เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เกจวัดอุณหภูมิใช้สำหรับวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์เพื่อให้ทราบถึงอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ขณะทำงาน และเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์เกิดสูงขึ้นเกินไปจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที เครื่องยนต์จะได้ไม่เสียหาย
เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิด กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าขดลวดความร้อนที่เกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นไปยังตัวเซนเซอร์ลงกราวด์ แต่ช่วงนี้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ยังตํ่าอยู่ ตัวเซนเซอร์จึงมีค่าความต้านทานสูง กระแสไฟฟ้าจึงไหลในวงจรได้น้อยทำให้ขดลวดความร้อนที่อยู่ในเกจวัดอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นไม่เกิดความร้อน โลหะไบเมเทิลจึงไม่งอตัว เข็มวัดอุณหภูมิจึงชี้ในตำแหน่ง C ดังรูปที่ 10.10


รูปที่ 10.10 วงจรไฟเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
และเมื่อเครื่องยนต์ทำงานและมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ตัวเซนเซอร์มีค่าความต้านทานลดลง กระแสไฟฟ้าจึงไหลจากสวิตช์จุดระเปิดผ่านเกจวัดอุณหภูมิลงกราวด์ที่ตัวเซนเซอร์ได้มากขึ้น ขดลวดความร้อนจึงมีความร้อนเพิ่มขึ้นจนทำให้โลหะไบเมเทิลงอตัว เข็มวัดอุณหภูมิจึงงอตัวด้วยเช่นกัน และแสดงในตำแหน่งที่ร้อนของเกจวัดอุณหภูมิ (ตำแหน่ง H) ตามค่าความร้อนที่ได้รับดังรูปที่ 10.10

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.