เครื่องทดสอบเครื่องยนต์ระบบคอมพิวเตอร์

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ ซึ่งประกอบด้วยออสซิลโลสโคปและเครื่องวัดอื่นๆ สำหรับการทดสอบเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ตลอดจนระบบไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์บางแบบสามารถทดสอบได้หลายรูปแบบอย่างอัตโนมัติและพิมพ์ข้อมูลของการทดสอบและข้อมูลที่ได้จากการทดสอบออกมา

รถยนต์บางคันมีข้อต่อตรวจสอบปัญหาขัดข้อง (diagnostic connector) ซึ่งต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์(ดูรูป 20.23) ดังนั้นจึงต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มีปลั๊กซึ่งสามารถสวมได้พอดีกับข้อต่อตรวจสอบปัญหาขัดข้อง

รูปที่ 20.24 แสดงคอมพิวเตอร์ตรวจสอบปัญหาขัดข้องแบบหนึ่ง คอมพิวเตอร์จะดำเนินการทดสอบ และพิมพ์ข้อมูลและผลที่ได้ออกมา คอมพิวเตอร์บางรุ่นสามารถอ่านค่าและบันทึกปริมาณก๊าชพิษในก๊าซไอเสีย (HC และ CO) ข้อมูลต่าง ๆ ของรถยนต์ถูกบันทึกไว้ในตลับเทปของคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านั้นกับสภาพจริงของการทำงาน ซึ่งอาจชี้ให้เห็นถึงบริเวณที่มีปัญหา

ระบบตรวจสอบปัญหาขัดข้องในตัว

รถยนต์มักจะมีอุปกรณ์บางอย่างสำหรับเตือนผู้ขับขี่หรือแจ้งข้อมูลให้กับผู้ขับขี่ เช่น รถยนต์ทุกคันจะมีเกจนํ้ามันเชื้อเพลิง มาตรอัตราเร็ว ไฟเตือนการชาร์จแบตเตอรี่หรือเกจแสดงการชาร์จ เกจอุณหภูมิ และเกจนํ้ามันหล่อลื่นหรือไฟเตือนนํ้ามันหล่อลื่น นอกจากนี้รถยนต์รุ่นใหม่บางคันจะมีเซนเซอร์ต่าง ๆ ต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องยนต์และจะส่งสัญญาณถ้ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น รูปที่ 20.3 แสดงแผงหน้าปัดซึ่งมีไฟสัญญาณวางเรียงกัน ไฟสัญญาณเหล่านี้จะสว่างขึ้นถ้าต้องการให้ผู้ขับขี่เอาใจใส่บางจุด เช่น ไฟเตือนนํ้าล้างกระจกจะสว่างขึ้น ถ้าระดับน้ำล้างกระจกตํ่าเกินไป

ในปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ส่วนมากมีระบบควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ (EEC) ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มักเรียกว่าแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ ECM (electronic control module) ECM สามารถตรวจจับปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบหรือในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ และแสดงออกมาเป็นรหัส นอกจากนี้ ECM มีหน่วยความจำซึ่งบรรจุรหัสของปัญหาขัดข้องไว้จำนวนมาก

ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในระบบ EEC ไฟเตือนตรวจสอบเครื่องยนต์ (CHECK ENGINE light) บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้นดังแสดงในรูปที่ 20.25

ไฟเตือนนี้จะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบว่าควรนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการได้แล้วเพื่อตรวจสอบ ในเวลาเดียวกัน รหัสของปัญหาขัดข้องจะเก็บไว้ในหน่วยความจำของ ECM ถ้าปัญหาเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้น ไฟเตือนจะดับหลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที อย่างไรก็ตามรหัสของปัญหาขัดข้องจะยังคงเก็บไว้ในหน่วยความจำ

ช่างเครื่องยนต์สามารถนำรหัสของปัญหาขัดข้องออกมาได้โดยการกระตุ้นระบบตรวจสอบปัญหาขัดข้อง ไฟเตือนตรวจสอบเครื่องยนต์ก็จะเริ่มกะพริบตามรหัสของปัญหาขัดข้อง ดังรูปที่ 20.26

หลังจากนั้นนำรหัสของปัญหาขัดข้องไปเปรียบเทียบกับแผนผังในหนังสือคู่มือการบริการ จะทำให้ทราบได้ว่าวงจรใดผิดปกติ จะเห็นได้ว่ารถยนต์จะช่วยค้นหาปัญหาขัดข้องของตัวเอง

ข้อสังเกต นอกจากการใช้รหัสเป็นแสงไฟกะพริบแล้ว รถยนต์บางคันอาจแสดงเป็นตัวเลขบนจอในแผงหน้าปัด ดังรูปที่ 20.27 การเริ่มอ่านค่า ให้กดปุ่ม OFF และปุ่ม WARMER พร้อมกัน

รถยนต์ซึ่งใช้ระบบ CCC และมีความสามารถในการค้นหา ปัญหาขัดข้องในตัว ในระบบนี้รหัสต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำจะถูกลบออกไปถ้าไม่มีปัญหา เกิดขึ้นอีกหลังจากใช้งานรถยนต์ไปแล้ว 50 ครั้งของการสตาร์ตเครื่องยนต์ หรือท่านอาจลบรหัสเหล่านั้นออกไปได้โดยการถอดขั้วแบตเตอรี่ (หรือฟิวส์ของระบบ) เป็นเวลา 10 วินาที

GM ใช้ระบบ CCC หลายรุ่นด้วยกัน รูปที่ 20.28 แสดงรหัสของปัญหาต่าง ๆ และวงจรที่มีผลกระทบสำหรับระบบ CCC รุ่นเดียว แผนผังปัญหาขัดข้องของผู้ผลิตในหนังสือคู่มือจะนำทางไปสู่จุดบกพร่องและการซ่อมแซม

รถยนต์คันอื่นๆ อาจมีระบบตรวจสอบปัญหาขัดข้องในตัวแตกต่างกันออกไป และวิธีดำเนินการก็อาจแตกต่างกันด้วยรหัสของปัญหาขัดข้องอาจมีชื่อต่างกันและความหมายต่างกัน ควรปฎิบติตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือ

เครื่องทดสอบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในรูปที่ 20.29 สามารถใช้ตรวจสอบปัญหาขัดข้องได้ อย่างไรก็ตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลจากหน่วยความจำมักจะยุ่งยากและใช้เวลา เครื่องทดสอบนี้มักเรียกว่าสแกนเนอร์ (scanner) หรือสแกนทูล (scan tool) เครื่องทดสอบดังแสดงในรูปที่ 20.29 นั้นเป็นรุ่นหนึ่งของเครื่องทดสอบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบ CCC ของ GM

การต่อเครื่องทดสอบนั้นทำได้โดยเข้าไปนั่งในรถยนต์แล้วต่อปลั๊กไฟจุดบุหรี่ของเครื่องวัดเข้ากับเบ้าของไฟจุดบุหรี่ และต่ออะแดปเตอร์เข้ากับข้อต่อตรวจสอบปัญหาขัดข้องซึ่งอยู่ใต้แผงหน้าปัด (ดูรูปที่ 20.23) ดำเนินตามคำแนะนำของผู้ผลิต เครื่องทดสอบอิเล็กทรอนิกส์

สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ได้มากกว่า 80 ค่า เช่น จำนวน PROM แรงดันไฟฟ้าเซนเซอร์ออกซิเจน รอบเครื่องยนต์ การทำงานวงจรปิดหรือเปิด แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ และอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น

เครื่องทดสอบระบบหล่อเย็น

เครื่องทดสอบระบบหล่อเย็นมี 4 เครื่อง ได้แก่

1. เครื่องทดสอบความเข้มข้นของสารกันเยือกแข็ง (สารแอนตีฟรีซ)

2. เครื่องทดสอบความดันระบบหล่อเย็น

3. เครื่องทดสอบความดึงสายพานพัดลมหม้อนํ้า

4. เครื่องทดสอบก๊าซไอเสียรั่วไหลเข้าสู่ระบบหล่อเย็น

เครื่องทดสอบอื่น ๆ

เครื่องทดสอบอื่น ๆ ที่ใช้ ได้แก่ เครื่องทดสอบ PCV เครื่องทดสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องทดสอบระบบไฟฟ้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.