ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:หม้อนํ้า

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

หม้อนํ้าคือ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน โดยสามารถถ่ายเทความร้อนออกจากนํ้าหล่อเย็นได้ หม้อนํ้ามีช่องผ่าน 2 ชุดคือ สำหรับนํ้าหล่อเย็นและอากาศไหลผ่านช่องผ่านของนํ้าหล่อเย็น มีหลายแบบ แต่แบบที่นิยมใช้กันมากคือ แบบครีบและท่อ (tube-and-fin) ดังแสดงในรูปที่ 8.13

หม้อน้ำเครื่องยนต์

หม้อนํ้าแบบครีบและท่อมีท่อจำนวนมากวางในแนวดิ่งจากส่วนบนไปยังส่วนล่างของหม้อนํ้า หรือท่อวางในแนวระดับจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของหม้อนํ้า ท่อนํ้าของหม้อนํ้าเดินจากถังเข้า (inlet tank) ไปยังถังออก (outlet tank) รอบ ๆ ท่อนํ้ามีครีบช่วยระบายความร้อนเมื่อนํ้าหล่อเย็นไหลผ่านท่อนํ้า จะถ่ายเทความร้อนให้กับท่อนํ้า ความร้อนถ่ายเทต่อไปยังครีบรอบท่อ อากาศที่ไหลผ่านครีบจะพาความร้อนออกจากครีบอีกครั้งหนึ่ง

หม้อนํ้าตามมาตรฐานนั้นมีครีบจำนวน 5 ครีบต่อระยะความยาวของท่อ 25 mm แต่หม้อนํ้าที่ใช้กับรถยนต์ซึ่งติดถังเครื่องปรับอากาศมาจากโรงงานโดยตรง จะใช้ครีบจำนวน 7 ครีบ ต่อระยะความยาวท่อ 25 mm ทั้งนี้เพื่อให้ความร้อนของเครื่องยนต์สามารถระบายออกได้มากขึ้น

ข้อสังเกต เครื่องปรับอากาศจะทำงานคล้ายกับระบบหล่อเย็นคือ ดึงความร้อนออกจากห้องโดยสารและระบายออกสู่บรรยากาศทางคอนเดนเซอร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายหม้อน้ำ คอนเดนเซอร์ติดตั้งอยู่ด้านหน้าหม้อนํ้า ดังนั้นอากาศที่ไหลผ่านห้องเครื่องยนต์จะดึงความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ และหม้อนํ้า เครื่องยนต์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงต้องการปริมาณอากาศมากขึ้น

หม้อนํ้ามีถังเข้าที่ส่วนบนและถังออกที่ส่วนล่าง หรืออยู่คนละข้างของหม้อนํ้า ส่วนมากถังเข้ามีฝาหม้อนํ้าซึ่งสามารถถอดออกได้เพื่อเติมนํ้าหล่อเย็นหรือสารหล่อเย็น รถยนต์บางคันมีถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง (expansion tank) อยู่ข้างหม้อนํ้า ทำให้สามารถเติมนํ้าหล่อเย็นลงในถังนํ้าหล่อเย็นสำรองได้แทนการเติมโดยตรงลงในหม้อนํ้า

หม้อนํ้าสามารถแยกตามทิศทางการเคลื่อนที่ของนํ้าหล่อเย็นได้เป็น 2 แบบคือ แบบไหลแนวดิ่ง (downflow type) และแบบไหลแนวขวาง (crossflow type) ดังแสดงในรูปที่ 8.14 หม้อนํ้าที่ใช้กันในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบไหลแนวดิ่ง (ดูรูปที่ 8.13)

หม้อนํ้าแบบไหลแนวดิ่งมีถังเข้าที่ส่วนบนพร้อมฝาหม้อนํ้าซึ่งปิดที่ช่องเติมนํ้า และมีวาล์วระบายนํ้าที่ส่วนล่างของหม้อนํ้า การเติมนํ้าลงในหม้อนํ้าอาจเติมโดยตรงหรือเติมที่ถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติจะมีตัวหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์อยู่บนด้านข้างของหม้อนํ้า

รถยนต์รุ่นใหม่บางคันใช้หม้อนํ้าแบบไหลแนวขวาง (ดูรูปที่ 8.14) นํ้าหล่อเย็นไหลจากถังเข้าด้านข้างไปยังถังออกอีกข้างหนึ่ง หม้อนํ้าลักษณะนี้ช่วยลดเนื้อที่ในแนวดิ่ง ทำให้สามารถออกแบบรถยนต์ให้มีฝากระโปรงตํ่าลงได้ ถังออกอาจมีตัวหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์อัตโนมัติ ด้วยถ้าใช้เกียร์อัตโนมัติ

ถังเข้าของหม้อนํ้ามีจุดประสงค์ 2 ประการคือ เป็นแหล่งรับนํ้าหล่อเย็นจากเครื่องยนต์ และแยกอากาศออกจากนํ้าหล่อเย็น เพื่อให้นํ้าหล่อเย็นในระบบปราศจากอากาศ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.