เครื่องยนต์ 8 สูบกระบอกสูบวี

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ V-8 มีแถวของกระบอกสูบเป็น 2 แถว แต่ละแถวมีจำนวนกระบอกสูบ 4 อันเอียงทำมุมกันเป็นรูปตัววี มุมระหว่างแถวทั้งสองมักเป็น 90 องศา ดังรูปที่ 3.15 เครื่องยนต์มีเพลาข้อเหวี่ยง 1 อัน เพลาข้อเหวี่ยงมีสลักข้อเหวี่ยง 4 อัน สลักข้อเหวี่ยงแต่ละอันมีก้านสูบ 2 อัน ของแต่ละแถวยึดติดอยู่

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดังรูปที่ 3.15 จะเป็นแบบก้านกระทุ้งวาล์วทุกอันทำงานด้วยเพลาลูกเบี้ยว เพียงอันเดียวซึ่งติดตั้งอยู่ในเสื้อสูบ เครื่องยนต์ V-8 บางเครื่องเป็นแบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ ซึ่งมีเพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่เหนือฝาสูบของแต่ละแถวดังแสดงในรูปที่ 3.16 เครื่องยนต์ V-8 บางแบบมีเพลาลูกเบี้ยวทั้งหมด 4 อัน โดยแยกเป็นแถวละ 2 อัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.