การตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ตและสวิชส์แม่เหล็ก

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ตและสวิตช์แม่เหล็กสามารถตรวจสอบทั้งก่อนและหลังจากประกอบมอเตอร์สตาร์ตแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์สภาพการทำงานของมอเตอร์สตาร์ตได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น การตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดาและมอเตอร์สตาร์ตแบบทดรอบก็จะมีวิธีการปฏิบัติแบบเดียวกัน และขณะทำการทดสอบให้รีบกระทำอย่างรวดเร็วประมาณ 3 ถึง 5 วินาที เพื่อป้องกันสวิตช์แม่เหล็กเสียหาย
การทดสอบขดลวดชุดดึง
ให้ถอดสายไฟมอเตอร์สตาร์ตที่ขั้ว C ออก นำสายไฟแบตเตอรี่ขั้วบวกหนึ่งเส้นคีบเข้าที่ขั้ว 50 และสายลบ 2 เส้นคีบเข้าที่ขั้ว C และที่โครงมอเตอร์สตาร์ต สวิตช์แม่เหล็กจะทำงาน เฟืองขับจะถูกดันออกจนสุดแสดงว่าขดลวดขุดดึงทำงาน ถ้าเฟืองขับไม่ถูกดันออกแสดงว่าขดลวดขุดดึงขาดให้เปลี่ยนสวิตช์ แม่เหล็กใหม่การทดสอบขดลวดขุดดึงแสดงดังรูปที่ 4.55


รูปที่ 4.55 การทดสอบขดลวดชุดดึง
การทดสอบขดลวดชุดยึด
เมื่อเอาสายลบที่ขั้ว C ออก เฟืองขับจะยังไม่ดีดตัวกลับ แสดงว่าขดลวดขุดยึดทำงาน ถ้าเฟืองดีดตัวกลับ แสดงว่าขดลวดชุดยึดขาด ให้เปลี่ยนสวิตช์แม่เหล็กใหม่ การทดสอบขดลวดขุดยึดแสดงดังรูปที่ 4.56


รูปที่ 4.56 การทดสอบขดลวดชุดยึด
การตรวจสอบระยะห่างเฟืองขับ
ขณะที่ขดลวดชุดยึดยังทำงานให้ใช้เวอร์เนียวัดระยะห่างระหว่างเฟืองขับกับปลอกกันชน ซึ่งจะต้องอยู่ในค่าพิกัดระหว่าง 0.1 ถึง 0.4 มิลลิเมตร (0.004 ถึง 0.016 นิ้ว) การตรวจสอบระยะห่างเฟืองขับ แสดงดังรูปที่ 4.57


รูปที่ 4.57 การตรวจสอบระยะห่างเฟืองขับ
การตรวจสอบการคืนกลับของเฟืองขับ
เมื่อเอาสายลบที่โครงของมอเตอร์สตาร์ตออก เฟืองขับจะดีดตัวกลับเข้าที่เดิมด้วยแรงของสปริง แสดงว่าการประกอบสปริงและก้ามปูถูกต้อง การตรวจสอบการคืนกลับของเฟืองขับแสดงดังรูปที่ 4.58


รูปที่ 4.58 การตรวจสอบการคืนกลับของเฟืองขับ
การทดสอบมอเตอร์สตาร์ตขณะไม่มีโหลด
ต่อแอมมิเตอร์เข้ากับสายบวกของแบตเตอรี่แบบอนุกรม แล้วต่อขั้ว 30 เข้ากับขั้ว 50 มอเตอร์ สตาร์ตจะทำงาน ตรวจดูการหมุนของมอเตอร์สตาร์ตต้องนิ่มนวลและความเร็วคงที่ ขณะเดียวกันอ่านค่าที่ แอมมิเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า 50 แอมป์ ที่ 11 โวลต์ ดังรูปที่ 4.59


รูปที่ 4.59 การทดสอบมอเตอร์สตาร์ตขณะไม่มีโหลด
ตรวจเช็กการหยุดของมอเตอร์สตาร์ตเมื่อตัดวงจร มอเตอร์สตาร์ตต้องหยุดโดยทันที ถ้ายังหมุนอยู่ แสดงว่าเกิดเหตุบกพร่องกับอาร์มาเจอร์เบรก ให้ทำการตรวจเช็กดูอาร์มาเจอร์เบรกใหม่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.