โครงสร้างของเครื่องยนต์แบบลูกสูบ

Posted on : 24-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ทั้งจุดระเบิดด้วยประกายไฟและจุดระเบิดด้วยการอัดมีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกันคือ มีลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงภายในกระบอกสูบ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์อาจมีจำนวนกระบอกสูบตั้งแต่ 3, 4, 5, 6 หรือ 8 กระบอกสูบ ถ้าไม่คำนึงถึงจำนวนกระบอกสูบแล้ว การทำงานของแต่ละกระบอกสูบจะเกิดขึ้นเหมือน ๆ กัน

เครื่องยนต์ลูกสูบ

จากรูปที่ 2.1 จะแสดงภาพตัดของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ลูกสูบจะอยู่ภายในกระบอกสูบ แต่ละกระบอกสูบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 102 มิลลิเมตร (millimetre) ลูกสูบทำด้วยโลหะและเคลื่อนที่ไปมาในกระบอกสูบ ลักษณะและส่วนประกอบของลูกสูบดังแสดงในรูปที่ 2.2 และรูปที่ 2.3

ในรูปที่ 2.4 จะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบซึ่งมีลำดับดังนี้ ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจนถึงตำแหน่งตํ่าสุด เนื้อที่บริเวณเหนือลูกสูบเต็มไปด้วยส่วนผสมของนํ้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ ซึ่งมักนิยมเรียกว่าไอดี ดังแสดงในรูปที่ 2.4 (ก) หลังจากนั้นลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดดังรูปที่ 2.4 (ข) ไอดีภายในกระบอกสูบจะถูกอัดจนมีปริมาตรเล็กลง ประกายไฟจากหัวเทียนจะช่วยจุดระเบิดเผาไหม้ไอดี ความดันสูงที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบจะดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง ดังรูปที่ 2.4 (ค) ซึ่งจะทำให้กำลังเครื่องยนต์ออกมา ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นและลง ต่อไปตลอดการทำงานของเครื่องยนต์

ตำแหน่งสูงสุดของลูกสูบเรียกว่า ศูนย์ตายบน (top dead center) ซึ่งเขียนย่อว่า TDC และตำแหน่งตํ่าสุดของลูกลูบเรียกว่า ศูนย์ตายล่าง (bottom dead center) ซึ่งเขียนย่อว่า BDC ส่วนระยะชักลูกสูบ (piston stroke) จะเป็นระยะห่างระหว่าง TDC กับ BDC ดังแสดงในรูปที่ 2.5

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.