เกจวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบถึงการทำงานของระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ ถ้ามีก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ไม่เกิดการเสียหาย
การแสดงแรงดันน้ำมันหล่อลื่นด้วยหลอดไฟ (oil pressure indicating
light)
เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิดกระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG จะไหลไปยังหลอดไฟแสดงแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น บนแผงหน้าปัด (รูปกานํ้ามันหล่อลื่น) ไปยังสวิตช์แรงดันนํ้ามันหล่อลื่นลงกราวด์ ทำให้หลอดไฟติดสว่าง (ขณะนี้เครื่องยนต์ยังไม่ทำงานยังไม่มีแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นเกิดขึ้น) ดังรูปที่ 10.7
เมื่อสตาร์ตเครื่องยนต์ติดแล้วก็จะเกิดแรงดันของนํ้ามันหล่อลื่นไปดันแผ่นไดอะแฟรมในสวิตช์แรงดันนํ้ามันหล่อลื่นให้ดันหน้าทองขาวให้แยกจากกัน ทำให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดวงจร หลอดไฟแสดงแรงดันน้ำมัน หล่อลื่นจึงดับ แสดงว่าระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ทำงาน แต่ถ้าแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นต่ำกว่า 5 ปอนต์ต่อตารางนิ้ว สวิตช์แรงดันนํ้ามันหล่อลื่นจะต่อวงจรและหลอดไฟแสดงแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นจะติด แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของระบบหล่อลื่นดังรูปที่ 10.7


รูปที่ 10.7 วงจรไฟหลอดไฟแสดงแรงดันน้ำมันหล่อลื่น

เกจวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นแบบขดลวดความร้อน
เกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นแบบขดลวดความร้อน (thermostatic oil pressure gauge) นี้จะมีโลหะไบเมเทิล (bimetal element) ติดตั้งโดยตรงเข้ากับเข็มวัดที่หน้าปัด และมีขดลวดความร้อนซึ่งจะเป็นชุดเซนเซอร์ทติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์ เมื่อเข็มวัดของเกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นชี้อยู่ในตำแหน่ง 0 นั้น ขณะนั้นหน้าทองขาวในชุดเซนเซอร์วัดแรงดันจะอยู่ในตำแหน่งเปิด กระแสไฟฟ้าจากสวิตช์จุดระเบิดจะไม่ สามารถไหลลงกราวด์ครบวงจรได้ จึงทำให้ขดลวดความร้อนที่พันทับอยู่บนโลหะไบเมเทิลทั้งเกจวัดและเซนเซอร์วัดแรงดันไม่เกิดการงอตัว
เมื่อไม่มีแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น แผ่นไดอะแฟรมจึงไม่สามารถผลักดันให้หน้าทองขาวในชุดเซนเซอร์ วัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นสัมผัสกัน กระแสไฟฟ้าจึงไม่สามารถไหลผ่านหน้าทองขาวลงกราวด์ได้ โลหะ ไบเมเทิลในชุดวัดทั้ง 2 จึงไม่เกิดการงอตัว หน้าทองขาวของโลหะไบเมเทิลในชุดเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นไม่สัมผัสกันกับหน้าทองขาวด้านแผ่นไดอะแฟรม เข็มวัดที่หน้าปัดของเกจวัดจึงไม่แสดงค่าแรงดัน นํ้ามันหล่อลื่นดังรูปที่ 10.8


รูปที่ 10.8 การทำงานของเกจและเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นในช่วงไม่มีแรงดัน
และเมื่อแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์สูงขึ้น แรงดันของนํ้ามันหล่อลื่นจะดันให้แผ่นไดอะแฟรมในชุดเซนเซอร์วัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นให้หน้าทองขาวสัมผัสกับหน้าทองขาวด้านที่มีขดลวดความร้อนพัน อยู่บนโลหะไบเมเทิล กระแสไฟฟ้าจะไหลครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโลหะไบเมเทิลในเกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นจึงงอตัวได้มากเช่นเดียวกับโลหะไบเมเทิลในชุดเซนเซอร์วัดแรงดัน เข็มวัดที่หน้าปัดจึงเลื่อนขึ้นแสดงค่าแรงดันตามค่าแรงดันที่เกิดขึ้นดังรูปที่ 10.9


รูปที่ 10.9 การทำงานของเกจและเซนเซอร์วัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.