หลอดไฟหน้ารถยนต์

Posted on : 17-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ (headlamp) เป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างอย่างมาก ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของรถยนต์ซึ่งจะถูกใช้ในเวลากลางคืนและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบไฟหน้าที่จะให้แสงสว่างได้อย่างดีขึ้นอยู่ กับลำแสงของหลอดไฟหน้าซึ่งจะต้องสว่างได้อย่างเหมาะสมพอดีที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถมองเห็นได้เป็นอย่างดีในเวลากลางคืน การเกิดลำแสงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดโฟกัส (focus) ซึ่งจะทำให้ลักษณะของ ลำแสงที่พุ่งออกไปแตกต่างกัน มีด้วยกัน 3 แบบคือ
1. ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่จุดโฟกัสพอดี ลำแสงที่สะท้อนกับฉากสะท้อนแสงภายในหลอดไฟจะสะท้อนออกมาเป็นลำแสงที่ขนานกับตัวหลอดไฟพุ่งออกไปข้างหน้าดังรูปที่ 8.7


รูปที่ 8.7 หลอดไฟแบบแหล่งกำเนิดแสงอยู่ที่จุดโฟกัส
2. ตำแหน่งของจุดกำเนิดแสงอยู่ลึกเข้าไปด้านหลังจุดโฟกัส ลำแสงที่สะท้อนออกจากฉากสะท้อนแสงภายในหลอดไฟจะสะท้อนออกมาเป็นลำแสงที่ปลายบานออกดังรูปที่ 8.8


รูปที่ 8.8 หลอดไฟแบบแหล่งกำเนิดแสงอยู่หลังจุดโฟกัส
3. ตำแหน่งของจุดกำเนิดแสงอยู่ข้างหน้าจุดโฟกัส ลำแสงที่สะท้อนออกจากฉากสะท้อนแสง ภายในหลอดไฟจะสะท้อนออกมาให้ลำแสงบีบเล็กลงดังรูปที่ 8.9


รูปที่ 8.9 หลอดไฟแบบแหล่งกำเนิดแสงอยู่หน้าจุดโฟกัส
ในหลอดไฟหน้ารถยนต์ได้จัดการหักเหของลำแสงออกเป็น 2 แบบเพื่อความเหมาะสมและความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์คือ
1. ลำแสงไฟต่ำ (low beam) จะถูกจัดให้ระยะการส่องสว่างของลำแสงตํ่าและใกล้ประมาณ 15 เมตรจากหน้ารถยนต์ ลำแสงไฟตํ่านี้จะใช้เพื่อเป็นการป้องกันอาการสายตาพร่ามัวของผู้ขับขี่รถยนต์ ที่ขับสวนทางมา
2. ลำแสงไฟสูง (high beam) เป็นลำแสงที่ส่องสว่างได้กว้างไกลประมาณ 100 เมตร เพื่อส่องสว่างให้ผู้ขับขี่รถยนต์มองเห็นได้ไกลในขณะเดินทางเวลากลางคืน และใช้ในเวลาคับขันหรือต้องการขอทางขณะจะแซงรถยนต์อีกคันหนึ่งขึ้นไป
ไฟหน้ารถยนต์ได้ถูกออกแบบติดตั้งกับรถยนต์ 2 แบบด้วยกันคือ
1. แบบดวงไฟหน้า 2 ดวง ไฟหน้าแบบนี้ภายในชุดหลอดไฟหน้าจะบรรจุไส้กำเนิดแสงขนาด 55 ถึง 65 วัตต์สำหรับลำแสงไฟสูง และไส้กำเนิดแสงขนาด 45 ถึง 55 วัตต์สำหรับลำแสงไฟตํ่า โดย ตำแหน่งจุดโฟกัสของลำแสงไฟตํ่าจะอยู่ตํ่ากว่าจุดโฟกัส ส่วนลำแสงไฟสูง จุดกำเนิดแสงจะอยู่ที่จุดโฟกัส ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลำแสงที่พุ่งออกไปสัมพันธ์กับเลนส์ที่ออกแบบมา
2. แบบดวงไฟหน้า 4 ดวง ดวงไฟคู่หน้าของไฟหน้าแบบนี้ ดวงหนึ่งจะเป็นไฟสูงและอีกดวงหนึ่งจะเป็นไฟตํ่า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.