การเยื้องศูนย์ของสลักลูกสูบ

Posted on : 01-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ส่วนมาก สลักลูกสูบเยื้องศูนย์จากเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบไปทางด้านผิวหน้ารับแรงหลัก (major thrust face) ผิวหน้านี้ทำหน้าที่รับแรงกระทำระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบในช่วงจังหวะกำลัง ดังแสดงในรูปที่ 5.32

สลักลูกสูบ

ถ้าสลักลูกสูบไม่เยื้องศูนย์ ผิวหน้ารับแรงรอง (minor thrust face) จะยังคงสัมผัสกับผนังกระบอกสูบจนกระทั่งสิ้นสุดจังหวะอัด และเมื่อจังหวะกำลังเริ่มขึ้น มุมก้านสูบ (rod angle) จะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวา สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนผิวหน้ารับแรงอย่างทันทีทันใดจากผิวหน้ารับ แรงรองไปเป็นผิวหน้ารับแรงหลัก ถ้าระยะช่องว่างลูกสูบมีมากพอ จะทำให้เกิดเสียงดังเนื่องจากการกระทบกันของลูกสูบกับผนังกระบอกสูบ ดังแสดงในรูปที่ 5.33

เพลาข้อเหวี่ยง

ถ้าสลักลูกสูบเยื้องศูนย์ (ดูรูปที่ 5.32) ความดันอัดจะทำให้ลูกสูบเอียงเมื่อลูกสูบใกล้ศูนย์ตายบน ส่วนล่างของผิวหน้ารับแรงหลักจะสัมผัสกับผนังกระบอกสูบ หลังจากลูกสูบเคลื่อนที่ผ่านศูนย์ตายบนแล้ว ผิวหน้ารับแรงหลักจะเข้าสัมผัสกับผนังกระบอกสูบเต็มผิวหน้า สิ่งนี้ช่วยให้ไม่เกิดเสียงดังและยืดอายุลูกสูบ

การเอียงของลูกสูบเกิดขึ้นเพราะว่าการเยื้องศูนย์ของสลักลูกสูบ ทำให้ระยะห่างข้างขวาเท่ากับ R + O และระยะห่างข้างซ้ายเท่ากับ R – O (ดูรูปที่ 5.32) ดังนั้นเมื่อมีความดันบนลูกสูบจะทำให้ลูกสูบเอียง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.