ระยะทางที่ใช้ในการหยุดรถ

Posted on : 25-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

การขับขี่ควรเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าให้เพียงพอให้สามารถหยุดได้อย่างปลอดภัยถ้าหากเขาจะชะลอหรือหยุดรถในทันที คุณจะต้องกำหนดระยะที่ต้องใช้ในการหยุดรถยนต์ คุณอาจฝึกฝนกับรถยนต์ของคุณเพื่อให้ทราบว่าใช้ระยะทางการเบรกเท่าใด
รู้ระยะการเบรกของตัวคุณเอง
เป็นสิ่งจำเป็นในการขับขี่ที่ปลอดภัยที่จะต้องทราบ ระยะเบรกมี 2 ช่วง คือ
-ช่วงที่คุณคิดว่าจะต้องใช้เบรก คุณจะเสียระยะทางไปจำนวนหนึ่งก่อนที่เบรกจะเริ่มทำงาน
-ช่วงที่เบรกทำงาน จะใช้ระยะทางหนึ่งตั้งแต่เบรกเริ่มทำงานจนกระทั่งรถหยุดเคลื่อนที่
ระยะที่ต้องใช้ในการหยุดรถยนต์จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย หลายอย่าง ได้แก่
-อัตราเร็วในการขับขี่ของคุณ
-การขับขี่นั้นขึ้นทางชันหรือลงทางลาดหรือพื้นราบ
-สภาพภูมิอากาศและถนน
-สภาพของเบรกและยางรถยนต์ของคุณ
-การตอบสนองต่อการใช้เบรกของตัวคุณเองนั้นรวดเร็วเพียงใด

ระยะเบรก
ช่วงที่คุณคิดว่าจะใช้เบรกนั้น รถยนต์จะเคลื่อนที่ไประยะทางหนึ่งก่อนที่เบรกจะเริ่มทำงาน ระยะทางนี้จะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวคุณเอง โดยเฉลี่ยทั่วไปแล้วจะใช้เวลามากกว่าครึ่ง วินาที แต่ถ้าคุณเหน็ดเหนื่อยหรือไม่สบายจะใช้เวลามากกว่านี้
ถ้าคุณขับขี่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 30 กม./ชม. คุณจะใช้ระยะทางประมาณ 6 เมตรก่อนเบรกจะเริ่มทำงาน
ที่อัตราเร็ว 50 กม./ชม. ระยะทางช่วงการคิดว่าจะใช้เบรกจะเป็น 9 เมตร และที่อัตราเร็ว 80 กม./ชม. ระยะทางช่วงการคิดจะเป็น 15 เมตร
ระยะทางช่วงที่เบรกทำงานแล้วนั้นจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับอัตราเร็ว ขนาด และนํ้าหนักของรถยนต์ ระยะทางช่วงการเบรกนี้มีความสำคัญต่อระยะทั้งหมด
ที่อัตราเร็ว 30 กม./ชม. เบรกที่ดีจะหยุดรถได้ในระยะทางประมาณ 6 เมตร บนถนนแห้ง
ที่อัตราเร็ว 60 กม./ชม. (เพิ่มขึ้นเท่าตัว) จะหยุดรถได้ในระยะทางประมาณ 24 เมตร ซึ่งจะเป็น 4 เท่า ของระยะที่ต้องใช้ที่อัตรา 30 กม./ชม.
ในสภาพภูมิอากาศที่เลว จะต้องเผื่อระยะทางไว้มากขึ้นกว่าปกติ เพราะการยึดเกาะถนนของยางจะเลวลงในขณะที่ถนนเปียก
ระยะทางการเบรกทั้งหมดจะเป็นผลรวมระหว่างระยะทางช่วงการ คิดว่าจะใช้เบรกกับระยะทางช่วงที่เบรกทำงาน
ระยะเบรก1
ภาพระยะการเบรกที่อัตราเร็ว 60 กม./ชม. จะเป็น 4 เท่าของระยะการเบรกที่อัตราเร็ว 30 กม./ชม.
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.