เกจนํ้ามันเชื้อเพลิง

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เกจนํ้ามันเชื้อเพลิงมี 2 แบบคือ แบบแม่เหล็กและเเบบเทอร์โมสแตติก ซึ่งแต่ละแบบใช้ ชุดถังนํ้ามันและชุดแผงหน้าปัด สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. เกจแม่เหล็ก (magnetic gauge) วงจรไฟฟ้าสำหรับเกจนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบแม่เหล็ก ชุดถังนํ้ามันมีหน้าสัมผัสเลื่อน หน้าสัมผัสเลื่อนขึ้นและลงบนตัวต้านทานในขณะที่ลูกลอยเคลื่อนที่ขึ้นและลงในถัง ชุดแผงหน้าปัดมีขดลวด 2 ชุด ดังแสดงในรูปที่ 11.32

เมื่อสวิตช์กุญแจเปิด กระแสไฟจะไหลจากแบตเตอรี่ผ่านขดลวดทั้งสอง  ซึ่งจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กกระทำบนอาร์มาเจอร์ซึ่งเข็มชี้ยึดติดอยู่

เมื่อความต้านทานของชุดถังนํ้ามันมีค่าสูง (ถังมีนํ้ามันเต็มและลูกลอยสูงขึ้น) กระแสไฟที่ไหลผ่านขดลวดนํ้ามันว่าง (empty coil) จะไหลผ่านขดลวดนํ้ามันเต็ม (full coil) ทั้งหมด ทำให้ขดลวดนํ้ามันเต็มมีสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น และดึงอาร์มาเจอร์จนกระทั่งเข็มชี้เคลื่อนที่ไปข้างขวา ซึ่งชี้ที่ตำแหน่งเต็มถัง แต่เมื่อถังเริ่มว่างลง ความต้านทานของชุดถังนํ้ามันลดลง ทำให้กระแสไฟฟ้า ซึ่งไหลจากขดลวดนํ้ามันว่างไปยังชุดถังมากขึ้นแทนที่จะไหลไปยังขดลวดนํ้ามันเต็มสนามแม่เหล็ก เนื่องจากขดลวดนํ้ามันเต็มจะอ่อนลง อาร์มาเจอร์และเข็มชี้จะส่ายไปข้างซ้ายเพื่อแสดงระดับนํ้ามันในถังตํ่าลง

2. เทอรโมสแตติก (thermostatic) รูปที่ 11.33 แสดงวงจรไฟฟ้าของเกจนํ้ามัน เชื้อเพลิงเทอร์โมสแตติก ซึ่งประกอบด้วยชุดถังนํ้ามันคล้ายกับระบบแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าไหลจากแบตเตอรี่ผ่านเกจน้ำมันเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัดไปยังชุดถังนํ้ามัน เมื่อระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังตํ่า วงจรไฟฟ้ามีความต้านทานสูง กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้น้อยมาก เมื่อถังมีนํ้ามันเต็มลูกลอย เคลื่อนที่สูงขึ้น ทำให้ความต้านทานลดลง กระแสไฟฟ้าจำนวนมากขึ้นไหลผ่านขดลวดความร้อน ของเครื่องวัดบนแผงหน้าปัด ทำให้แผ่นเทอร์โมสตัตร้อนขึ้นและโก่งตัว ในขณะที่แผ่นเทอร์โมสตัตโก่งตัว มันจะส่ายไปข้างขวา ไปยังขีดเต็มถัง

เครื่องแสดงระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า (low-fuel-level indicator)

เครื่องแสดงนี้ใช้ชุดถังคล้ายกับที่แสดงในรูปที่ 11.32 ในขณะที่เข็มของเกจเคลื่อนที่ไปยังขีดว่างเปล่า ความต้านทานที่ลดลงทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระบบเครื่องแสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำมีค่ามากขึ้น เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลมากเพียงพอซึ่งเข็มชี้ใกล้ขีดว่างเปล่า ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ในรถยนต์รุ่นใหม่บางคันเครื่องแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเตือนด้วยเสียง (voice alert system) โดยจะมีเสียงพูดเตือนให้ทราบว่านํ้ามันมีระดับตํ่ามากแล้ว

เครื่องแสดงระยะทางก่อนน้ำมันหมดถัง

ระบบนี้แสดงให้ผู้ขับขี่ทราบว่ารถยนต์สามารถวิ่งได้ไกลอีกเท่าใดก่อนที่น้ำมันจะหมดถัง เครื่องแสดงมักติดตั้งอยู่ใต้เกจนํ้ามันบนแผงหน้าปัด ดังแสดงในรูปที่ 11.34

เมื่อกดปม ตัวเลขซึ่งแสดงจำนวนระยะทางที่จะวิ่งได้อีกต่อไป จะปรากฎขึ้นให้เห็นบนจอเป็นเวลา 2-3 วินาที ถ้าระยะทางเหลือน้อยกว่า 80 km ตัวเลขจะแสดงให้เห็นตลอดเวลา

รูปที่ 11.35 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ ระบบปรับสภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการขับขี่และวิธีการใช้รถยนต์ ถ้ารถยนต์ถูกใช้ในการขับขี่ภายในเมือง ซึ่งสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงสูง ระบบจะปรับสู่การใช้งานในลักษณะนี้ ถ้ารถยนต์ถูกใช้บนทางด่วน ระบบจะปรับสู่สภาพการขับขี่เช่นนั้นซึ่งประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น ระบบวัดอัตราเร็วรถยนต์ ระยะทางการเคลื่อนที่ ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถัง และอัตราที่นํ้ามันเชื้อเพลิงถูกดูดออกไปจากถัง

การบริการระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

โดยปกติแล้วถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงก็มักเข้าอู่ซ่อม ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ เร่งไม่ขึ้น สตาร์ตยาก เบาดับ วิ่งสะดุด เดินเบาไม่เรียบ และปัญหาอื่น ๆ ปัญหาเหล่านี้บางอย่างอาจมีสาเหตุมาจากระบบจุดระเบิดหรือเครื่องยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179