การถอด-ประกอบและบริการเกียร์รถบรรทุกหนัก

Posted on : 27-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY-REASSEMBLY AND SERVICE OF TRUCK TRANSMISSION
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบและบริการกระปุกเกียร์รถบรรทุก หนักได้เป็น
วัสดุอุปกรณ์
กระปุกเกียร์รถบรรทุก
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องมือถอดลูกปืน
เกียร์รถบรรทุก3
รูปชิ้นส่วนประกอบของเกียร์รถบรรทุก
เกียร์รถบรรทุก4
รูปส่วนประกอบของฝาเกียร์
ความรู้เบื้องต้น
เกียร์รถบรรทุกที่กล่าวถึงขั้นตอน การปฏิบัติงานต่อไปนี้ เป็นเกียร์แบบซิงโครเมช (synchro-mesh type) มีเกียร์เดินหน้า ๔ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
ตำแหน่งเข้าเกียร์ของเกียร์รถบรรทุกที่นำมาเป็นแบบอย่างของงานนี้
เกียร์รถบรรทุก5
รูปแบบคันเข้าเกียร์
รูปร่างภายนอกของเกียร์รถบรรทุก ซึ่งแสดงส่วนประกอบภายนอกของกระปุกเกียร์
เกียร์รถบรรทุก6
รูปกระปุกเกียร์รถบรรทุก
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
การถอดประกอบ
กระบวนการปฏิบัติงานที่กล่าวต่อไปนี้จะบรรยายถึงวิธีการบริการอย่างเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือพิเศษน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติงานบริการเกียร์ได้อย่างกว้างขวางเกือบทุกสถานที่
ก่อนถอดให้ขจัดสิ่งสกปรก และคราบจาระบีออกจากเรือนเกียร์
๑. การถอดฝาเกียร์หรือเรือนแกนเลื่อนเลือกเกียร์ (๑) (shift bar housing)
ตัวเลขที่ใช้ในเรื่องการถอดประกอบชิ้นส่วนในเรื่องการถอดฝาเกียร์ หรือเรือนแกนเลือกเกียร์นี้ ให้ดูได้จากรูป
ก. เลื่อนคันเข้าเกียร์ (๒๕) (Control lever) ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง (Neutral position) แลวถอดน็อตยึดฝาครอบเกียร์ ๖ ตัวออก
เกียร์รถบรรทุก7
รูปการถอดฝาเกียร์
เกียร์รถบรรทุก
รูปการยกฝาครอบเกียร์ออก
ข. ถอดฝาครอบเกียร์และปะเก็นออก
ค. ถอดฝาครอบคันเกียร์ (Control lever dust cover) แล้วถอดคันเกียร์ (Control lever) และส่วนประกอบออก
เกียร์รถบรรทุก1
รูปการถอดคันเกียร์
ง. ใช้ไขควงปากแบนถอดสกรูยึด (Set screw) ก้ามปูเข้าเกียร์และบล๊อค (Block) กับแกนก้ามปูเข้าเกียร์ (Shift bar)
เกียร์รถบรรทุก2
รูปการถอดสกรูยึดก้ามปูกับแกนก้ามปู
จ. ถอดแกนก้ามปูเข้าเกียร์ของเกียร์ ๓ และเกียร์ ๔ (Third and direct speed shift bar) ออกจากฝาครอบเกียร์ ๑ โดยใช้ค้อนและเครื่องส่งทองเหลือง (Brass drift) คอยๆ ตอกส่งออกทางด้านหลังของฝาครอบเกียร์ และแกนก้ามปูเข้าเกียร์จะขับฝาครอบด้านหลัง ๕ (Extension plug) ฝาครอบรู สำหรับถอดประกอบแกนเลื่อนก้ามปูเข้ากับฝาครอบเกียร์ออกมาด้วย

เกียร์รถบรรทุก8
รูปการส่งแกนก้ามปูเข้าเกียร์และฝาครอบรูทางด้านหลังของฝาครอบเกียร์
เกียร์รถบรรทุก9
รูปแสดงการถอดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกปืนและสปริงกระเด็นหาย
ฉ. ก่อนดึงแกนเลื่อน ก้ามปูเข้า เกียร์ออกใช้นิ้วมือปิดรูดังรูปเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกปืนและสปริง (Poppet ball and poppet spring) กระเด็นหาย

รูปตัดแสดงให้เห็นตำแหน่งของแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์ สปริงดันลูกปืนปิ๊นอินเตอร์ล๊อคและพลันเจอร์ (inter lock pin and inter lock plunger)
เกียร์รถบรรทุก10
รูปภาพตัดแสดงการติดตั้งชุดแกนเลื่อนก้ามปูเข้าเกียร์
ถอดชุดเพลาออกจากกระปุกเกียร์
ตัวเลขที่แสดงในการถอดและประกอบเพลา ได้แสดงไว้ในรูป
เกียร์รถบรรทุก11
รูปการถอดสลักรูปเรียว
ก. ใช้เหล็กส่ง (Drift punch) ขนาดเล็กตอกส่งขับสลักรูปเรียวที่ยึดแขนเลื่อนเข้าเกียร์ถอยหลัง (Reverse shifting arm tapered pin) ออก
เกียร์รถบรรทุก12
รูปการถอดก้านเลื่อนเกียร์ลอย
ข้อควรจำ
ขับปิ๊นออกทางด้านหลังของเสื้อเกียร์ แล้วถอดปิ๊นยึดออกจากก้านเลื่อนเกียร์ ถอยหลัง ๑ (Reverse shifting arm) โดยการถอดแหวนตัวโอ (O-ring) ซึ่งอยู่ปลายสุดของปิ๊นยึดก้านเลื่อนเกียร์ถอยหลัง
ออก แล้วเลื่อนชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๑,๒ ไปอยู่ในตำแหน่งเกียร์ ๑ เพื่อให้เกิดซ่องว่าง แล้วถอดเอาก้านเลื่อนเกียร์ถอยและปิ๊นออก
เกียร์รถบรรทุก13
รูปการถอดฝาครอบลูกปืนตัวหน้า
ข. ถอดน็อตยึดฝาครอบลูกปืนตัวหน้า (Main drive gear bearing retainer) แล้วถอดฝาครอบลูกปืนตัวหน้าออก
ค. ถอดน็อตยึดฝาครอบลูกปืนตัวหลัง (Main shaft rear bearing retainer) หรือแผ่นต่อเชื่อมทรานเฟอร์เคส (Transfer case adapter plate) ออกจากเสื้อเกียร์ (Transmissiom case) แล้วถอด ฝาครอบลูกปืนตัวหน้าและปะเก็นออก
เกียร์รถบรรทุก14
รูปแผ่นต่อเชื่อมทรานเฟอร์เคส
ง. หมุนวางตำแหน่งของเพลาคลัทช์ ให้ฟันเล็กๆ ของเฟืองขับบนเพลาคลัทช์ที่ถูกออกแบบให้ไม่มี ๔ ฟัน ดังรูปไปอยู่ในตำแหน่งล่างสุด
เกียร์รถบรรทุก15
รูปแสดงการออกแบบฟันของเฟืองขับเพื่อสะดวกในการถอดเพลาคลัทช์
จ. ใช้แท่งไม้และค้อนค่อยๆ ส่งเพลาคลัทช์
ข้อควรระวัง
ก่อนถอดเพลาคลัทช์ ต้องแน่ใจว่าหมุนเพลาคลัทช์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมิฉะนั้นอาจทำให้เฟืองตัวหนึ่งหรือสองตัวเสียหาย
เกียร์รถบรรทุก16
รูปการถอดเพลาคลัทช์
ฉ. ถอดเพลาคลัทช์ออกจากเสื้อเกียร์
ข้อควรระวัง
ในการถอดเพลาคลัทช์ ลูกยาวหัวเพลาคลัทช์ มีทั้งหมด ๒ ตัว อาจหล่นไปทางด้านล่างของเกียร์ ลูกปืนยาวที่ร่วงหล่นนี้อาจออกทางฝาครอบ หรือโดยคว่ำเสื้อเกียร์
เกียร์รถบรรทุก17
รูปการถอดเพลาคลัทช์ออก
ช. ใช้ค้อนเคาะเพลากำลัง ให้ถอยไปทางหลังแล้วใช้เครื่องถอดลูก ปืน ถอดลูกปืนตัวหลังออกจากเพลากำลัง
เกียร์รถบรรทุก18
รูปการถอดลูกปืนตัวหลัง
ซ. ถอดเพลากำลัง (Main shaft) ออกจากเสื้อเกียร์ โดยยกออกทางช่องว่างด้านบน
เกียร์รถบรรทุก19
รูปการถอดเพลากำลัง
เกียร์รถบรรทุก20
รูปการถอดแหวนล็อค
เกียร์รถบรรทุก21
รูปการถอดลูกปืนเกียร์ตัวหน้า
เกียร์รถบรรทุก22
รูปการถอดกันรั่ว
เฟืองขับบนเพลาคลัทช์ (Main drive gear)
ก. ใช้คีมถอดแหวนล๊อค (Snap ring pliers) ถอดแหวนล๊อคออกจากเฟืองขับ
ข. ถอดลูกปืนเกียร์ตัวหน้าออก จากเพลาคลัทช์ โดยอัดออกดังแสดงในรูป
ค. ใช้ไขควงปากแบน (Screw driver) สอดงัดเอากันรั่ว (seal) ออกจากฝาครอบลูกปืนตัวหน้า
เพลากำลัง (Main shaft)
ก. ถอดแหวนล๊อคออกจากทางส่วนหน้าของเพลากำลัง
ข้อควรจำ ก่อนถอดชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๓-๔ ควรพิจารณาตำแหน่งไว้ให้แม่นยำ
เกียร์รถบรรทุก23
รูปการถอดแหวนล๊อค
เกียร์รถบรรทุก24
รูปการถอดชุดซิงโครไนซ์ออกจากเพลากำลัง
ข. .ถอดชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์- ๓, ๔ แหวนซิงโครไนซ์ (Blocket ring) และเฟืองเกียร์ ๓ (Third speed gear) ออกจากเพลากำลัง
ค. ถอดแหวนล๊อคชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๒ (Second speed synchronizer and retaining snap ring) ออกจากเพลากำลัง
ข้อควรจำ
เวลาประกอบปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ของเกียร์ ๑, ๒ ปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ จะต้องหันหน้าไปทางด้านหลังของเพลากำลัง
เกียร์รถบรรทุก25
รูปถอดแหวนล๊อคชุดเฟืองเกียร์
ง. ถอดชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๒ เฟืองเกียร์ ๒ ออกจากเพลากำลัง
เกียร์รถบรรทุก26
รูปการถอดชุดเฟืองเกียร์
จ. ในการถอดชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๓, ๔ ให้ถอดสปริงดันตัวหนอน ซึ่งอยู่สองข้างของเฟืองดุมออก
เกียร์รถบรรทุก27
รูปการถอดสปริงดันตัวหนอน
ฉ. ถอดดุมเฟืองซิงโครไนซ์เกียร์ ๒ ให้ใช้ไม้รองที่ดุมเฟือง และใช้ผ้าคลุมรอบๆ ชุดปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ลูกปืนและ สปริงดันลูกปืนกระเด็นหาย

เกียร์รถบรรทุก28

รูปการถอดปลอกเลื่อนเข้าเกียร์
เพลารอง (Counter shaft)
ก. ถอดแผ่นล๊อคเพลารอง และเพลาไอดเลอร์(counter shaft and idler shaft lock plate) ออก
เกียร์รถบรรทุก29
รูปการถอดแผ่นล๊อคเพลารองและเพลาไอดเลอร์
ข. ใช้เพลาทองเหลือง (Brass drift) ส่งขับเพลารองออกมา
เกียร์รถบรรทุก31
รูปการถอดเพลารอง
ค. ถอดชุดเฟืองของเพลารอง ออกจากเสื้อเกียร์ โดยยกขึ้นทางด้านบน แล้วถอดกันรุนตัวหน้า แหวนรองลูกปืน และแหวนกันรุนตัวใน ออก
ภายหลังจากถอดเพลารองออกจากเสื้อเกียร์ จะเปิดให้เห็นชุดลูกปืนยาว (Roller bearing) ๔ ชุด ซึ่งจะถูกคลายให้หลวมอยู่ในตัวของเสื้อเกียร์
เกียร์รถบรรทุก32
รูปการถอดชุดเฟืองบนเพลารอง
ข้อควรจำ
เพื่อกันความสับสน พึงจำไว้ว่า ลูกปืนยาวของเพลารองจะเล็กกว่าลูกปืนยาวของเพลาคลัทช์เล็กน้อย
ถอดเฟืองไอดเลอร์ (Reverse idler gear)
ก. ขับเพลาไอดเลอร์(Reverse idler gear shaft) ออกจากเสื้อเกียร์ แล้วถอดชุดเฟืองไอดเลอร์ออก
ข. ถอดแหวนล๊อค (Snap ring) และเลื่อนแหวนกันรุน ปลอกเลื่อน ลูกปืนยาว แหวนรองลูกปืน จากเบ้าของเฟืองไอดเลอร์
เกียร์รถบรรทุก33
รูปการถอดเพลาและเฟืองไอดเลอร์ออก
เกียร์รถบรรทุก34
รูปการถอดแหวนล๊อค
การทำความสะอาด การตรวจสอบ และการซ่อมแซม
ใช้สารละลายทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ให้ทั่วและทำความสะอาดเสื้อเกียร์ ก่อนที่นำมาประกอบกันรั่ว (Oil seal) และปะเก็นทุกแผ่นต้องใช้ใหม่ทั้งหมด เวลาประกอบลูกปืนกลมจะต้องล้างให้สะอาดจริงๆ และต้องระมัดระวังที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวสัมผัสของลูกปืนเสียหาย

และต้องแน่ใจว่า ลูกปืนกลมทุกตัวถูกกดให้แน่นสนิทกับเพลา (Shaft) และขอบนอก (Outer race) ของลูกปืนต้องสนิทอยู่ในเบ้าของมัน ให้ตรวจความเสียหายของลูกปืนและเปลี่ยนใหม่ถ้าพบว่าเสียหายให้ทำการสำรวจฟันบนเฟืองทุกตัวอย่างระมัดระวัง ฟันที่แตกเป็นรอยหรือมีริ้วรอยของจุดตามดไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้อีกให้ตรวจร่อง Spline ของเพลากำลังและเพลาคลัทช์ โดยดูความเสียหาย
และต้องแช่กันรั่ว และปะเก็นทุกตัวในน้ำมันเกียร์ก่อนจะประกอบ
การประกอบเฟืองไอดเลอร์
ประกอบ แหวนล๊อคที่ปลายด้านหนึ่งของเฟืองไอดเลอร์ และประกอบอุปกรณ์ของชุดเพลาและเฟืองไอดเลอร์ย้อนทางของการถอด เช่น แหวนกันรุน ใส่ปลอก และลูกปืนยาว ฯลฯ
ประกอบเฟืองบนเพลารอง
ก. ใส่เพลานำลูกปืนยาว และปลอกร่องลูกปืน ในร่องของเฟืองเกียร์ บนเพลารอง
เกียร์รถบรรทุก35
รูปการประกอบเพลานำและปลอกรองลูกปืน
ข. ปล่อยให้เพลานำ ยื่นออกจากเฟืองเล็กน้อยแล้วประกอบลูกปืนยาวเข้าไปให้ครบตามจำนวนที่ถอดออก
เกียร์รถบรรทุก36
รูปการประกอบลูกปืนยาว
ข้อควรจำ
ลูกปืนยาวที่จะนำมาประกอบควร แช่ในน้ำมันเกียร์เสียก่อน
ค. ใส่แหวนรอง เข้ากับปลายเพลานำ ดันเพลานำและลูกปืนยาวแถวแรกลงในเบ้าเกียร์ของเพลารอง ให้ลึกพอที่จะสอดลูกปืนยาวแถวที่สองเข้าไปได้
เกียร์รถบรรทุก37
รูปการประกอบแหวนรอง
ง. ประกอบลูกปืนแถวที่สอง จนครบตามจำนวน

เกียร์รถบรรทุก38
รูปการประกอบลูกปืนยาวแถวที่
จ. ประกอบแหวนล๊อคลูกปืนยาวตัวนอกทางปลายด้านใหญ่
เกียร์รถบรรทุก39
รูปการประกอบแหวนล็อค
ฉ. สอดลูกปืนยาวแถวแรก เข้าไปทางปลายด้านเล็กของเฟืองเพลารอง
เกียร์รถบรรทุก40
รูปการประกอบลูกปืนยาวบนปลายด้านเล็กของเพลารอง
อย่าดันลูกปืนยาวเข้าไปในเกียร์มากนัก ให้ตั้งแนวของแหวนรองให้อยู่ในระดับตรงกับปลายสุดของลูกปืนยาวและดันเข้าไปให้ลึกในเกียร์แล้วสอดลูกปืนยาวแถวที่สอง เข้าไปในปลายด้านเล็ก
แล้วประกอบแหวนรองตัวนอก ก่อนประกอบให้ทาจาระบีเล็กน้อย
เกียร์รถบรรทุก41
รูปการประกอบแหวนรองตัวนอกสุด
ช. ประกอบแหวนกันรุน (Thrust washer) เข้าทางด้านปลายเล็กของเฟืองเพลารอง
เกียร์รถบรรทุก42
รูปการประกอบแหวนกันรุน
เพลากำลัง
ก. วางรอยขีด (Etched mark) บนดุมเฟืองเกียร์ ๒ (Second speed synchronizer hub) และปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ (Sleeve) ให้ตรงกัน
เกียร์รถบรรทุก43
รูปการประกอบเฟืองดุมเข้ากับชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์
ข. ใส่เฟืองดุมของเกียร์ ๓,๔ (Third and fourth-slod synchronizer hub บนพื้นผิวแบน (Flat surface) และใส่ชุดเฟืองดุมของเกียร์ ๒ บนแหวนรอง เพื่อรองรับเฟืองดุมไว้
เกียร์รถบรรทุก44
รูปการรองรับเฟืองดุมในปลอกเลื่อนเกียร์
การใช้แหวนรอง Spacer block ในการประกอบเฟืองดุมและปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ของเก์ยร ๒ เพื่อสะดวกต่อการประกอบสปริงดันลีมตํวหนอน (Syn¬chronizer poppet spring) ลูกบน กลม (Ball) และลิ่มตัวหนอน (shifting plate)
ค. ใส่ลิ่มตัวหนอน สปริงดันลิ่มตัวหนอน และลูกปืนกลมในตำแหน่ง ดังรูปประกอบสปริงและลูกปืนบนลิ่มตัวหนอน
เกียร์รถบรรทุก45
รูปการประกอบสปริงลูกปืนกลมและลิ่มตัวหนอน
กดลิ่มตัวหนอนและลูกปืนกลมเข้าทางด้านข้างของปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ และกระทำเช่นเดียวกันกับลิ่มตัวหนอนอีก ๒ ตัว
เกียร์รถบรรทุก46
รูปการประกอบลิ่มตัวหนอนและลูกปืนเข้ากับปลอกเลื่อนเข้าเกียร์
ง. ตั้งแนวเครื่องหมายบนเฟืองดุม ๓,๔ และปลอกเลื่อนเกียร์ ๓,๔ ให้ตรงกัน
เครื่องหมายดังกล่าว จะปรากฏให้เห็นบนด้านหนึ่งดังรูป
เกียร์รถบรรทุก47
รูปการประกอบชุดซิงโครไนซ์เกียร์ ๓,๔
จ. ประกอบสปริงดันลิ่มตัวหนอน
ข้อควรจำ
ในระหว่างการประกอบชุดซิงโครไนซ์เกียร์ ๓, ๔ บนเพลากำลัง ต้องแน่ใจว่าประกอบเฟืองดุมในทิศทางที่ถูกต้อง
เกียร์รถบรรทุก48
รูปการประกอบสปริงดันลิ่มตัวหนอน
ฉ. ประกอบแหวนกันรุนเกียร์ ๓ (Third speed gear thrust washer) แหวนล๊อคบนเพลากำลัง
และประกอบเฟืองเกียร์ ๒ แหวนล๊อค แหวนซิงโครไนซ์ (Blocking ring) และชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๒ บนเพลากำลังทางด้านหลัง
เกียร์รถบรรทุก49
รูปประกอบชุดเฟืองบนเพลากำลัง
ประกอบแหวนล๊อคชุดเฟืองเกียร์ ๒ บนเพลากำลัง
เกียร์รถบรรทุก50
รูปการประกอบแหวนล๊อค
ช. ประกอบเฟืองเกียร์ ๓ แหวนซิงโครไนซ์ และชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๔ บนเพลากำลัง โดยประกอบทางปลายด้านหน้าของเพลากำลัง
เกียร์รถบรรทุก51
รูปการประกอบชุดซิงโครไนซ์ของเกียร์ ๓,๔ กับเพลากำลัง
ซ. ประกอบแหวนล๊อคชุดซิงโครไนซ์และเฟืองเกียร์ ๓ บนเพลารอง
เกียร์รถบรรทุก52
รูปการประกอบแหวนล๊อค
ประกอบเพลาคลัทช์
ก. ใช้เครื่องมือประกอบกันรั่วตัวหน้า (เครื่องมือพิเศษ) กวดกันรั่วที่ฝาครอบลูกปืนตัวหน้าเข้าไปยังตำแหน่งของมัน ดังรูป
เกียร์รถบรรทุก53
รูปการประกอบกันรั่วตัวหน้า
ข. ประกอบลูกปืนเกียร์ตัวหน้า บนเพลาคลัทช์โดยใช้เครื่องอัด อัดเข้าในตำแหน่งที่เพลาคลัทช์ดังรูป
เกียร์รถบรรทุก54
รูปการประกอบลูกปืนตัวหน้า
ค. หลังจากได้ประกอบลูกปืนเกียร์ตัวหน้าเข้ากับเพลาคลัทช์แล้ว ให้ประกอบแหวนล๊อคลูปืน แล้วประกอบแหวนล๊อค ดังรูป
เกียร์รถบรรทุก55
รูปการประกอบแหวนล๊อค
ประกอบเสื้อเกียร์
ก. ใส่เฟืองไอดเลอร์เข้าไปในเสื้อเกียร์ โดยให้เฟืองตัวใหญ่ที่สุด อยู่ทางด้านหลังของเสื้อเกียร์ และในขณะที่ยึดชุดเกียร์ในตำแหน่งนี้ ให้สอดเพลาไอดเลอร์เข้าไปในเสื้อเกียร์จากปลายด้านหน้า เคาะเพลา ไอดเลอร์ จนกระทั่งร่องล๊อคทางด้านหลังของเพลาไอดเลอร์ตรงกับขอบนอกของเสื้อเกียร์
เกียร์รถบรรทุก56
รูปการประกอบเพลาไอดเลอร์
ข. ใส่แหวนกันรุนตัวหน้า และแหวนกันรุนตัวหลังในเสื้อเกียร์
เกียร์รถบรรทุก57
รูปประกอบแหวนกันรุนตัวหน้า
ค. ใส่ชุดเฟืองเกียร์ของเพลารอง ในเสื้อเกียร์แล้วสอดเพลารอง จากทางด้านหลังของเสื้อเกียร์ดันเพลา นำออกจากเสื้อเกียร์
ประกอบแผ่นล๊อคเพลารอง และเพลาไอดเลอร์
เกียร์รถบรรทุก58
รูปการประกอบเพลารอง
ง. ประกอบชุดเพลากำลัง เข้าไปในเสื้อเกียร์ โดยการเคลื่อนให้ทางปลายหลังต่ำลง แล้วสอดเข้าไปยังเสื้อเกียร์ดังรูป
เกียร์รถบรรทุก59
รูปการประกอบเพลากำลัง
จ. ทาจาระบีในรูด้านในทางปลายหลังของเพลาคลัทช์เพียงเล็กน้อย เพื่อช่วยในการยึดลูกปืนยาวแล้วประกอบลูกปืนยาว เข้าไปทีละตัวจนครบ สวมแหวนรองบนปลายเพลานำของเพลากำลัง แล้วประกอบเพลาคลัทช์เข้าไปในเสื้อเกียร์ยังตำแหน่งเดิม
เกียร์รถบรรทุก60
รูปการประกอบลูกปืนยาวกับเพลาคลัทช์
ฉ. ทาจาระบีบางๆ ขอบผิวสัมผัสของกันรั่ว เพื่อเป็นการหล่อลื่นขั้นต้น และใส่ปะเก็นแผ่นใหม่เข้ากับฝาครอบลูกปืนตัวหน้าแล้วประกอบเข้ากับเสื้อเกียร์
เกียร์รถบรรทุก61
รูปการประกอบฝาครอบลูกปืนตัวหน้า
ข้อควรจำ
ต้องให้รูน้ำมันที่ฝาครอบลูกปืนตัวหน้าตรงกันกับรูน้ำมันที่เสื้อเกียร์
ช. ใส่แหวนล๊อคลูกปืน บนลูกปืนตัวหลัง ใส่ลูกปืนในเพลากำลัง ใช้เหล็กขับที่มีขนาดเหมาะสมค่อยๆ เคาะส่งลูกปืนเข้าไปจนกระทั่งแหวนล๊อคลูกปืนเข้าที่ของมัน โดยไปยันกับเสื้อเกียร์
เกียร์รถบรรทุก62
รูปการประกอบแหวนล๊อคลูกปืน
ซ. ประกอบกันรั่วที่แผ่นต่อเชื่อมทรานเฟอร์เคสโดยค่อยๆ ใช้เหล็กส่ง ตอกอัดเข้าไปในร่องเดิม
เกียร์รถบรรทุก63
รูปการประกอบกันรั่ว
ฌ. ใส่ปะเก็นตัวใหม่ บนแผ่นต่อเชื่อมทรานเฟอร์เคสก่อนประกอบใช้น้ำมันเกียร์ทาบางๆ
ข้อควรจำ
น็อตตัวขวาทางด้านล่าง ที่ยึดกับเสื้อเกียร์ จะต้องถูกสอดเข้าใปในแผ่นต่อเชื่อมทรานเฟอร์เคสก่อน
เกียร์รถบรรทุก64
รูปการประกอบแผ่นต่อเชื่อมทรานเฟอร์เคส
ญ. ตั้งชุดปลอกเลื่อนเข้าเกียร์ไปในตำแหน่งเกียร์ ๑ แล้วประกอบแขนเข้าเกียร์ถอยหลังยังตำแหน่งเดิม
เกียร์รถบรรทุก65
รูปการประกอบแขนเลื่อนเข้าเกียร์ถอยหลัง
ฎ. ใส่แหวนโอ (O-ring) ตัวใหม่เข้ากับสลัก แล้วประกอบปิ๊นเรียว ล็อคไพวอทปิ๊น (Pivot pin)
เกียร์รถบรรทุก66
รูปการประกอบไพวอทปิ๊น
ฏ. ประกอบฝาครอบ P.T.O พร้อมด้วยปะเก็นอันใหม่
การประกอบแกนเลื่อนก้ามปู
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด
เกียร์รถบรรทุก67
รูปการประกอบฝาเกียร์
การหล่อลื่นกระปุกเกียร์
เติมน้ำมันเกียร์เข้ากระปุกเกียร์ ทางรูตรวจระดับน้ำมัน (Filler hold)
การเลือกใช้นํ้ามันเกียร์
ใช้ S.A E-๙๐ สำหรับอุณหภูมิ ๐°F
ใช้ S.A. E -๘๐ สำหรับอุณหภูมิต่ำกว่า ๐°F
ใช้ S.A.E-๗๕ สำหรับอุณหภูมิต่ำกว่า ๐°F และจอดรถในที่โล่ง
ใช้ S.A E -๑๔๐ สำหรับอุณหภูมิที่สูงกว่า ๙๐°F
ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ทุกระยะ ๑,๐๐๐ ไมล์ (๑,๖๐๐ กม.)
ถ่ายน้ำมันเกียร์ปีละ ๒ ครั้ง หรือทุกๆ ๑๐,๐๐๐ ไมล์(๑๖,๐๐๐ กม.)
เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการถอดประกอบเกียร์

เกียร์รถบรรทุก68

เกียร์รถบรรทุก69
เครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบกระปุกเกียร์

เกียร์รถบรรทุก70
เครื่องมือพิเศษในงานถอด-ประกอบเกียร์ (T. ๔๐-๕๐)

เกียร์รถบรรทุก71

ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.