื่อนที่ลง

ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อเปิดบางส่วน ส่วนผสมที่เข้ากระบอกสูบมีจำนวนน้อย ส่วนผสมจำนวนน้อยที่ถูกอัดตัวในจังหวะอัด และการเผาไหม้จะเกิดขึ้นช้าลงเมื่อเริ่มการจุดระเบิดแล้ว ดังนั้นระบบจุดระเบิดจึงมีกลไกอีกอย่างหนึ่งในการปรับไทมิ่งจุดระเบิดให้เกิดขึ้นล่วงหน้าตามสภาพการทำงานดังกล่าว

ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิดประกอบด้วย แบตเตอรี่หรืออัลเทอร์เนเตอร์ (ต้นกำเนิดของกำลังไฟฟ้า) สวิตช์กุญแจ จานจ่าย คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน และสายไฟ ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์จะมีชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยจานจ่ายและคอยล์ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าต่ำจากแบตเตอรี่หรืออัลเทอร์เนเตอร์เป็นแรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อการเกิดประกายไฟที่หัวเทียนในห้องเผาไหม้ แรงดันไฟฟ้าสูงนั้นอาจมีค่าสูงถึง 47,000 โวลต์หรือมากกว่านี้ ซึ่งรูปที่ 17.2 จะแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบจุดระเบิดแบบทองขาว ระบบนี้เป็นระบบเก่าที่ใช้กันมานานหลายปีแล้ว แต่ปัจจุบัน ได้มีระบบใหม่มาใช้แทนคือ ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์

จานจ่ายจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิดแบบทองขาวและแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากประกอบด้วยจานจ่ายจุดระเบิด (ignition distributor) ดังแสดงในรูปที่ 17.3

หน้าที่ของจานจ่ายจุดระเบิดได้แก่

1. จานจ่ายมีหน้าทองขาว (contact points) หรือทรานซิสเตอร์ (transistor) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์ในการตัดและต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรปฐมภูมิ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงในคอยล์จุดระเบิด

2. จ่ายแรงดันไฟฟ้าสูงไปยังหัวเทียนต่าง ๆ โดยการหมุนของโรเตอร์ในฝาครอบจานจ่าย โดยการจุดระเบิดของหัวเทียนเป็นไปตามลำดับการจุดระเบิดของแต่ละกระบอกสูบ

3. จานจ่ายมีกลไกในการปรับไทมิ่งจุดระเบิดให้เกิดขึ้นล่วงหน้าหรือหน่วงให้ช้าลง โดยกลไกปรับล่วงหน้าสุญญากาศและกลไกปรับล่วงหน้าทางกล (พบในระบบจุดระเบิดแบบทองขาว ทั้งหมดและแบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด)

เมื่อใช้ไทมิ่งจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกลไกปรับล่วงหน้าในจานจ่าย จานจ่ายเป็นเพียงจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูงไปยังหัวเทียนต่าง ๆ เท่านั้น ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไม่มีจานจ่าย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b9%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179