ตัวหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติมีตัวหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์ (transmission-fluid cooler) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเกียร์ร้อนจัดจนเสื่อมคุณภาพ ซึ่งอาจทำให้ห้องเกียร์เสียหาย และมีผลกระทบต่อสมรรถนะของห้องเกียร์

ตัวหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์มักมีรูปทรงเป็นท่อพร้อมครีบโดยรอบและบรรจุอยู่ภายในถังออกของหม้อนํ้า (ดูรูปที่ 8.23) ท่อหล่อเย็นแช่อยู่ในนํ้าหล่อเย็นซึ่งมีอุณหภูมิตํ่ากว่าความร้อนจากนํ้ามันเกียร์จะถ่ายเทสู่นํ้าหล่อเย็น จากตัวหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์มีท่อต่อไปยังห้องเกียร์ อัตโนมัติ ท่อหนึ่งเป็นท่อนํ้ามันร้อนและท่อหนึ่งเป็นท่อนํ้ามันเย็น ดังแสดงในรูปที่ 8.24

รูปที่ 8.24 แสดงตัวหล่อเย็นนํ้ามันเสริมสำหรับรถบางคันซึ่งติดตั้งมาจากโรงงาน ตัวหล่อเย็นนํ้ามันเสริมต่ออนุกรมกับตัวหล่อเย็นนํ้ามันชุดเดิม นํ้ามันเกียร์จากห้องเกียร์อัตโนมัติจะไหลเข้าสู่ตัวหล่อเย็นซึ่งอยู่ในถังออกของหม้อนํ้า และไหลต่อไปยังตัวหล่อเย็นนํ้ามันเสริม

ตัวหล่อเย็นนํ้ามันเสริมมีลักษณะคล้ายหม้อนํ้า และติดตั้งอยู่ด้านหน้าหม้อนํ้า อากาศจะไหลผ่านตัวหล่อเย็นนํ้ามันเสริมก่อนที่จะไหลผ่านหม้อนํ้า ในกรณีที่รถยนต์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำเป็นต้องใช้หม้อนํ้าที่มีจำนวนครีบถี่ฃึ้น เพื่อให้การระบายความร้อนเพียงพอต่อความต้องการ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.