เทอร์โมสแตติคเอกซ์แพนชั่นวาวล์และอีแวปปอเรเตอร์

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

THERMOSTATIC EXPANSION VALVE AND EVAPORATOR
เทอร์โมสแตติคเอกซ์แพนชั่นวาวล์หรือที่เรียกว่า TXV ตัวเทอร์โมสแตติค เอกซ์แพนชั่นวาวล์นี้ติดตั้งอยู่ที่ด้านทางเข้าขดอีแวปปอเรเตอร์ TXV มีหน้าที่สำหรับควบคุมปริมาณสารทำความเย็นที่จะส่งไปยังอีแวปปอเรเตอร์และมีหน้าที่สำหรับเปลี่ยนความดันของสารทำความเย็นจากของเหลวความดันสูงเป็นของเหลวความดันต่ำ ภายใน TXV มีลิ้นปิดรูเล็กๆ เมื่อลิ้นเปิดสารทำความเย็นจะไหลผ่านรูเล็กๆ ไปยังอีแวปปอเรเตอร์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ปริมาณสารทำความเย็นจะไหลผ่านรูนี้ไปได้มากน้อยขึ้นอยู่กับลิ้นเปิดมากน้อยแค่ไหน ลิ้นที่รูนี้จะเปิดมากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่อีแวปปอเรเตอร์ รูที่ลิ้น TXV เปิดกว้างมากที่สุดประมาณ .008”
ภาพภาคตัดแสดงส่วนประกอบของเทอร์โมสแตติคแอกซแพนชั่นวาวล์(TXV)


ภาพที่ 8-3 ส่วนประกอบภายในเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์(วาวล์ฉีด)

สถานะของสารทำความเย็นใน TEV ยังคงเป็นของเหลว 100% อยู่แต่สารทำความเย็นจะไม่เป็นของเหลวตลอด ทันทีที่สารทำความเย็นผ่าน TEV ความดันของสารทำความเย็นลดลงสารทำความเย็นจะเริ่มเดือดและขณะที่น้ำยาเดือดจะดูดเอาความร้อนแฝง จากภายในห้องโดยสารของรถยนต์เข้ามาด้วย ความร้อนนี้จะผ่านครีบและขดเย็นเข้ามาในอีแวปปอเรเตอร์ ทำให้ครีบและขดอีแวปปอเรเตอร์เย็น และ ภายในตู้อีแวปปอเรเตอร์มีพัดลมเป่าความเย็นที่ครีบและขดอีแวปปอเรเตอร์เข้ามาภายในทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายภายในรถยนต์
จงจำไว้ว่าเรากำลังเอาความร้อนออกจากอากาศ ไม่ใช่เป็นการเพิ่มอากาศให้เย็น หน้าที่ของ TXV คือการให้สารทำความเย็นไหลไปยัง อีแวปปอเรเตอร์ ด้วยจำนวนที่เหมาะสมสารทำความเย็นที่ออกจาก TEV มีสภาพเป็นแกสความดันต่ำ 100 %
ถ้าปล่อยสารทำความเย็นผ่าน TEV เข้าไปยังอีแวปปอเรเตอร์มากไปจะทำให้เกิดอาการสารทำความเย็นท่วมขึ้นหมายถึงสารทำความเย็นเข้าไปในชุดอีแวปปอเรเตอร์มากเกินไป ผลก็คือ แอร์ไม่เย็นสาเหตุที่ไม่เย็นเพราะความดันของสารทำความเย็นสูง เป็นเหตุให้เดือด และระเหยเป็นไอได้ยาก
ถ้าตัว TEV ปล่อยให้สารทำความเย็นเข้าไปในขดอีแวปปอเรเตอร์น้อยไปแอร์จะไม่เย็นเช่นเดียวกันเพราะว่าสารทำความเย็นจะระเหยกลายเป็นไอหมดเสียก่อนที่จะผ่านตลอดขดอีแวปปอเรเตอร์
สารทำความเย็นที่ถูกส่งไปยังอีเเวปปอเรเตอร์ ควรจะเป็นของเหลว 100% แต่ภายหลังออกจากอีแวปปอเรเตอร์ควรเป็นแกส 100% เช่นกัน
ตัวเทอร์โมสแตติกเอกซแพนชั่นวาวล์ (TEV) มีท่อ Tail Pipe ซึ่งติดกับอีแวป ปอเรเตอร์เพื่อควบคุมปริมาณและอุณหภูมิของสารทำความเย็นที่จะส่งออก TEV ตัว TEV มีท่อและที่ปลายท่อจะติดอยู่ที่อีแวปปอเรเตอร์เพื่อส่งสัญญาณมาควบคุมการทำงาน TEV ให้สารทำความเย็นไหลมากหรือน้อย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.