หลอดไฟในรถยนต์

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

หลอดไฟ (buld) ที่ใช้กันในรถยนต์มีหลายแบบหลายขนาด ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไป หลอดไฟจะมีการกำหนดขนาดแรงเคลื่อนและกำลังวัตต์ติดไว้ที่ตัวหลอดไฟเพื่อให้สามารถ เลือกใช้หลอดไฟให้ถูกต้องกับวงจรไฟวงจรนั้นๆ ในตัวหลอดแก้วของหลอดไฟจะเป็นสุญญากาศ ไส้หลอดทำด้วยโลหะผสมทังสเตน ในการใช้งานถ้าตัวหลอดแก้วร้าวหรือแตกเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ไส้หลอดขาด หลอดไฟหน้ารถยนต์เป็นหลอดไฟที่ต้องการกำลังวัตต์มากเพื่อให้มีกำลังส่องสว่างได้แรงและกว้างไกลซึ่งกำลังวัตต์จะอยู่ในระหว่าง 55 ถึง 65 วัตต์ ส่วนในวงจรไฟอื่นๆ ก็จะใช้หลอดไฟที่มีขนาดเล็กและกำลัง วัตต์ไม่มาก
หลอดไฟหน้ารถยนต์มี 2 แบบคือ แบบที่เป็นตัวหลอดไฟทั้งชุด (seal beam) และแบบที่เปลี่ยนเฉพาะไส้หลอดได้ หลอดไฟหน้ารถยนต์แบบที่เป็นตัวหลอดไฟทั้งชุด เมื่อไส้หลอดไฟขาดก็จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟทั้งชุด หลอดไฟหน้าจะมี 2 ไส้คือ ไส้ไฟสูงและไส้ไฟตํ่า ดังรูปที่ 2.4


รูปที่ 2.4 ชุดประกอบติดตั้งไฟหน้ารถยนต์
หลอดไฟหน้าแบบเปลี่ยนไส้หลอดได้ ไส้หลอดจะมี 2 แบบคือ แบบไส้หลอดธรรมดา และไส้หลอด แบบแฮโลเจน (haloyen) ปัจจุบันไส้หลอดแบบแฮโลเจนเป็นไส้หลอดที่นิยมใช้กันมาก ไส้หลอดแบบ แฮโลเจนภายในหลอดแก้วจะบรรจุด้วยก๊าซแฮโลเจนกับก๊าชเฉื่อย ทำให้กำลังส่องสว่างได้แรงกว่าไส้หลอดแบบธรรมดามาก หลอดไฟแบบเปลี่ยนไส้หลอดได้ เมื่อไส้หลอดขาดก็จะเปลี่ยนเฉพาะไส้หลอด ส่วนตัวชุดไฟหน้ายังใช้ของเดิมได้ดังรูปที่ 2.5


รูปที่ 2.5 หลอดไฟหน้าชนิดทั้งดวงและชนิดเปลี่ยนไส้หลอด
หลอดไฟที่ใช้ในวงจรไฟต่างๆ ของรถยนต์ซึ่งใช้กำลังวัตต์ไม่มากได้แก่ หลอดไฟหรี่หรือหน้าปัด หลอดไฟเลี้ยว หลอดไฟเบรก/ท้าย หลอดไฟหรี่หรือหน้าปัดเป็นหลอดที่ใช้กำลังวัตต์ตํ่าประมาณ 3 ถึง 5 วัตต์ ซึ่งก็มีใช้ด้วยกันหลายแบบ ตัวหลอดจะมีขนาดเล็ก หลอดไฟเลี้ยวจะใช้กำลังวัตต์มากขึ้นประมาณ 17 ถึง 21 วัตต์ หลอดไฟเบรก/ท้ายจะเป็นหลอดที่มี 2 ไส้ในหลอดเดียวกัน ไส้ไฟเบรกจะมีกำลังวัตต์สูงกว่าไส้ไฟท้ายคือ 21 วัตต์ และ 5 วัตต์ตามลำดับ ตารางที่ 2.2 จะแสดงตัวหลอดแบบต่างๆ
ตารางที่ 2.2 ลักษณะตัวหลอดไฟกับการใช้งาน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.