เครื่องวิเคราะห์ก๊าชไอเสีย

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียอินฟราเรดก็สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบระบบควบคุมไอเสียของรถยนต์ จุดประสงค์ของระบบควบคุมไอเสียก็เพื่อลดปริมาณ CO, HC และ NOx ในก๊าชไอเสีย

รูปที่ 20.9 แสดงเครื่องวิเคราะห์ก๊าชไอเสียอินฟราเรด การใช้เครื่องวิเคราะห์ ให้สอดหัวปิกอัปเข้าไปในท่อไอเสีย หัวปิกอัปจะดูดก๊าซไอเสียบางส่วนเข้าสู่เครื่องวิเคราะห์มาตร 2 ชุด (ดูรูปที่ 20.10) จะแสดงปริมาณ HC และ CO ที่มีอยู่ในก๊าซไอเสีย มาตร HC แสดงปริมาณ HC เป็นส่วนในล้านส่วน (PPM) มาตร CO แสดงปริมาณ CO เป็นเปอร์เซ็นต์ รูปที่ 20.11  แสดงปริมาณ HC และ CO ที่ยอมให้มีได้ในก๊าชไอเสียตามรุ่นของรถยนต์ในปีต่าง ๆ ซึ่งกำหนด : ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

รุ่นปีของรถยนต์

ไฮโดรคาร์บอน (HC)

คาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO)

1967 และก่อนหน้านี้

300-500 ppm

2.5-3.096

1968-1969

200-300 ppm

2.0-2.596

1970-1972

150-250 ppm

1.5-2.096

1973-1974

100-200 ppm

1.0-1.596

1975-1978

50-100 ppm

0.5-1.096

1979-ปัจจุบัน

50 ppm

0.0-0.596

รูปที่ 20.11 ปริมาตร HC และ CO ตามที่กฎหมายกำหนดของประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากวัดปริมาณ HC และ CO แล้ว เครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียบางรุ่นสามารถวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และออกซิเจน (O2) ในก๊าชไอเสียอีกด้วย เครื่องทดสอบที่สามารถวัดก๊าซได้ 3 ชนิด (HC, CO และ CO2) เรียกว่า เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ 3 ชนิด (three-gas analyzer) ส่วนเครื่องทดสอบที่สามารถวัดก๊าซได้ 4 ชนิด (HC, CO, CO2 และ (O2) เรียกว่า เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ 4 ชนิด (four-gas analyzer)

รูปที่ 20.12 แสดงการทดสอบแบบอื่นซึ่งสามารถใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าชไอเสีย ถ้ามีไอนํ้ามันรั่วไหลผ่านฝาถังนํ้ามันที่บกพร่อง มาตร HC ของเครื่องวิเคราะห์สามารถตรวจจับได้

สำหรับการตรวจวัดปริมาณ NOx ก็จะใช้เครื่องทดสอบที่แตกต่างถันออกไปแต่ทำงานคล้ายกัน โดยทั่วไปแล้วเครื่องทดสอบ NOx มักจะมีอยู่ในห้องทดลอง และไม่ค่อยใช้กันมากในศูนย์บริการรถยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.