เครื่องยนต์หลายปริมาตร

Posted on : 28-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ประเภทนี้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถควบคุมไม่ให้ไอดีไหลเข้าทางกระบอกสูบ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่ครบทุกสูบ เช่น เครื่องยนต์ V-8 ดังรูปที่ 3.17 ปริมาตรของเครื่องยนต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยควบคุมไอดีไม่ให้ไหลเข้าบางกระบอกสูบ ดังนั้น

เครื่องยนต์สามารถทำงานได้หลายปริมาตรคือ อาจทำงานเพียง 4 สูบ 6 สูบ หรือ 8 สูบ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเครื่องยนต์ เช่น ในขณะที่เดินเบาหรือขับขี่ด้วยอัตราเร็วคงที่บนถนนระดับ จะใช้เพียง 4 สูบเท่านั้น แต่เมื่อต้องการกำลังมากขึ้นในการขึ้นทางชันหรือการเร่ง จะใช้ 6 สูบหรือ 8 สูบแล้วแต่กรณี

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 12 สูบและ 16 สูบ

เครื่องยนต์ 12 สูบและ 16 สูบมีใช้ในรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ส่วนมากเป็นแบบกระบอกสูบวีหรือกระบอกสูบนอน บางชนิดเป็นแบบ W คือ มีแถวของกระบอกสูบ 3 แถว หรือบางชนิดเป็นแบบ X คือ มีแถวกระบอกสูบถึง 4 แถว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.