อัลเทอร์เนเตอร์แบบ 3 เฟส

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ในการใช้งานจริงอัลเทอร์เนเตอร์ที่ใช้ขดลวดสเตเตอร์เพียงขดเดียวไม่สามารถที่จะจ่ายแรงเคลื่อน/ กระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการ จึงมีการเพิ่มจำนวนของขดลวดสเตเตอร์เป็น 3 ขดลวด ขดลวดทั้ง 3 ขดจะวางห่างกันเป็นมุม 120 องศา ซึ่งกันและกัน รูปที่ 7.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขดลวดทั้ง 3 และแม่เหล็ก กระแสไฟสลับที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า กระแสไฟสลับ 3 เฟส จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้า ที่ออกจากขดลวดทั้ง 3 ซ้อนกันมาก จึงทำให้เกิดความราบเรียบของกระแสไฟฟ้าดังรูปที่ 7.8


รูปที่ 7.7 ขดลวด 3 ขด ผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เฟส


รูปที่ 7.8 กระแสไฟฟ้าออกมามากเกิดความราบเรียบของกระแสไฟฟ้า
การต่อขดลวดทั้ง 3 ขด เข้าด้วยกันในอัลเทอร์เนเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบ คือ

1. การต่อแบบ y หรือสตาร์ (y or star junction) การต่อขดลวด 3 เฟสแบบนี้ในอัลเทอร์เนเตอร์ เป็นแบบที่นิยมใช้กันมาก โดยขดลวดทั้ง 3 ขดปลายด้านหนึ่งจะต่อรวมกัน จุดต่อนี้เรียกว่า จุดต่อร่วม (neutral junction) หรือขั้ว N ดังรูปที่ 7.9


รูปที่ 7.9 การต่อขดลวดแบบ y และต่อเข้ากับไดโอด
2. การต่อแบบเดลต้า (delta junction) การต่อแบบนี้จะไม่มีจุดต่อร่วม (neutral junction) แบบ y ส่วนการทำงานและการบำรุงรักษาจะเหมือนกับการต่อแบบ y ดังรูปที่ 7.10


รูปที่ 7.10 การต่อขดลวดแบบเดลต้าและต่อเข้ากับไดโอด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.