เกจทดสอบความดันและชุดมานิโฟลด์ TEST GAUGE AMD MANIFOLD SET

Posted on : 23-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ในการตรวจหาข้อขัดข้องของระบบทำความเย็นที่แน่นอนโดยทั่วไป จะใช้ชุดมานิโฟลด์กับเกจวัดความดัน ในการซ่อมและบริการเครื่องปรับอากาศส่วนมากแล้วต้องใช้เกจ 2 ตัวนี้ แต่ในระบบความเย็นบางระบบ ต้องใช้เกจถึง 3 ตัว เช่น ระบบทำความเย็นของไครส์เล่อร์ ของแอร์-เทมป์ แคะของบริษัทเยนเนอรัลเดอลุกซ์
ในที่นี้จะกล่าวถึงเกจทดสอบชนิด 2 ตัว เกจอันหนึ่งใช้สำหรับวัดความดันด้านความดันต่ำ Low side temp หรือด้าน Suction ของระบบทำความเย็นส่วนเกจอีกอัน ใช้วัดด้านความดันสูง High Side Lemp หรือด้าน Discharge


ภาพที่ 15-1 ลักษณะชุดแมนิโฟลด์เกจ
เกจวัดความดันด้านต่ำ LOW GAUGE
เกจวัดความดันด้านต่ำหรือที่เรียกกันในท้องตลาดว่าด้านโลว์หรือโลว์เกจ เป็นเกจชนิด Compound Gauge ซึ่งหมายความว่า Compound Gauge นี้จะอ่านได้ทั้ง Pressure และ Vacuum เกจตัวนี้ต่อกับด้านความดันต่ำของระบบทำความเย็น สเกลด้านที่เป็นสูญญากาศเริ่มแบ่งจาก 0-30 นิ้วปรอท ส่วนสเกลด้าน Pressure Gage นั้นเริ่มตั้งแต่ 0 – 250    ปอนด์ โดยปกติแล้วความดันด้านต่ำ Low Side


ภาพที่ 15-2 คอมเปานด์เกจ
ในระบบทำความเย็นจะขึ้นต่ำสุดประมาณ 80 ปอนด์ สเกลด้าน Pressure สามารถทนแรงดันในระบบสูงสุดประมาณ 250 ปอนด์ (ดูภาพจากคอมเปานด์เกจ) สภาพโดยทั่วไปความดันด้านต่ำไม่ควรถึง 250 ปอนด์ ความดันขึ้นสูงผิดปกติแสดงว่าอาจต่อเกจวัดความดันผิด หรือมีสิ่งผิดปกติในระบบ
เกจวัดความดันด้านสูง HIGH PRSSURE GAUGE
เกจวัดความดันสูง หรือ ไฮ – เกจ (High Pressure Gauge) เกจวัดความดันสูง ใช้สำหรับความดันด้าน High side หรือ ภาษาในท้อง ตลาดเรียกว่าด้านไฮ (Discharge Side) ความดันในระบบด้าน High side นี้ปกติประมาณ 300 ปอนด์ จากสเกล 400-500 ปอนด์


ภาพที่ 15-3 เกจวัดความดัน(เพรสเซอร์เกจ)
ชุดแมนิโฟลด์ THE MANIFOLD
เกจวัดทั้ง 2 อันติดอยู่บนเรือนแมนิโฟลด์ ชุดแมนิโฟลด์มีข้อต่อสำหรับต่อเกจ เข้ากับชุดแมนิโฟลด์ โดยใช้ข้อต่อขนาด 3 นิ้ว ตัวแมนิโฟลด์เป็นตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็นไปยังท่อต่างๆ ชุดแมนิโฟลด์ต่อกับเซอร์วิสวาวล์ ที่ฝาสูบบนคอมเพรสเซอร์ด้วยท่อยางกลวง


ภาพที่ 15-4 การต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับระบบทำความเย็น


รูปเกจข้างบนนี้แสดงภาพมือหมุน (Hand Valve) ทางด้านความดันต่ำซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของภาพอยู่ในตำแหน่งเปิด ส่วน Hand Valve ด้านความดันสูง (เกจตัวขวามือ) ปิดอยู่ ในกรณีแบบนี้สามารถอ่านค่าความดันได้ทั้งสองด้าน


ภาพวาดรูปล่าง แสดง Hand Valve ด้านความดันสูง หรืออีกนัยหนึ่ง (Discnsrge Side) อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง และ Hand Valve ด้านความดันต่ำา อยู่ในตำแหน่งปิด เราสามารถอ่านค่าความดันที่ปรากฏบนเกจวัดความดันได้ทั้ง 2 ด้านเช่นเดียวกันดังภาพชุดที่สอง
ภาพวาดรูปต่อไปแสดงภาพ Hand Valve ทั้ง 2 ด้านอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง ซึ่งแสดงว่าวัดความดันทั้ง 2 ด้านและหรือทำสูญญากาศอยู่


ระบบทำความเย็นบางระบบต้องใช้เกจ 3 ตัว เช่น ของบริษัท เยนเนอรัล มอเตอร์ เกจตัวที่ 3 เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความดันที่ลดลง โดยผ่านเครื่องควบคุมสารทำความเย็น เช่น เครื่องควบคุมความดันที่อีแวปปอเรเตอร์ ของบริษัทไครสเล่อร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.