การทำงานของอัลเทอร์เนเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ในช่วงแรกนี้กระแสไฟฟ้าคลื่นบวก (+) จะไหลออกจากขดลวดสเตเตอร์เฟสที่ 1 ผ่านไดโอดบวก ไปยังขั้วบวกหรือขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์ กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าประจุแบตเตอรี่หรือภาระ จากนั้นก็จะ ไหลลงดินครบวงจร และกระแสไฟฟ้าคลื่นลบ (-) ก็จะไหลผ่านไดโอดลบผ่านขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 ของสเตเตอร์และจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเป็นลบ โดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ไหลผ่านขดลวดตัวนำเฟส อื่นๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของไดโอดที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับได้ดังรูปที่ 7.11


รูปที่ 7.11 การเรียงกระแสของอัลเทอร์เนเตอร์ขั้นที่ 1
การทำงานในช่วงที่ 2 ขดลวดตัวนำเฟสที่หนึ่งของสเตเตอร์จะมีค่ากระแสไฟฟ้าเป็น 0 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 2 จะมีค่ากระแสไฟฟ้าเป็นบวก และขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 จะมีค่ากระแสไฟฟ้าเป็นลบกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดต่อร่วม N ผ่านขดลวดตัวนำเฟสที่ 2 ของสเตเตอร์ซึ่งกระแสไฟฟ้าจะเป็นคลื่นบวกไหลผ่านไปยังไดโอดบวก กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขั้วบวกของอัลเทอร์เนเตอร์เข้าประจุแบตเตอรี่
หรือภาระ และกระแสไฟฟ้าจะไหลลงดินครบวงจรที่โครงเรือนอัลเทอร์เนเตอร์ และกระแสไฟฟ้าคลื่นลบ ก็จะไหลผ่านไดโอดลบที่ต่อไปยังขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 ที่มีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นลบครบวงจรดังรูปที่ 7.12


รูปที่ 7.12 การเรียงกระแสของอัลเทอร์เนเตอร์ขั้นที่ 2
การทำงานในช่วงที่ 3 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 ของสเตเตอร์จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็น 0 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 2 ของสเตเตอร์จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นคลื่นบวก และขดลวดตัวนำเฟสที่ 1 ของสเตเตอร์ ก็จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นลบ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดต่อร่วม N ของขดลวดสเตเตอร์เฟสที่ 2 ของสเตเตอร์ผ่านไดโอดบวก ไปยังขั้วบวกหรือขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์เข้าประจุแบตเตอรี่หรือภาระ จากนั้นก็จะไหลลงดินครบวงจรที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และที่โครงของอัลเทอร์เนเตอร์และกระแสไฟฟ้าคลื่นลบก็จะไหลผ่านไดโอดลบไปยังขดลวดตัวนำเฟสที่ 1 ของสเตเตอร์ครบวงจรดังรูปที่ 7.13


รูปที่ 7.13 การเรียงกระแสของอัลเทอร์เนเตอร์ขั้นที่ 3

การทำงานในช่วงที่ 4 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 2 ของสเตเตอร์จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็น 0 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 ของสเตเตอร์จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าคลื่นบวก และขดลวดตัวนำเฟสที่ 1 ของสเตเตอร์จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นคลื่นลบ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดต่อร่วม N ของขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 ผ่านไปยังไดโอดบวกและไหลผ่านขั้วบวกหรือขั้ว B เข้าประจุแบตเตอรี่หรือภาระ กระแสไฟฟ้าจะไหลลงดิน ครบวงจรที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และตัวโครงเรือนของอัลเทอร์เนเตอร์ กระแสไฟฟ้าคลื่นลบจะไหลจากดินผ่านไดโอดลบไปยังจุดต่อร่วม N โดยผ่านไปยังขดลวดตัวนำเฟสที่ 1 ของสเตเตอร์ที่มีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นลบครบวงจรดังรูปที่ 7.14


รูปที่ 7.14 การเรียงกระแสของอัลเทอร์เนเตอร์ขั้นที่ 4
การทำงานในช่วงที่ 5 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 1 ของสเตเตอร์มีค่ากระแสไฟฟ้าเป็น 0 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นบวก และขดลวดตัวนำเฟสที่ 2 จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นลบ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดต่อร่วม N ของขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 ของสเตเตอร์ผ่านไปยังไดโอดบวก ไหลผ่านขั้วบวกหรือขั้ว N ของอัลเทอร์เนเตอร์เข้าประจุแบตเตอรี่หรือภาระลงดิน และกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไดโอดลบผ่านขดลวดตัวนำเฟสที่ 2 ของสเตเตอร์ไปยังจุดต่อร่วม N ครบวงจรดังรูปที่ 7.15


รูปที่ 7.15 การเรียงกระแสของอัลเทอร์เนเตอร์ขั้นที่ 5
การทำงานในช่วงที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแปลงกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรงโดยไดโอด 6 ตัว ขดลวดตัวนำเฟสที่ 3 ของสเตเตอร์จะมีค่ากระแศไฟฟ้าเป็น 0 ขดลวดตัวนำเฟสที่ 1 จะมีค่าของกระแสไฟฟ้าเป็นบวก กระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดต่อร่วม N ของขดลวดตัวนำเฟสที่ 1 ของสเตเตอร์ไหลผ่านไดโอดบวกไปยังขั้วบวกหรือขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์จากขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปยังแบตเตอรี่หรือภาระลงดินครบวงจร และกระแสไฟฟ้าคลื่นลบจะไหลผ่านไดโอดลบไปยังขดลวดตัวนำเฟสที่ 2 ของอัลเทอร์เนเตอร์และไปสิ้นสุดที่จุดต่อร่วม N ดังรูปที่ 7.16


รูปที่ 7.16 การเรียงกระแสของอัลเทอร์เนเตอร์ขั้นที่ 6
จากขั้นตอนการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรงทั้ง 6 ขั้นตอนของไดโอดบวกและไดโอดลบแสดงให้เห็นถึงการทำงานของขดลวดตัวนำสเตเตอร์แระไดโอด ซึ่งเป็นการแปลงกระแสไฟฟ้าแบบฟูลเวฟ ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์มีความราบเรียบมาก กระแสไฟฟ้าจึงเพียงพอกับการใช้งานในรถยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.