คาร์บูเรเตอร์:การควบคุมแบบวงจรเปิดและวงจรปิด

Posted on : 06-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบคาร์บูเรเตอร์แบบฟีดแบ็กอีเล็กทรอนิกส์ สามารถทำงานได้ด้วยวิธีแตกต่างกัน 2 วิธี ซึ่งได้แก่

1. การทำงานแบบวงจรเปิด การทำงานแบบวงจรเปิดแสดงตามรูปที่ 12.44 (ก) อัตราส่วนระหว่างอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอัตโนมัติในขณะที่ปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะว่าไม่มีสัญญาณส่งมาจากตัวรับสัญญาณออกซิเจน ระบบจะทำงานตามคำสั่งที่ได้ป้อนไว้แล้วในตอนแรกและตามสัญญาณจากตัวรับสัญญาณอื่น ๆ

โดยทั่วไประบบ EFC จะทำงานแบบวงจรเปิดในระหว่างสภาพใด ๆ ต่อไปนี้

ก. เมื่ออุณหภูมินํ้าหล่อเย็นตํ่ากว่า 66°c

ข. เมื่ออุณหภูมิตัวรับสัญญาณออกซิเจนตํ่ากว่า 343°c

ค. เมื่อสุญญากาศท่อร่วมไอดีมีค่าไม่มาก (ใกล้เคียงกับความดันบรรยากาศ)

ง. เมื่อตัวรับสัญญาณออกซิเจนเสีย

จ. ในระหว่างการสตาร์ตเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ร้อน

ภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวนี้ ECM จะควบคุมอัตราส่วนผสมโดยไม่คำนึงถึงปริมาณออกซิเจนในก๊าชไอเสีย

2. การทำงานแบบวงจรปิด การทำงานแบบวงจรปิดแสดงตามรูปที่ 12.44 (ข) ระบบจะป้อนสัญญาณจากตัวรับสัญญาณออกซิเจนกลับเข้าสู่ ECM และ ECM จะเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมจริง (แสดงโดยสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากตัวรับสัญญาณออกซิเจน) กับอัตราส่วนผสมที่ต้องการ แล้ว ECM จะป้อนคำสั่งไปยังคาร์บูเรเตอร์แบบฟีดแบ็ก ทำให้อัตราส่วนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเข้าหาอัตราส่วนผสมที่ต้องการ

การทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบ EFC แบบวงจรปิดแสดงตามรูปที่ 12.45 ระบบควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาศัยการทำงานแบบวงจรปิดในการควบคุมอัตราส่วนผสมอากาศ กับนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบที่ใช้กันคือ ระบบควบคุมคำสั่งคอมพิวเตอร์ (computer command control ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า CCC) และระบบควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.