เครื่องยนต์ระบบเผาหัวเร็ว

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบเผาหัวเร็ว (quick start system) เป็นระบบที่ใช้กับหัวเผาของเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลได้นำระบบเผาหัวแบบเผาหัวเร็วมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน เป็นการพัฒนา ของระบบหัวเผาโดยการนำเอาหน่วยการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมการทำงานของหัวเผาให้มีความร้อนถึงอุณหภูมิในการลุกไหม้ของเชื้อเพลิง (ประมาณ 700 ถึง 900 องศาเซลเซียส) อย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกหน่วยนี้ว่า หน่วยควบคุม (control unit) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ในการสตาร์ตให้เครื่องยนต์ดีเซลติดได้อย่างรวดเร็ว
การทำงานของระบบเผาหัวเร็วมีดังนี้
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่ง ON หลอดไฟเตือนการเผาหัวของหัวเผาจะติด รีเลย์ในหน่วยควบคุมหัวเผาจะทำงานจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดในรีเลย์หัวเผาทำให้รีเลย์หัวเผาต่อวงจร จึงมี กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านไปยังหัวเผา หัวเผาจะมีอุณหภูมิความร้อนสูง 700 ถึง 900 องศาเซลเซียสในเวลา 3 วินาที ตัวตั้งเวลา 3 วินาทีในหน่วยควบคุมหัวเผาจะตัดวงจรหลอดไฟเตือนหัวเผาจะดับ แต่รีเลย์หัวเผายังจะต่อวงจรอยู่แล้วจึงทำการสตาร์ตเครื่องยนต์ดังรูปที่ ก.1
แต่ถ้าบิดสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในตำแหน่ง ON นานเกินกว่า 6 วินาทีและไม่บิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่งสตาร์ตเครื่องยนต์ pre-heat timer ในหน่วยควบคุมหัวเผาจะตัดวงจรทำให้ไม่มีกระแสไฟไปยังทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์จึงหยุดทำงาน ดังนั้นรีเลย์ในหน่วยควบคุมหัวเผาตัดวงจรกระแสไฟเช่นกัน จึงทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจากหน่วยควบคุมหัวเผาไหลผ่านไปยังขดลวดของรีเลย์หัวเผา หน้าสัมผัส ในรีเลย์หัวเผาจึงแยกออกจากกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่สามารถไหลผ่านไปยังหัวเผาได้
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่งสตาร์ตภายใน 6 วินาทีเครื่องยนต์ยังไม่ติด pre-heat timer จะทำงานต่อวงจรอีกครั้ง ทรานซิสเตอร์จะมีกระแสไฟไหลผ่านรีเลย์ในหน่วยควบคุมหัวเผา ทำให้ขดลวดในรีเลย์หัวเผาเกิดอำนาจแม่เหล็กดูดให้หน้าสัมผัสติดกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จึงไหลผ่านไปยังหัวเผา หัวเผาจะมีอุณหภูมิความร้อนขึ้นอีก

เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่งสตาร์ตหลังจาก 6 วินาทีไปแล้ว แต่เครื่องยนต์ยังไม่ติดอีก pre-heat timer จะควบคุมให้รีเลย์หัวเผาทำงานและหยุดเป็นช่วงๆ กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปยังหัวเผาก็จะหยุดเป็นช่วงๆ เช่นกัน
และเมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดกลับมาอยู่ในตำแหน่ง ON หลังจากที่เครื่องยนต์ติดแล้ว pre-heat timer จะหยุดทำงาน กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปยังหัวเผาจึงหยุดเช่นกัน
ขณะที่บิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่งสตาร์ต แต่ไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ และต้องการเริ่มการทำงานใหม่ ให้บิดสวิตช์จุดระเบิดกลับไปในตำแหน่ง OFF แล้วบิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตำแหน่ง ON ระบบการเผาหัวเร็วจะเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้ง


รูปที่ ก.1 วงจรระบบเผาหัวเร็ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.