เครื่องยนต์ไม่มีกำลังในขณะเร่งหรืออัตราเร็วสูง

Posted on : 13-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องมีอาการสะดุด ชะงัก ไม่มีกำลังในขณะเร่งหรืออัตราเร็วสูง

ก่อนอื่นต้องดูว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะเครื่องเย็น หรือร้อน หรือทั้งเย็นและร้อน และปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทันทีหรือค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเวลานานหรือหลายกิโลเมตร การใช้ไดนาโมมิเตอร์และออสซิลโลสโคปสามารถช่วยตรวจสอบปัญหาขัดข้องได้

1. ไม่มีกำลังทั้งร้อนหรือเย็น ปั๊มเร่งชำรุด ระบบป้อนน้ำมันหลักบกพร่อง หรือระบบกำลังไม่สามารถป้อนนํ้ามันเสริมเข้าไปได้ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อเปิดเต็มที่ ซึ่งมีผลทำให้เครื่องยนต์มีอาการสะดุดและชะงัก ถ้าเครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้นหลังจากชะงักชั่วครู่และวิ่งได้เป็นปกติในช่วงอัตราเร็วปานกลางถึงอัตราเร็วสูง ปัญหาจะเกิดขึ้นในปั๊มเร่ง เราอาจตรวจสอบการทำงานของปั๊มเร่งได้โดยถอดกรองอากาศออก แล้วทดลองขยับคันเร่งดู และสังเกตการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ออกจากปั๊มเร่ง

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงสามารถป้อนส่วนผสมได้ทั้งหนาหรือบางเกินไป สาเหตุนี้อาจเนื่องมาจากปั๊มนํ้ามันบกพร่อง ท่อนํ้ามันหรือกรองนํ้ามันอุดตัน นมหนูคาร์บูเรเตอร์สึกหรอ มีอากาศรั่วไหลเข้าสู่ท่อร่วมไอดี วาล์ว PCV ติดค้าง ระบบสามารถได้รับการตรวจสอบได้ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย

สาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้คือ กลไกวาล์วปีกผีเสื้อไม่ถูกต้อง ทำให้วาล์วปีกผีเสื้อเปิดออกได้ไม่เต็มที่หรือขัดขวางการเปิดของวาล์วปีกผีเสื้อทุติยภูมิ ระบบจุดระเบิดอาจมีแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิค่อนข้างตํ่า (คอยล์เสื่อมหรือข้อต่อชำรุด) หรือหัวเทียนมีช่วงความร้อนไม่ถูกต้อง หรือระยะฝังไม่ถูกต้อง การใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นไม่เหมาะสมก็อาจทำให้สมรรถนะลดลงด้วย การสะสมของกากคาร์บอน การสูญเสียกำลังอัด (วาล์วชำรุด แหวนสึกหรอหรือหัก กระบอกสูบสึกหรอ) และแบริ่งชำรุดก็อาจทำให้กำลังเครื่องยนต์สูญเสียไป การอุดตันหรือยุบสลายของระบบไอเสีย ก็ทำให้การคายไอเสียและการดูดไอดีผิดปกติ ซึ่งทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลง

นอกจากนี้แรงต้านการเคลื่อนที่ของรถยนต์จะดูดกลืนกำลังบางส่วนไปจากเครื่องยนต์ แรงต้านการเคลื่อนที่ของรถยนต์อาจเนื่องมาจากสูบยางอ่อนเกินไป ตั้งเบรกตึงเกินไป ล้อไม่ได้ศูนย์ ความฝืดมากเกินไปในห้องเกียร์และระบบถ่ายทอดกำลัง เกียร์อัตโนมัติอาจไม่เปลี่ยนเกียร์ตํ่าลงหรือทอร์กคอนเวอร์เตอร์เสีย

2. เครื่องยนต์ไม่มีกำลังเฉพาะเมื่อเครื่องร้อนเท่านั้น เครื่องยนต์อาจร้อนเกินไป โช้กอัตโนมัติไม่เปิดตามปกติเมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้นแล้ว ทำให้ส่วนผสมหนาเกินไป การเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์และทำให้กำลังตก วาล์วควบคุมความร้อนท่อร่วมอาจติดค้าง หรืออาจเกิด เวเปอร์ล็อกในปั๊มนํ้ามันหรือท่อนํ้ามัน

3. เครื่องยนต์ไม่มีกำลังเฉพาะเมื่อเครื่องเย็นเท่านั้น (หรือใช้เวลานาน ในการอุ่นเครื่อง) โช้กอัตโนมัติอาจเปิดออกเร็วเกินไป (ก่อนเครื่องยนต์ร้อน) วาล์วควบคุมความร้อนอาจไม่ปิด (ทำให้ท่อร่วมไอดีร้อนไม่เพียงพอ) หรือเทอร์โมสตัดของระบบหล่อเย็นอาจเปิดค้าง ทำให้เครื่องยนต์ร้อนช้ากว่าปกติ โอกาสที่อาจเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ วาล์วเครื่องยนต์ติดค้างเมื่อเครื่องเย็น แต่เมื่อร้อนขึ้นแล้วจึงจะทำงานได้ตามปกติ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179