การหาแรงต้านการหมุนของล้อบนไดนาโมมิเตอร์

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์


รูปที่ 2.5 การหาแรงต้านการหมุนของล้อโดยใช้ไดนาโมมิเตอร์
ในการหาแรงต้านการหมุนของล้อสามารถทำได้โดยทดสอบบนไดนาโมมิเตอร์ (dyna¬mometer) ล้อของรถยนต์จะสัมผัสกับดรัมทรงกระบอกของไดนาโมมิเตอร์แทนการสัมผัสกับถนนเรียบ ดังแสดงในรูปที่ 2.5 โดยทั่วไปแล้วมักใช้ดรัมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6
m
การยุบตัวของยางเมื่อสัมผัสกับดรัมทรงกระบอกจะมากกว่าการยุบตัวของยางที่สัมผัสกับถนน ดังนั้นแรงต้านการหมุนของล้อที่ทดสอบได้โดยไดนาโมมิเตอร์จะมีค่าสูงกว่าแรงต้านการหมุนของล้อบนถนนระดับเล็กน้อย นั้นคือ ค่า Kr ที่หาได้จากการทดสอบบนดรัมทรงกระบอกมีค่าสูงกว่า ค่า Kr จริงบนถนน ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kr ของทั้งสองกรณีคือ

เมื่อ     Krd    = สัมประสิทธิ์แรงต้านการหมุนของล้อบนดรัมทรงกระบอก
Kr    = สัมประสิทธิ์แรงต้านการหมุนของล้อบนถนนระดับ
d    = เส้นผ่านศูนย์กลางของยางรถยนต์
dd    = เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมทรงกระบอก
จากสมการดังกล่าว ถ้ายางรถยนต์ที่ทดสอบบนไดนาโมมิเตอร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.6 m ดรัมทรงกระบอกของไดนาโมมิเตอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 m และการทดสอบพบว่าได้ค่า Krd เท่ากับ 0.0175 ดังนั้นสามารถคำนวณหาค่า Kr บนถนนจากสูตรดังกล่าวข้างต้นได้ดังนี้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.