เครื่องมือทดสอบเครื่องยนต์:ออสซิลโลสโคป

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ออสซิลโลสโคป (ดูรูปที่ 20.16) เป็นโวลต์มิเตอร์อัตราเร็วสูง สำหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า โดยแสดงรูปแบบบนจอในลักษณะของคลื่น รูปแบบพื้นฐานของแรงดันไฟฟ้า ในวงจรทุติยภูมิในระหว่างการจุดระเบิดของหัวเทียน แสดงดังรูปที่ 20.17 รูปแบบนี้สำหรับระบบจุดระเบิดแบบทองขาว ส่วนรูปแบบของระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างกัน แตกต่างกันในแต่ละแบบ

คำว่า “ดเวลส์” (dwell) หมายถึงช่วงเวลานานที่หน้าทองขาวสัมผัสกัน หรือมุมปิดของหน้าทองขาว หรือช่วงเวลานานที่ ECU ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจรปฐมภูมิก่อนที่จะตัดกระแสไฟฟ้า

โดยปกติแล้ว เมื่อใช้ออสซิลโลสโคป แรงดันไฟฟ้าของวงจรทุติยภูมิสำหรับหัวเทียนทุกอันจะแสดงให้เห็นบนจอ รูปแบบอาจแสดงในลักษณะเรียงเป็นแถว เรียงเป็นชั้น หรือซ้อนกันก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 20.18 การจัดรูปแบบด้วยวิธีเหล่านี้สามารถเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าสำหรับแต่ละกระบอกสูบได้

รูปแบบของออสซิลโลสโคป

ในระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ ดเวลส์หมายถึงช่วงเวลาที่ ECU ยอมให้กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านวงจรปฐมภูมิ สำหรับระบบ HEI ของเจเนอรัลมอเตอร์ ดเวลส์จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ (ดูรูปที่ 20.19) ซึ่งต่างจากระบบจุดระเบิดแบบทองขาวซึ่งดเวลส์ไม่เพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วรอบ ในระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบอื่น ๆ ค่าดเวลล์อาจเพิ่มขึ้น ลดลง หรือคงที่ก็ได้ เมื่อรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ

รูปที่ 20.20 แสดงรูปแบบทุติยภูมิลำหรับระบบ HEI และแสดงค่าดเวลส์ในแต่ละกระบอกสูบ ซึ่งอาจไม่เท่ากันก็ได้ สิ่งนี้ถือว่าเป็นปกติ ในช่วงที่เกิดเป็นค่าดเวลล์นั้นอาจเกิดคลื่นแรงดัน ไฟฟ้าขึ้นก็ได้

ในระบบ HEI บางระบบ ระยะช่องว่างระหว่างปลายโรเตอร์กับอินเสิร์ตฝาครอบจะเพิ่มขึ้นเพื่อลดเสียงรบกวนของวิทยุ

ข้อสังเกต ควรปฎิบัติตามคำแนะนำของหนังสือคู่มือการใช้ออสซิลโลสโคป หนังสือคู่มือจะแสดงรูปแบบต่าง ๆ ของระบบจุดระเบิดต่าง ๆ รูปที่ 20.21 แสดงรูปแบบบางอย่างที่ผิดปกติ และแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.