คอยล์จุดระเบิดแบบมีความต้านทานภายนอก

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

คอยล์จุดระเบิดแบบไม่มีตัวความต้านทาน เมื่อกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นไหลเข้าไปในขดลวดจะมีการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดมาก เนื่องจากคอยล์จุดระเบิดแบบนี้ขดลวดปฐมภูมิใช้ขดลวดเส้นเล็ก (เล็กกว่าคอยล์จุดระเบิดแบบมีความต้านทานภายนอก) จึงเกิดความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งที่จะเอาชนะความต้านทานภายในของขดลวดปฐมภูมิจึงจะไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิได้มาก และเมื่อหน้าทองขาวเปิดตัดการไหลของกระแสไฟในขดลวดปฐมภูมิ เส้นแรงแม่เหล็กในคอยล์ยุบตัวตัดกับขดลวดทุติยภูมิเกิดแรงเคลื่อนไฟแรงสูงที่ขั้วไฟแรงสูง ซึ่งเมื่อเป็นการทำงานที่ความเร็วรอบตํ่าจึงมีเวลาเพียงพอที่จะให้กระแสไฟไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิได้มาก แต่เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงขึ้นทำให้ระยะเวลาที่จะให้กระแสไฟไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิสั้นลง (เนื่องจากเวลาที่หน้าทองขาวปิดสั้นลง) จำนวนของกระแสไฟที่ไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิจึงมีน้อยลงกว่าเมื่อตอน เครื่องยนต์รอบตํ่า จึงทำให้แรงเคลื่อนไฟแรงสูงที่ขั้วไฟแรงสูงมีแรงเคลื่อนไฟแรงสูงลดลง ประสิทธิภาพในการจุดระเบิดจึงลดลง ซึ่งเป็นข้อเสียของคอยล์จุดระเบิดแบบธรรมดาดังรูปที่ 5.5
ในคอยล์จุดระเบิดแบบมีความต้านทานภายนอก (ตัวความต้านทานต่ออนุกรมกับขดลวดปฐมภูมิ) ดังรูปที่ 5.5 จะใช้ขดลวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิลดลง ความต้านทานภายในของขดลวดปฐมภูมิลดลง ระยะทางที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิสั้นลง ระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิก็สั้นลง ซึ่งขณะเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์ตํ่า กระแสไฟฟ้าสามารถไหลเข้าไป ในขดลวดปฐมภูมิได้มากและรวดเร็ว และเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงขึ้น กระแสไฟฟ้าก็ยังสามารถไหลเข้าไปในขดลวดปฐมภูมิได้เพียงพอแม้ว่าระยะเวลาในการปิดของหน้าทองขาวจะสั้นลงก็ตาม ประสิทธิภาพในการจุดระเบิดจึงไม่ได้ลดลงเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงขึ้น การนำตัวความต้านทานภายนอกมาต่ออนุกรมกับขดลวดปฐมภูมิก็เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิมากเกินไปเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์ตํ่า ซึ่งไม่เป็นผลดีกับคอยล์จุดระเบิดเพราะจะทำให้คอยล์จุดระเบิดร้อนจนอาจเสียได้ดังรูปที่ 5.5 และรูปที่ 5.6


รูปที่ 5.5 คอยล์จุดระเบิดแบบมีความต้านทานภายนอก


รูปท 5.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของเครื่องยนต์กับแรงเคลื่อนในวงจรปฐมภูมิ
การต่อลัดวงจรตัวความต้านทานขณะสตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่อขณะทำการสตาร์ตเครื่องยนต์ กระแสไฟฟ้าจำนวนมากจะไหลไปยังมอเตอร์สตาร์ตและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก็จะตกลง ซึ่งเป็นผลให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดลดลงด้วย แรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิและประกายไฟจุดระเบิดก็ลดลง เพื่อให้การจุดระเบิดในขณะทำการสตาร์ตเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ ติดเครื่องยนต์ได้ง่าย จึงมีการต่อลัดวงจรตัวความต้านทานขณะทำการสตาร์ตเครื่องยนต์ โดยให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากขั้ว ST ของสวิตช์จุดระเบิดไปยังขั้ว + ของคอยล์จุดระเบิดโดยตรง (ไม่ผ่านตัวความต้านทาน) เครื่องยนต์ จึงติดเครื่องได้ง่ายและเมื่อปล่อยสวิตช์จุดระเบิดกลับมาอยู่ในตำแหน่ง IG วงจรไฟจุดระเบิดก็กลับมาสู่วงจรปกติดังรูปที่ 5.7


รูปที่ 5.7 วงจรไฟจุดระเบิดแบบมีความต้านทานภายนอกและการต่อลัดวงจรตัวความต้านทาน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2582%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179