เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นจะเป็นแบบขดลวดความร้อน ประกอบไปด้วยตัวเซนเซอร์ (เทอร์มิสเตอร์) ซึ่งติดตั้งอยู่กับเครื่องยนต์ทางด้านฝาสูบ มีคุณสมบัติคือ เมื่ออุณหภูมิตํ่าจะมีค่าความต้านทานในตัวเองสูง แต่เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานจะลดลง และเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นซึ่งติดตั้งอยู่ที่หน้าปัดเป็นแบบขดลวดความร้อนพันอยู่บนโลหะไบเมเทิล
เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือวัดปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ประกอบด้วยตัวเซนเซอร์และเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็น ตัวเซนเซอร์เป็นหน่วยที่ตรวจจับระดับปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ประกอบด้วยลูกลอยที่ต่อกับชุดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามระดับเลื่อนขึ้น – ลงของลูกลอย ตัวเซนเซอร์จะติดตั้งอยู่บริเวณส่วนบนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ลูกลอยจะเปลี่ยนแปลงระดับตามปริมาณของนํ้ามันเชื้อเพลิงภายในถังดังรูปที่ 10.11


รูปที่ 10.11 ส่วนประกอบต่างๆ ของตัวเซนเซอร์
หน่วยเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งติดตั้งอยู่ที่แผงหน้าปัดจะแสดงปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่คงเหลืออยู่ในถังโดยรับสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์มี 3 แบบคือ
แบบใช้แม่พล็กไฟฟ้า
เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic fuel guage) จะประกอบด้วยวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ชุดที่สร้างสนามแม่เหล็ก ขดลวดหนึ่งจะเป็นขดลวดฟิลด์คอยล์คงที่ อีกขดลวดหนึ่ง จะเป็นขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ ขดลวดฟิลด์คอยล์คงที่จะมีกระแสไฟฟ้าครบวงจรที่ตัวมันเอง แต่ขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้จะมีกระแสไฟฟ้าไปลงกราวด์ครบวงจรที่ตัวเซนเซอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
การทำงาน เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเปิด กระแสไฟฟ้าจากสวิตช์จุดระเปิดขั้ว ACC จะไปยังขดลวดฟิลด์คอยล์คงที่ลงกราวด์ และอีกจุดหนึ่งจะไปยังขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ ไปตัวเซนเซอร์และลงกราวด์ ซึ่งถ้าลูกลอยลอยอยู่ในตำแหน่งเต็มถังก็จะทำให้ค่าความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีค่าความต้านทานน้อย กระแสไฟฟ้าจึงไหลจากขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ไปยังตัวเซนเซอร์ได้มาก สนามแม่เหล็กที่ขดลวดจึงมีมากจึงดูดเข็มชี้เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งนํ้ามันเต็มถัง (ตำแหน่ง F) และเมื่อระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังลดลง ลูกลอยก็จะลอยต่ำลง ทำให้ค่าความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีมากขึ้น กระแสไฟฟ้าจึงไหลจากขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ไปยังตัวเซนเซอร์ได้น้อยลง สนามแม่เหล็กที่ขดลวดจึงลดลง แรงแม่เหล็กที่ขดลวดฟิลด์คอยล์คงที่จึงมีมากกว่าขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ เข็มชี้จึงถูกดูดมาทางตำแหน่งนํ้ามันใกล้หมดถัง (ตำแหน่ง E) จึงสามารถที่จะรู้ถึงปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่คงเหลืออยู่ในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงได้ดังรูปที่ 10.12


รูปที่ 10.12 วงจรเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
แบบใช้ความร้อน
เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบใช้ความร้อน (thermostatic fuel gauge) นี้จะมีตัวเซนเซอร์ซึ่งทำงานเช่นเดียวกันกับตัวเซนเซอร์ของเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ตัวเกจวัดจะเปลี่ยนเป็น แบบใช้ความร้อนในการทำงานเช่นเดียวกับเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นแบบใช้ขดลวดความร้อน
การทำงาน เมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังน้อย ลูกลอยจะลอยลงตํ่า ทำให้ค่าความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีมาก กระแสไฟฟ้าจากสวิตช์จุดระเบิดจึงไม่สามารถที่จะไหลจากขดลวดความร้อนในเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไปลงกราวด์ที่ตัวเซนเซอร์ได้ง่าย ขดลวดจึงไม่มีความร้อน โลหะไบเมเทิลจึงไม่งอตัว เข็มชี้จึงชี้ในตำแหน่ง E

แต่เมื่อระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ลูกลอยในถังก็จะลอยตัวขึ้น ทำให้ค่าความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีค่าน้อยลง กระแสไฟฟ้าจึงไหลจากขดลวดความร้อนในเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงผ่าน ตัวเซนเซอร์ลงกราวด์ได้ง่าย ขดลวดความร้อนจึงร้อนและทำให้โลหะไบเมเทิลร้อนจนงอตัวดันให้เข็มชี้ชี้ไปในตำแหน่ง F (นํ้ามันเต็มถัง) ดังรูปที่ 10.13


รูปที่ 10.13 วงจรเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบใช้ความร้อน
แบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้าและเข็มชี้ชี้ในตำแหน่งเดิมเมื่อปิดสวิตช์จุดระเบิด
เกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้าและเข็มชี้ชี้ในตำเเหน่งเดิมเมื่อปิดสวิตช์จุดระเบิดนี้ ขดลวดจะถูกพันรอบๆ เกจวัดในทิศทางทำมุมกัน 90 องศา ทั้ง 4 ด้าน และมีโรเตอร์หรือเข็มวัด (เป็นแม่เหล็ก) อยู่ตรงกลางของเกจวัดดังรูปที่ 10.14 และรูปที่ 10.15
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่ถับความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์ในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดจะเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นแรงแม่เหล็กของขดลวดนั้นๆ เป็นผลให้เข็มวัดที่หน้าปัดชี้ไปในตำแหน่งที่แสดงปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง


รูปที่ 10.14 ภาพตัดแสดงตำแหน่งของขดลวดและเข็มวัด


รูปที่ 10.15 การพันขดลวดฟิลด์คอยล์ในตำแหน่งตัดขวางกัน
การทำงาน ในชุดเกจวัดของนํ้ามันเชื้อเพลิงจะมีขดลวด L1, L2, L3, L4 เข็มวัดลูกลอยหรือเซนเซอร์ ซึ่งติดตั้งอยู่ส่วนบนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง เป็นชุดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามระดับของนํ้ามันเชื้อเพลิงภายในถัง เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่ง IG ลูกลอยในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงจะขึ้นลงตามระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงภายในถัง ทำให้ค่าความต้านทานในชุดเซนเซอร์เปลี่ยนค่าไป กระแสไฟฟ้าจาก I1 และ 12 ที่ไหลในขดลวด L1, L2, L3, L4 จะเปลี่ยนแปลงด้วย ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดจะเปลี่ยนไป เส้นแรงแม่เหล็กรวมของขดลวดจะเปลี่ยนแปลง ทำให้แม่เหล็กหมุนไปตามความเข้มของขดลวดนั้นๆ เป็นผลให้เข็มที่หน้าปัดชี้ไปในตำแหน่งที่แสดงปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถัง
ต่อเมื่อเราปิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่ง OFF เข็มที่หน้าปัดจะค้างอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ตกลงในตำแหน่ง E ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากความสมดุลของแม่เหล็กและความหนืดของน้ำมันซิลิโคนที่อยู่ในเกจ วัดน้ำมันเชื้อเพลิงดังรูปที่ 10.16

10.16 วงจรไฟฟ้าของเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบขดลวดฟิวล์คอยล์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.