ระบบไฟหน้ารถยนต์แบบยกเปิดและลงปิด

Posted on : 17-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบไฟหน้าของรถยนต์แบบระบบไฟหน้าแบบยกเปิดและลงปิด (retractable headling system) นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสวยงามและถูกหลักการทางด้านพลศาสตร์ (airodynamic) การยก เปิดและลงปิดของหลอดไฟหน้าจะอาศัยการทำงานของมอเตอร์ที่ถูกควบคุมการทำงานให้สัมพันธ์กับสวิตช์ไฟแสงสว่างด้วยการทำงานของรีเลย์ควบคุมการเปิด-ปิด (light retractor control relay) รูปที่ 8.11 เป็นชุดไฟหน้าแบบยกเปิดและลงปิด ซึ่งนิยมเรียกระบบไฟหน้าแบบนี้ว่าแบบ pop-up


รูปที่ 8.11 แสดงชุดไฟหน้าแบบยกเปิดและลงปิด
ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ
ระบบไฟหน้าแบบยกเปิดและลงปิดนี้จะประกอบด้วย
1. สวิตส์ไฟแสงสว่าง (light control switch) สวิตช์ไฟแสงสว่างแบบยกเปิดและลงปิดของระบบไฟหน้ารถยนต์แบบนี้จะมีตำแหน่งที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของไฟแสงสว่างของรถยนต์ด้วยกัน 4 ตำแหน่งคือ OFF, HOLD, TAIL, HEAD สวิตช์ไฟแสงสว่างนี้ยังจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ยกเปิดและลงปิดไฟหน้าทั้งซ้ายและขวาให้สัมพันธ์กันกับรีเลย์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้ารถยนต์ ดังรูปที่ 8.12


รูปที่ 8.12 สวิตช์ไฟแสงสว่าง
ตารางที่ 8.1 จะเป็นตารางการทำงานของสวิตช์ไฟแสงสว่างในตำแหน่งการยกเปิดและลงปิดของไฟหน้ารถยนต์ ไฟหน้าของรถยนต์จะทำงานเคลื่อนที่ไปตามทิศทางตามลูกศรในตารางเมื่อสวิตช์ไฟแสงสว่างทำงาน
ตารางที่ 8.1 ตำแหน่งการทำงานของสวิตช์ไฟหน้าและไฟหรี่/ไฟท้าย และการขึ้น-ลงของชุดไฟหน้า


2. สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ (dimmer switch) สวิตช์นี้ออกแบบมาให้อยู่ร่วมกับสวิตช์ไฟแสงสว่าง เพราะมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน และทำให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในการจะควบคุมการทำงานของไฟแสงสว่างรถยนต์ สวิตช์ไฟสูง-ต่ำจะทำหน้าที่ในการปรับลำแสงไฟส่องสว่างของไฟหน้าให้มีลำแสงไฟสูงหรือลำแสงไฟตํ่า และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือจะส่งสัญญาณการทำงานไปยังรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดไฟหน้าให้ชุดไฟหน้ายกขึ้นเมื่อสวิตช์เคลื่อนไปในตำแหน่งไฟขอทางเพื่อเตือนผู้ขับขี่รถยนต์คันหน้าที่สวนทางมาทราบดังรูปที่ 8.13


รูปที่ 8.13 สวิตช์ไฟสูง-ตํ่า
ตารางที่ 8.2 เป็นตารางแสดงถึงการเคลื่อนที่ของชุดไฟหน้ารถยนต์เมื่อสวิตช์ไฟสูง-ตํ่าทำงานในตำแหน่งไฟขอทางและสวิตช์ไฟแสงสว่างอยู่ในตำแหน่งต่างๆ
ตารางที่ 8.2 ตำแหน่งต่างๆ ของสวิตช์ไฟแสงสว่างและสวิตช์ไฟสูง-ต่ำและการเคลื่อนที่ของชุดไฟหน้ารถยนต์


3. รีเลย์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง (light retractor control relay) ในระบบไฟแสงสว่างแบบไฟหน้ายกเปิดและลงปิดจะมีรีเลย์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ภายในตัวรีเลย์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างจะมีรีเลย์ 2 ตัวและ IC 1 ตัว รีเลย์ภายใน 2 ตัวจะควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ไปยังมอเตอร์ ตัว IC จะควบคุมรีเลย์ทั้งสองตัวให้สอดคล้องกับสัญญาณที่มาจากสวิตช์ไฟแสงสว่างหรือสวิตช์ไฟสูง – ตํ่าดังรูปที่ 8.17

4. มอเตอร์ยกเปิดและลงปิดไฟหน้ารถยนต์ (light retractor motor) ภายในมอเตอร์นี้จะมีสวิตช์ที่สำคัญคือ สวิตช์จำกัดการทำงาน (limit switch) ซึ่งจะประกอบด้วยหน้าสัมผัสจำนวน 3 จุด และแผ่นลูกเบี้ยว (cam plate) สวิตช์ต่างๆ เหล่านี้จะถูกประกอบอยู่ภายในตัวมอเตอร์ มอเตอร์จะหยุดการทำงานเมื่อชุดไฟหน้ายกขึ้นจนสุดหรือลงจนสุด
สวิตช์จำกัดการทำงานจะควบคุมการทำงานของรีเลย์ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้าเช่นเดียวกันกับวงจร IC ดังรูปที่ 8.14


รูปที่ 8.14 ภาพตัดแสดงให้เห็นชิ้นส่วนภายในของมอเตอร์เปิด-ปิดชุดไฟหน้า
ตารางที่ 8.3 เป็นตารางที่แสดงการทำงานต่อเนื่องของหน้าสัมผัสของสวิตช์จำกัดการทำงานทุกๆ ตำแหน่ง และในตำแหน่ง Middle ไม่ใช่ตำแหน่งซึ่งชุดไฟหน้าหยุด แต่เป็นตำแหน่งที่ให้ชุดไฟหน้า เคลื่อนที่ผ่านไประหว่างชุดไฟหน้าเคลื่อนที่ขึ้นและเคลื่อนที่ลง
ตารางที่ 8.3 แสดงการต่อเนื่องของสวิตช์จำกัดการทำงานในทุกๆ ตำแหน่ง
ระบบการขับเคลื่อนชุดไฟหน้า (drive system)


การยกเปิดและลงปิดชุดไฟหน้าจะทำให้สำเร็จได้จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากมอเตอร์แล้วจะมีแขนข้อเหวี่ยง (crank arm) และก้านต่อ (rod) ซึ่งจะต่อการ ทำงานระหว่างมอเตอร์และชุดไฟหน้า จุดที่ทำให้ชุดไฟหน้าขึ้นและลงหยุดได้อย่างอัตโนมัติจะควบคุมการทำงานโดยแผ่นลูกเบี้ยวที่อยู่ภายในมอเตอร์
ชุดไฟหน้าจะถูกรักษาให้อยู่ในระดับสายตาที่ตำแหน่งที่ถูกต้องโดยปุ่มหยุดการทำงาน (stopper) เมื่อชุดไฟหน้าขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด ชุดไฟหน้าจะสัมผัสแน่นกับปุ่มหยุดการทำงานซึ่งอยู่บนแขนรับชุดไฟ หน้า ปุ่มหยุดการทำงานนี้จะทำให้ชุดไฟหน้าอยู่ในตำแหน่งระดับสายตาที่ถูกต้องดังรูปที่ 8.15


รูปที่ 8.15 แสดงชุดไฟหน้าในตำแหน่งขึ้นเปิดและลงปิด
ถ้าระบบการขับเคลื่อนชุดไฟหน้าด้วยไฟฟ้าไม่ทำงานตามปกติ เราสามารถทำการแก้ไขให้ทำงานได้ด้วยระบบการทำงานแบบกลไกธรรมดา การปฏิบัติมีดังนี้
-ให้ทำการถอดขั้วลบของแบตเตอรี่ออกหรือถอดฟิวส์ออก ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาอาจจะทำให้มอเตอร์หมุนทำงานขณะปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายกับมือในระหว่างการแก้ไข
-ถอดฝาครอบกันนํ้าออกจากปุ่มปรับที่ติดตั้งอยู่ที่มอเตอร์ออกและหมุนปุ่มปรับไปตามเข็มนาฬิกา จะทำให้ชุดไฟหน้าถูกยกขึ้น
-ปรับให้ก้านต่อและแขนข้อเหวี่ยงให้อยู่ในแนวตรง ชุดไฟหน้าจะถูกยกให้อยู่ในตำแหน่งยกขึ้น สุดดังรูปที่ 8.16


รูปที่ 8.16 ปุ่มปรับชุดไฟหน้าให้ยกขึ้นด้วยมือ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.