การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมีรายละเอียดดังนี้
ตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
การตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นทำได้ดังนี้ (ดูรูปที่ 10.43)
-ปลดสายไฟออกจากตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น
-บิดสวิตซ์จุดระเปิดไปตำแหน่ง ON เข็มวัดอุณหภูมิของเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นจะไม่เคลื่อนที่ แสดงว่าเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นเป็นปกติ
-ต่อหลอดไฟทดสอบอนุกรมระหว่างเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นและกราวด์
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON หลอดไฟทดสอบจะติดสว่าง และเข็มวัดของเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นจะเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งร้อน (H)


รูปที่ 10.43 การตรวจสอบเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
ตรวจสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
การตรวจสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นทำได้ดังนี้ (ดูรูปที่ 10.44)
-วัดค่าความต้านทานของตัวเซนเซอร์โดยใช้โอห์มมิเตอร์วัดระหว่างขั้วของเซนเซอร์และกราวด์
-ค่าความต้านทานจะต้องถูกต้องตามค่าที่กำหนดจากโรงงาน


รูปที่ 10.44 การตรวจสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.