หลักของการขับรถให้มีความเร็วสูง

Posted on : 19-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

ขับรถเร็ว

ในการที่เราจะขับรถให้มีความเร็วสูงนี้  เราจำเป็นจะต้องขับรถให้มีความชำนาญเสียก่อน แล้วจึงค่อยขับให้เร็วขึ้นตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย

1.  รถจะต้องเคยใช้อยู่ประจำ หรือรถเคยมือ

2.  ถนนจะต้องกว้างขวางพอและไม่ลื่น

3.  จะต้องชำนาญทางที่จะขับไปนั้น

4.  รถจะต้องอยู่ในสภาพดีหรือใหม่

5.  ที่นั่งขับจะต้องนั่งได้อย่างถนัด ไม่มีผู้อื่นเกะกะและเหยียบเบรคเหยียบคลัชได้อย่างถนัดด้วย(เท้าจะต้องทำงานได้อย่างสะดวก และขาจะต้องยาวพอเหมาะกับการนั่งขับ)

6.  ควรขับให้มีความเร็วสูงตามความมั่นใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มีความเร็วสูงเกินความมั่นใจ ถ้ารถส่ายหรือเสียหลักให้รีบเบาคันเร่งน้ำมันเสียทันที  เพื่อเป็นการลดความเร็วลง พร้อมด้วยประคองรถให้อยู่ในลักษณะทรงตัวตลอดเวลาด้วย

7.  ร่างกายและจิตใจผู้ขับจะต้องอยู่ในสภาพดีเป็นปกติ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัย

8.  พยายามขับให้รถแล่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอ คือเมื่อจะหยุดรถเบาหรือเพิ่มความเร็ว รถจะต้องไม่กระตุกหรือหยุดอย่างกะทันหันจนเกินไป จะต้องค่อย ๆ เบาลงหรือเร็วขึ้นตามลำดับ

9.  ใช้สายตามองไปข้างหน้า ให้เห็นป้ายเครื่องหมายบอกอันตราย หรือความปลอดภัยในระยะไกลๆ เพื่อจะได้ลดความเร็วได้ทันท่วงที

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179