รัศมียังผลของยางรถยนต์

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

รัศมียังผล (effective rolling radius) เป็นรัศมีของยางที่นำไปใช้ในการคำนวณต่างๆ รัศมียังผลของยางรถยนต์ขนาดต่างๆ แสดงในตารางที่ 2.6 เช่น ยางขนาด 145R10 มีค่ารัศมียังผล เท่ากับ 237 mm
ตารางที่ 2.6 รัศมียังผลของยางรถยนต์ขนาดต่างๆ


นอกจากขนาดของยางดังแสดงในตารางที่ 2.6 นั้น อาจมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมอีกบางส่วน เพื่อให้ทราบขีดความสามารถของยาง เช่น ยางขนาด 195/60 R15 87V มีความหมายที่สมบูรณ์ดังนี้
195 หมายถึงขนาดความกว้างของหน้ายางซึ่งมีหน่วยเป็น mm 60 หมายถึงสัดส่วนความสูงของแก้มยางเป็นร้อยละ 60 ของความกว้างของหน้ายาง สัดส่วนนี้เรียกว่าอัตราส่วนลักษณะยาง (aspect ratio)

R หมายถึงยางเรเดียล
15 หมายถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระทะล้อหรือเรียกว่าขนาดของขอบล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว (inch)
87 หมายถึงดรรชนีการรับภาระสูงสุดของยาง ในที่นี้ดรรชนี 87 แสดงว่ายางสามารถรับภาระได้สูงสุด 545 kg (ดูตารางที่ 2.7)
V หมายถึงสัญลักษณ์อัตราเร็วสูงสุดของรถยนต์ที่ขับขี่โดยใช้ยางเส้นนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ 240 km/h หมายความว่าไม่ควรขับขี่รถยนต์เกิน 240 km/h เมื่อใช้ยางดังกล่าว (ดูตารางที่ 2.8)


ตารางที่ 2.7 ดรรชนีการรับภาระของยางรถยนต์


ตารางที่ 2.8 สัญลักษณ์อัตราเร็วสูงสุดของยาง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.