วงจรไฟหน้าควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์

Posted on : 17-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

รีเลยไฟหน้าจะทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็ก เมื่อเปิดสวิตช์ไฟหน้า กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขดลวดรีเลย์ ทำให้รีเลย์เกิดอำนาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวต่อกัน กระแสไฟฟ้าจะไหลจาก แบตเตอรี่ไปยังหลอดไฟหน้าลงดินครบวงจรโดยไม่ผ่านสวิตช์ไฟหน้า เป็นเหตุให้หลอดไฟหน้าติดสว่างขึ้น จะเห็นได้ว่าสวิตช์ไฟหน้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงทำให้สวิตช์มีความคงทนใช้งานได้นาน ดังรูปที่ 8.10


รูปที่ 8.10 วงจรไฟหน้าควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.