คาร์บูเรเตอร์:วาล์วควบคุมความร้อน

Posted on : 06-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

นํ้ามันเชื้อเพลิงจะระเหยเป็นไอได้ยากเมื่อเครื่องเย็น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการระเหยให้แก่นํ้ามันเชื้อเพลิงและช่วยให้การทำงานในขณะเครื่องเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เครื่องยนต์บางแบบจึงติดตั้งวาล์วควบคุมความร้อนท่อร่วม (manifold heat-control valve) ดังแสดงในรูปที่ 12.28 ไอเสียจะถ่ายเทความร้อนให้กับท่อร่วมไอดี ทำให้นํ้ามันเชื้อเพลิงระเหยได้ง่ายขึ้น

ข้อสังเกต ถ้าอากาศในท่อร่วมไอดีได้รับความร้อนมากเกินไป อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ผิดปกติ(น็อก) เครื่องยนต์บางเครื่องจึงมีระบบอุ่นอากาศที่ผ่านกรองอากาศ และบางเครื่องมีวาล์ว ควบคุมความร้อน ทำให้สามารถควบคุมความร้อนของไอดีให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เครื่องยนต์กระบอกสูบเรียง เครื่องยนต์แบบนี้ ท่อร่วมไอเสียมักติดตั้งอยู่ใต้ท่อร่วมไอดี โดยรอบท่อร่วมไอดีจะมีห้องความร้อน (หรือเตาอบ) และก๊าชไอเสียจะไหลเข้าห้องความร้อนนี้ (ดูรูปที่ 12.29) ช่องทางไหลของไอเสียจะมีวาล์วควบคุมปริมาณการไหลของไอเสียที่ผ่านห้องความร้อน ตำแหน่งของวาล์วนี้ควบคุมโดยสปริงโลหะคู่ สปริงนี้จะหดตัวและขดตัวแน่นขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เย็น และจะดันให้วาล์วอยู่ในตำแหน่งปิด (ดูรูปที่ 12.29 (บน))

เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้ว ก๊าชไอเสียซึ่งร้อนจะไหลผ่านห้องความร้อนและไหลโดยรอบท่อร่วมไอดี ความร้อนจากไอเสียจะช่วยให้นํ้ามันเชื้อเพลิงระเหยง่ายขึ้น แต่เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น สปริงโลหะคู่จะยืดตัวออกซึ่งทำให้วาล์วเปิดออก (ดูรูปที่ 12.29 (ล่าง)) ไอเสียจึงไหลโดยตรงออกสู่ท่อไอเสียโดยไม่ผ่านห้องความร้อน

เครื่องยนต์กระบอกสูบวี ในเครื่องยนต์กระบอกสูบวี ท่อร่วมไอดีจะอยู่ระหว่างแถวของกระบอกสูบทั้ง 2 ข้าง เครื่องยนต์จะมีช่องทางผ่านของก๊าชไอเสีย (ดูรูปที่ 12.30) โดยมีวาล์วควบคุมความร้อนติดตั้งอยู่ที่ปลายทางออกของท่อร่วมไอเสียอันหนึ่ง เมื่อเครื่องยนต์เย็น วาล์ว ควบคุมความร้อนจะปิด สิ่งนี้ทำให้ก๊าซไอเสียบางส่วนไหลผ่าช่องก๊าชไอเสียในท่อร่วมไอดี

ความร้อนจากก๊าชไอเสียจะอุ่นให้ท่อร่วมไอดีร้อนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การระเหยของนํ้ามันเชื้อเพลิงง่ายขึ้นและทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์สูงขึ้น หลังจากที่เครื่องยนต์ร้อนขึ้นแล้ว วาล์วควบคุมความร้อนจะเปิด ก๊าชไอเสียจะไหลโดยตรงออกสู่ท่อไอเสีย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.