ระบบล็อกประตูรถยนต์อัตโนมัติ

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

รถยนต์นั่งในปัจจุบันได้พัฒนาการทางด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ และผู้โดยสาร และระบบที่ป้องกันรถยนต์ไม่ให้สูญหายได้แก่ ระบบล็อกประตูรถยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้จะทำงานได้โดยสวิตช์ควบคุมการล็อกประตู ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านข้างของประตูรถยนต์และมีสวิตช์ควบคุมการทำงานทั้งหมดที่เรียกว่า เซ็นทรัลล็อก (central lock)
ระบบล็อกประตูรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์นั่งมีการทำงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบของรถยนต์ จุดมุ่งหมายที่ต้องการและเกรดของรถยนต์โดยมีหน้าที่ดังนี้
-ควบคุมการล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อกประตู (door lock control switch)
-มีการล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ด้วยลูกกุญแจ เช่นเดียวกันกับการล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ทั่วๆ ไป
-มีหน้าที่ในการปลดล็อกประตูรถยนต์ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งของการปลดลอกประตูรถยนต์ คือ เมื่อกลไกประตูรถยนต์อยู่ในตำแหน่งปลดล็อก กลไกของประตูรถยนต์บานที่มีลูกกุญแจสอดอยู่เท่านั้น ที่จะปลดล็อก และขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีประตูหนึ่งถูกปลดล็อกประตูรถยนต์บานอื่นๆ ก็จะถูกปลดล็อกด้วย
-ระบบล็อกประตูรถยนต์จะไม่ทำงานเมื่อมีลูกกุญแจสอดอยู่ในรูสวิตช์จุดระเบิด
-หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย โดยเมื่อมีการเอาลูกกุญแจออกจากสวิตช์จุดระเบิดและประตูทั้งหมดถูกล็อกด้วยลูกกุญแจหรือไม่ใช้ลูกกุญแจ ประตูรถยนต์จะไม่สามารถถูกปลดล็อกด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อกประตู
-เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง OFF ระบบเปิด-ปิดกระจกประตูรถยนต์ด้วยไฟฟ้าจะทำงานประมาณ 60 วินาที โดยที่ขณะนั้นประตูรถยนต์ทั้งหมดปิด
ส่วนประกอบของระบบล็อกประตูรถยนต์อัตโนมัติ
ส่วนประกอบของระบบล็อกประตูรถยนต์อัตโนมัติจะประกอบด้วย ดูรูปที่ 9.19


รูปที่ 9.19 การติดตั้งตำแหน่งต่างๆ ของสวิตช์ควบคุม
1. สวิตช์ควบคุมการล็อกประตู (door lock control switch) เป็นสวิตช์ที่ใช้ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสเพื่อจะควบคุมการล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ทั้งหมด โดยจะควบคุมการทำงานของ ระบบทั้งหมดที่สวิตช์ตัวนี้ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ประตูด้านข้างของผู้ขับ และมีรถยนต์บางรุ่นที่มีราคาแพงอาจจะติดตั้งสำหรับผู้โดยสารรถยนต์อีกด้วยดังรูปที่ 9.20


รูปที่ 9.20 การติตตั้งสวิตช์ควบคุมการล็อกประตู
2. มอเตอร์ล็อกประตู (door lock motor) มอเตอร์ล็อกประตูจะถูกออกแบบให้บรรจุอยู่ในประตู มอเตอร์ล็อกประตูจะหมุนเฟืองขับให้ส่งถ่ายกำลังงานไปยังเฟืองล็อก โดยส่งผ่านเฟืองสะพานและเฟืองตัวหนอนเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู หลักการทำงานของการล็อกและปลดล็อกคือ เฟืองล็อกจะกลับ โดยสปริงดึงกลับให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ทำงานขณะที่ปุ่มล็อกประตูทำงาน การเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์จะเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ซึ่งจะทำให้มอเตอร์หมุนในตำแหน่งล็อกและปลดล็อกประตูรถยนต์ดังรูปที่ 9.21


รูปที่ 9.21 การติตตั้งมอเตอร์ล็อกประตูรถยนต์
3. สวิตช์ตรวจจับการทำงานของลูกกุญแจ (key-operated switch) สวิตช์นี้ถูกออกแบบบรรจุอยู่ภายในอุปกรณ์ล็อกประตู โดยมันจะส่งสัญญาณการล็อกหรือปลดล็อกประตูไปยังรีเลย์ควบคุมการล็อก ประตู เมื่อรูลูกกุญแจถูกทำงานจากภายนอกดังรูปที่ 9.22


รูปที่ 9.22 การติตตั้งสวิตช์ตรวจจับการทำงานของลูกกุญแจในประตูรถยนต์
4. สวิตช์จับตำแหน่งล็อกประตู (door lock position switch) สวิตช์นี้จะถูกบรรจุอยู่ภายในอุปกรณ์ล็อกประตู สวิตช์นี้จะจับตำแหน่งการล็อกประตูรถยนต์ มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ แผ่นหน้าสัมผัสและแผ่นฐานสวิตช์ เมื่อเฟืองล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อกสวิตช์นี้จะตัดวงจร และเมื่อเฟืองล็อกอยู่ในตำแหน่งปลดล็อกสวิตช์นี้จะต่อวงจรดังรูปที่ 9.23


รูปที่ 9.23 สวิตช์จับตำแหน่งล็อกประตูรถยนต์
5. สวิตช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อก (key unlock warning switch) สวิตช์นี้จะติดตั้งอยู่บนแกนพวงมาลัย มันจะตรวจจับว่ามีลูกกุญแจสอดอยู่ในสวิตช์จุดระเบิดหรือไม่ จะทำงานเมื่อมีลูกกุญแจสอด อยู่และไม่ทำงานเมื่อไม่มีลูกกุญแจสอดอยู่ดังรูปที่ 9.24


รูปที่ 9.24 ตำแหน่งการติดตั้งสวิตช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อก
6. สวิตช์เตือนการปิดประตู (door courtesy switch) สวิตช์นี้จะตรวจจับว่าประตูเปิดหรือไม่ โดยมันจะทำงานเมื่อประตูเปิดและจะไม่ทำงานเมื่อประตูรถยนต์ปิด
7. รีเลย์ควบคุมการล็อกประตู (door lock control relay) รีเลย์นี้จะประกอบด้วยรีเลย์ 2 ตัว และ IC รีเลย์ใน 2 ตัวจะควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ไปยังมอเตอร์ล็อกประตู ตัว IC จะควบคุมรีเลย์ทั้ง 2 ให้สอดคล้องกับสัญญาณจากสวิตช์ต่างๆ

การทำงานของระบบล็อกประตูรถยนต์
จากการศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ล็อกประตูรถยนต์ในตำแหน่งล็อกและปลดล็อกแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในวงจรไฟระบบล็อกประตูรถยนต์ในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งมีดังนี้
1. การทำงานในตำแหน่งล็อกประตู เมื่อประตูอยู่ในตำแหน่งล็อกและสอดคล้องกับสัญญาณจากสวิตช์ต่างๆ (ขั้ว 10 ลงกราวด์) ทำให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านวงจร IC (ขั้ว 1) ของรีเลย์ ควบคุมการล็อกประตู ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อกประตูกระตุ้นให้ขาเบสของ Tr1 ทำงาน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านชุดรีเลย์ตัวที่ 1 (ทางขั้ว 8) ทำให้ขดลวดภายในรีเลย์ตัวที่ 1 มีอำนาจแม่เหล็ก ดึงให้หน้าทองขาวต่อวงจรกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านรีเลย์ตัวที่ 1 ไปยังมอเตอร์ล็อกประตู ทุกบานทำงาน โดยมอเตอร์ล็อกประตูรถยนต์จะหมุนเลื่อนไปในตำแหน่งล็อก โดย Tr 1 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที ดังรูปที่ 9.25
2. การทำงานในตำแหน่งปลดล็อก เมื่อสวิตช์ควบคุมการล็อกประตูเคลื่อนไปในตำแหน่งปลดล็อก กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสวิตช์ควบคุมการล็อกประตูลงกราวด์ (ขั้ว 11 ลงกราวด์) กระแสไฟฟ้าจาก แบตเตอรี่จะไหลผ่านวงจร IC ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อกประตูกระตุ้นให้ Tr2 ทำงาน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขดลวดในรีเลย์ตัวที่ 2 (ขั้ว 8) ทำให้รีเลย์มีอำนาจแม่เหล็กตึงให้หน้าทองขาวในรีเลย์ต่อวงจรกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านไปยังมอเตอร์ล็อกประตูให้มอเตอร์หมุนเลื่อนไปในตำแหน่งปลดล็อก โดย Tr2 จะทำงานภายในเวลา 0.2 วินาที ดังรูปที่ 9.26


รูปที่ 9.25 การทำงานของวงจรไฟล็อกประตูในตำแหน่งล็อกประตู
3. การล็อกและปลดล็อกประตูด้วยลูกกุญแจประตู เป็นการทำงานของการล็อกและปลดล็อก ประตูที่ผู้ขับขี่ต้องการกระทำจากภายนอกด้วยลูกกุญแจรถยนต์ วงจรการล็อกประตูจะทำงานเมื่อผู้ขับขี่ รถยนต์สอดใส่ลูกกุญแจรถยนต์เข้าไปในรูสวิตช์กุญแจประตู โดยเมื่อบิดลูกกุญแจไปในตำแหน่งล็อกประตู ทำให้รีเลย์ควบคุมการล็อกประตูรถยนต์ครบวงจรการทำงานผ่านสวิตช์ควบคุมลูกกุญแจ (ขั้ว 12 ลงกราวด์) Tr1 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที และประตูทั้งหมดจะถูกล็อกดังรูปที่ 9.26
และเมื่อทำการบิดลูกกุญแจประตูไปในตำแหน่งปลดล็อกประตู รีเลย์ควบคุมการล็อกประตูจะครบ วงจรการทำงานผ่านสวิตช์ควบคุมลูกกุญแจ (ขั้ว 11 ลงกราวด์) Tr2 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที และประตูทั้งหมดจะถูกปลดล็อกดังรูปที่ 9.26 รีเลย์ควบคุมการล็อกประตูจะทำงานล็อกและปลดล็อก ประตูรถยนต์เช่นเดียวกับการล็อกและปลดล็อกด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อกประตู
4. การปลดล็อกประตู 2 ขั้นตอน (ด้านคนขับ) การทำงานของการปลดล็อกประตูด้วยลูกกุญแจประตู 2 ขั้นตอนจะมีอยู่ในรถยนต์บางคันเท่านั้น โดยในขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการปลดล็อกประตูด้วยลูกกุญแจรถยนต์ทางด้านผู้ขับขี่ กลไกจะปลดล็อกเฉพาะประตูด้านผู้ขับขี่เท่านั้น ขณะเดียวกันขั้ว 9 ของรีเลย์ควบคุมการล็อกประตูจะต่อลงกราวด์ผ่านสวิตช์ตรวจจับการทำงานของลูกกุญแจ แต่ Tr2 ไม่ทำงาน
ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่ทำงานต่อเนื่องจากการทำงานของขั้นตอนที่ 1 เมื่อบิดลูกกุญแจรถยนต์ไปในตำแหน่งปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งภายในเวลาประมาณ 3 วินาที ขั้ว 9 จะลงกราวด์อีกครั้ง ดังนั้น Tr2 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที และครั้งนี้ประตูทั้งหมดจะถูกปลดล็อกดังรูปที่ 9.26
5. การป้องกันประตูไม่ให้ล็อกเมื่อลูกกุญแจสวิตช์จุดระเบิดยังสอดอยู่ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งของระบบการล็อกประตู และเพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ โดยการทำงานของวงจรจะต้องทำงานสัมพันธ์สอดคล้องกับสวิตช์ต่างๆ ในระบบ และมีอยู่ 3 วิธีในการควบคุม
วิธีที่ 1 เมื่อลูกกุญแจสอดใส่อยู่ในสวิตช์จุดระเบิดและก้านล็อกประตูถูกกดลง ขณะนั้นประตูเปิดอยู่ จะทำให้ประตูทุกบานถูกปลดล็อีกด้วย นั่นคือถ้าขั้ว 6 ของรีเลย์ควบคุมการล็อกประตูเปิดวงจรโดย สวิตช์ตรวจจับตำแหน่งล็อกประตู ขณะนั้นขั้ว 7 จะลงกราวด์ผ่านสวิตช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อก และขั้ว 2 ลงกราวด์ผ่านสวิตช์เตือนการปิดประตู และ Tr 2 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที ซึ่งประตูทั้งหมดจะถูก ปลดล็อกดังรูปที่ 9.26
วิธีที่ 2 เมื่อสวิตช์ควบคุมการล็อกประตูอยู่ในตำแหน่งล็อก และลูกกุญแจยังสอดใส่อยู่ในสวิตช์ จุดระเบิดและประตูเปิดอยู่ ประตูทั้งหมดจะล็อกเพียงชั่วคราวแล้วจะปลดล็อก นั่นคือถ้าขั้ว 10 ของรีเลย์สวิตช์ ควบคุมการล็อกประตูลงกราวด์ผ่านสวิตช์ควบคุมการล็อกประตู ขณะนั้นขั้ว 7 และขั้ว 2 จะลงกราวด์ Tr1 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที ถัดมา Tr 2 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที ด้วยเหตุนี้ประตูทุกบานจึงอยู่ในตำแหน่งล็อกแล้วถัดมาจะถูกปลดล็อกดังรูปที่ 9.26
วิธีที่ 3 ถ้าประตูถูกปิดและลูกกุญแจสวิตช์จุดระเบิดยังสอดใส่อยู่ในสวิตช์จุดระเบิดและก้านกดล็อกประตูถูกกดไปในตำแหน่งล็อก มันจะล็อกประมาณ 0.2 วินาทีหรือนานกว่านี้แล้วประตูจะถูกปลดล็อก ด้วยการทำงานของวิธีที่ 1 ถัดจากนั้นจะปิด และประตูจะถูกปลดล็อกหลังจากนั้นประมาณ 0.8 วินาที ถ้าประตูไม่ถูกปลดล็อกในครั้งแรก ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อกอีกครั้งหลังจากผ่านไปประมาณ 0.8 วินาที การทำงานเกิดจากการที่เมื่อลูกกุญแจยังสอดใส่อยู่ในสวิตช์จุดระเบิด ทำให้สวิตช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อกเละสวิตช์เตือนการปิดประตูรถยนต์จะต่อเนื่องวงจรการทำงานกับรีเลย์ควบคุมทำให้ขั้ว 7 ลง กราวต์ ขั้ว 5 และขั้ว 6 ตัดวงจร ขั้ว 2 และขั้ว 14 ต่อวงจรลงกราวด์ทำให้ Tr2 ทำงานประมาณ 0.2 วินาที หลังจากผ่านไปแล้วประมาณ 0.8 วินาที และทำให้ประตูทั้งหมดถูกปลดล็อก และถ้าประตูทั้งหมดไม่ถูกปลดล็อก Tr2 จะทำงานประมาณ 0.2 วินาที หลังจากผ่านไปประมาณ 0.8 วินาที ประตูทั้งหมดจะถูกปลดล็อกดังรูปที่ 9.26
6. หน้าที่ด้านความปลอดภัย หน้าที่นี้จะมีอยู่ในรถยนต์บางคัน ถ้าประตูรถยนต์ถูกล็อกด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามการทำงานของระบบ ประตูจะไม่ถูกปลดล็อกแม้ว่าสวิตช์ควบคุมการล็อกประตูจะเลื่อนไปในตำแหน่งปลดล็อก
ประตูจะถูกล็อกด้วยลูกกุญแจเมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง ON โดยที่ขั้ว 1 จะไม่มีไฟ และขั้ว 2 กับขั้ว 14 จะตัดวงจร และขั้ว 12 จะต่อวงจรลงกราวด์ดังรูปที่ 9.26
เมื่อประตูรถยนต์ด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารถูกล็อกโดยวิธีที่ไม่ใช้ลูกกุญแจ และขณะนั้นสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตำแหน่ง ON ก้านกดล็อกประตูจะถูกดึงลงและประตูจะถูกล็อก โดยที่ขั้ว 1 จะไม่มีไฟ ขั้ว 5 ขั้ว 6 ขั้ว 14 และขั้ว 2 ตัดวงจร
เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง ON ขั้ว 1 จะมีไฟ 12 โวลต์ สวิตช์ตรวจจับการทำงานของลูกกุญแจด้านคนขับจะหมุนไปในตำแหน่งปลดล็อก และขั้ว 9 จะลงกราวด์ สวิตช์ควบคุมการล็อกประตูจะหมุนไปในตำแหน่งปลดล็อก ก้านกดล็อกประตูด้านคนขับและด้านผู้โดยสารจะถูกดันขึ้น โดยขั้ว 6 ขั้ว 5 และขั้ว 11 จะลงกราวด์ดังรูปที่ 9.26
7. กระจกไฟฟ้าทำงานเมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง OFF ระบบนี้มีในรถยนต์นั่งบางคัน ปกติกระจกไฟฟ้าจะทำงานเมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง ON แต่ในการทำงานระบบนี้ก่อน ที่ประตูจะเปิด กระจกไฟฟ้าสามารถทำงานเป็นเวลาประมาณ 60 วินาที แม้ว่าสวิตช์จุดระเบิดจะเลื่อนไปในตำแหน่ง OFF เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าตัว IC ทางขั้ว 1 และกระตุ้นให้ Tr4 และ Tr3 ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อกประตูทำงาน และขั้ว 2 กับขั้ว 14 จะตัดวงจร กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปยังขดลวดในรีเลย์หลัก (main relay) ลงกราวด์ครบวงจรการทำงาน (ทางขั้ว 15) ขดลวดรีเลย์จะมีอำนาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวสัมผัสกันกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านรีเลย์ไปยังสวิตช์กระจกไฟฟ้า เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่ง OFF ขั้ว 1 จะไม่มีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน ขั้ว 2 และขั้ว 14 ตัดวงจร Tr4 และ Tr3 จะถูกให้ทำงานประมาณ 60 วินาที และขั้ว 15 ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเป็นเวลาประมาณ 60 วินาที ทำให้รีเลย์ของกระจกไฟฟ้าทำงานเป็นเวลาประมาณ 60 วินาทีก่อนที่จะตัดการทำงานดังรูปที่ 9.26 และรปที่ 9.27


รูปที่ 9.26 การทำงานของวงจรไฟล็อกประตูในตำแหน่งปลดล็อก


รูปที่ 9.27 กลไกการปิด – เปิดกระจกประตูแบบไฟฟ้าและแบบกลไกธรรมดา
โซลีนอยด์ล็อกประตู
โซลีนอยด์ล็อกประตู (door look solenoid) มีใช้กับรถยนต์นั่งบางแบบ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ขดลวดโซลีนอยด์ 2 ชุด และเพลาซึ่งติดตั้งแม่เหล็กถาวร เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดโซลีนอยด์ในทิศทางหนึ่ง จะทำให้แม่เหล็กถาวรถูกดูดและพลังเยอร์จะเคลื่อนที่ไปด้วยในตำแหน่งเดียวกับแม่เหล็กถาวร ทำให้ก้านต่อเกิดการล็อกประตู และเมื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและพลังเยอร์จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้ก้านต่อเคลื่อนที่ในตำแหน่งปลดล็อกดังรูปที่ 9.28 และรูปที่ 9.29


รูปที่ 9.28 เพลาและพลังเยอร์ถูกดึงเข้าประตูจะถูกล็อก


รูปที่ 9.29 เพลาและพลังเยอร์ถูกดันออกประตูจะถูกปลดล็อก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179